logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2020/2021 Pro uchazeče Absolutorium Kontakty VOŠ  

Vyšší odborná škola

Vyšší odborné studium v Kopřivnici je určeno absolventům gymnázií, středních odborných škol a učebních oborů s maturitou. Bylo zahájeno ve školním roce 1992/93 jako jedno z prvních v České republice. Studijní programy byly vypracovány ve spolupráci s Hogeschool Alkmaar v Holandsku, ESTA Belfort a Lycée Epinal ve Francii.

Škola spolupracuje s významnými podniky a institucemi v Moravskoslezském regionu, na které především orientuje inovaci studijního programu. Modulová struktura umožňuje studentům volbu individuální vzdělávací cesty dle jejich odborného zájmu.

Studenti jsou připravováni pro výkon kvalifikovaných odborných funkcí na úrovni středního a vyššího stupně řízení. V posledním studijním období vykonávají odbornou praxi, během níž vypracovávají absolventskou práci.

Studium je zakončeno absolutoriem. Úspěšný absolvent získává titul diplomovaný specialista (zkráceně DiS.) uváděný za jménem. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Nabídka studijních oborů:

23-41-N/03 Strojírenství
udělena akreditace MŠMT, č.j. 39383/2011-24 ze dne 11. dubna 2012 s platností od 1. září 2018 do 31. srpna 2024 počínaje 1. ročníkem.

Absolventům středních škol s maturitou

 • nabízí odbornou kvalifikaci pro konstruování strojů a zařízení včetně automobilní techniky, technologickou přípravu výroby,
 • možnost prostorového modelování a počítačové vizualizace (nejnovější systémy Catia, AutoCad a Inventor).

Absolventi oboru se uplatní na současném pracovním trhu v nejžádanějších profesích, jako

 • konstruktér se znalostmi prostorového modelování,
 • programátor NC strojů,
 • technolog výroby,
 • kontrola a řízení jakosti produkce,
 • měření na třísouřadnicových měřicích přístrojích.

63-41-N/14 Ekonomika a podnikání
udělena akreditace MŠMT dne 20. 11. 2008, č. j. 15 953-23 s platností od 1. září 2015 do 31. srpna 2021.

Absolventům středních škol s maturitou

 • nabízí odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon ekonomických funkcí,
 • doplňuje ekonomické vzdělání základními technickými znalostmi, čímž rozšiřuje možnost uplatnění absolventů.

Absolventi oboru

 • naleznou uplatnění zejména v průmyslových podnicích (např. ekonom, logistik výroby, personalista, pracovník marketingu, oddělení průmyslového inženýrství), bankovnictví, pojišťovnictví i v soukromém sektoru,
 • umí ekonomicky myslet a při manažerském rozhodování uplatňují kritérium efektivnosti, jednají v souladu se zákony a etikou podnikání,
 • orientují se v pracovně právních vztazích.

Aktuality z VOŠ

Informace k provozu školy od 26. dubna 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. duben 2021

Náhled zprávy

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 upravujeme provoz školy od pondělí 26. dubna 2021 takto:

 • Obnovuje se odborný výcvik a praktické vyučování žáků střední školy v plném rozsahu dle platných rozvrhů hodin. Žáci jsou povinni se podrobit antigennímu testování vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 • Teoretická výuka všech žáků/studentů školy zůstává distanční formou dle platných rozvrhů.
 • Individuální konzultace 1 žák – 1 vyučující a skupinové konzultace max 6 žáků/studentů – 1 vyučující je možno provádět.
 • Obědy budou vydávány na obou výdejnách (SOU i HB) v časech od 11:30 – 13:00 hod).
 • Ostatní obecná opatření k ochraně zdraví jsou stále v platnosti.

Změna termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Autor zprávy: Vedení školy
Datum zveřejnění: 19. duben 2021

Náhled zprávy

Upozorňujeme všechny uchazeče o studium na naší škole, že dle opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021, ve znění dodatku, č. j. MSMT-4337/2021-6 ze dne 15. března 2021, výroku X., platí, že: „ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání“.

Oznámení vedení školy

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 19. duben 2021

Náhled zprávy

V úterý 20. 4. 2021 bude v celém areálu školy provedena odstávka vody. Na základě této skutečnosti ruší ředitel školy pro tento den všechny prezenční konzultace. Veškerá distanční výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin.

Návrat do školy od 16. týdne – úprava

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 17. duben 2021

Náhled zprávy

Na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ČR č. 374 a 375, schváleným usnesením vlády české republiky ze dne 12. dubna 2021 upravujeme provoz školy od 16. týdne následovně:

 • Od pondělí 19. dubna 2021 pokračuje výuka všech žáků školy distančním způsobem.
 • Nadále jsou povoleny individuální konzultace 1 žák – 1 pedagogický pracovník.
 • Pro 16. týden jsou povoleny skupinové konzultace žáků posledních ročníků maturitních oborů, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině + 1 pedagogický pracovník. Žáci musí mít platný Ag test buď provedený školou, nebo musí doložit osvědčení o negativním testu ne starším 48 hodin.
 • Je povolen praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků učebních oborů automechanik, autoelektrikář, karosář a lakýrník v rámci jejich odborné přípravy. Teoretická výuka je zakázána (MO č. 375, Příloha č. 1, kap. I., odst. 3., písm. j)
 • Činnost komerční autoškoly pro veřejnost je povolena v plném rozsahu (MO č. 374, Příloha č. 1, kap. I., odst. 4., písm. c), přičemž na teoretické výuce nesmí být přítomno více jak 10 osob současně.
 • Obědy budou vydávány pouze na hlavní budově školy od 11:30 do 12:30 hod.
 • Ostatní opatření týkající se provozu školy platná od 12. dubna 2021 zůstávají v platnosti.

Návrat do školy od 16. týdne 2021

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 11. duben 2021

Náhled zprávy
 • Pravděpodobně od pondělí 19. dubna 2021 (16. týden) bude umožněna prezenční výuka odborného výcviku učebních a studijních oborů a praktického vyučování pro všechny žáky střední školy.
 • Teoretická výuka zůstává nadále formou distanční výuky přes systém Google Classroom.
 • Obědy je možno odebrat v obou výdejnách (pouze 1 jídlo).

 

V návaznosti na jednání Vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 bude od 19. dubna 2021 provoz školy podmíněn těmito opatřeními:

 • Žáci, studenti a zaměstnanci budou povinně testováni 2x týdně neinvazními Ag testy, kromě výjimek uvedených v opatření. Zaměstnanci, kteří nepřicházejí do kontaktu s žáky a studenty pak 1x týdně.
 • Žák nebo student nemůže být nucen k testování.  V případě neúčasti na testování nebude umožněna účast žáka nebo studenta na prezenčním vzdělávání ve škole. Účastnit se testování může pouze osoba, která nemá příznaky virového onemocnění.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 • Před testováním se nesmí min 30 minut kouřit a jíst.
 • Testovací místnosti jsou pro všechny učební obory a třídy 1M, 2M, 3M, 4M, 1P a 2P v budově teoretické výuky SOU (čísla dveří 236, 240 a 243), pro třídy 1S, 2S, 3S, 4S a studenty VOŠ je to posluchárna PO1 v hlavní budově školy.
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací 1-1, ale týká se skupinových konzultací v max počtu 6 žáků (studentů) – 1 vyučující.
 • Od 12. dubna 2021 je povolen praktický výcvik předmětu řízení motorových vozidel.
 • Všichni žáci, studenti a zaměstnanci školy jsou povinni v prostorách školy nosit respirátor.
 • Ostatní preventivní opatření zůstávají v platnosti.
 • Doporučujeme všem žáků a studentům, aby shlédli instruktážní video na provádění Ag Singlean testů: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Přílohy:

 

Pozor – změna termínů ukončování studia na střední škole ve školním roce 2020/2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. březen 2021

Náhled zprávy

Na základě úprav, které byly provedeny formou obecné povahy ze dne 29. Ledna 2021 (č. j. MSMT-3267/2021-1; č. j. MSMT-3258/2021-1) a dodatkem opatření obecné povahy ze dne 15. 2. 2021
(č. j. MSMT-3267/2021-2; č. j. MSMT-3258/2021-2), provedl ředitel školy změny termínů a obsahu
u maturitních a závěrečných zkoušek:

 1. Maturitní zkoušky:
 • Písemné práce z ČJL a ANJ jsou zrušeny pro školní rok 2020/2021
 • Profilové zkoušky z  ČJL a ANJ jsou určeny jako zkoušky nepovinné
 • 5. a 6. května 2021 od 8:00 h praktická část MZ pro třídu 4S
 • 24. – 26. května 2021 didaktické testy MZ pro třídy 4M, 4S a 2P
 • 1. – 4. června 2021 od 8:00 h ústní část MZ pro třídy 4M a 4S
 • 7. a 8. června 2021 od 8:00 h ústní část MZ pro třídu 2P
 • 14. – 18. června 2021 od 6:00 h praktická část MZ pro třídu 4M
 1. Závěrečné zkoušky:
 • Písemná část JZZZ  zrušena pro školní rok 2020/2021
 • 14. a 15. června 2021 od 8:00 h ústní část JZZZ
 • 21. – 25. června 2021 od 6:00 h praktická část JZZZ

 

Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 5. březen 2021

Náhled zprávy

Informace o nekonání přijímacích zkoušek do oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-43-L/51 Provozní technika naleznete zde

Pro obor 23-41-M/01 Strojírenství se přijímací zkoušky konají.

Provoz školy od 1. března 2021 do 21. března 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. únor 2021

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2021 č. 197, 200 a 217 s účinností od 1. března 2021 upravujeme provoz školy takto:

 1. Od pondělí 1. března 2021 pokračuje zákaz osobní přítomnost žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy na středním a vyšším odborném vzdělávání ve škole. Žáci všech oborů střední školy a studenti vyšší odborné školy pokračují na distanční online výuce dle současných rozvrhů.
 2. Individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník) jsou povoleny.
 3. Jsou povoleny zkoušky na vyšší odborné škole za účasti nejvýše 10 osob.
 4. Je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na střední škole.
 5. Výdej obědů pro strávníky bude probíhat pouze ve výdejně na hlavní budově školy v době od 11:30 – 12:30 hod. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně, jídlo si mohou vyzvednout přes výdejové okénko v zadní části výdejny na hlavní budově školy.
 6. Od pondělí 1. března 2021 je ZAKÁZÁN VSTUP TŘETÍCH OSOB (mimo žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy. Ustanovení lze porušit jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. (viz bod 12, Usnesení vlády ČR č. 200).
 7. Povoluje se činnost komerční Autoškoly a tedy činnosti na základě zákona č. 247/2020 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zakazuje se pobyt v motorovém vozidle bez respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem. Teoretická výuka v prostorách školy je zakázána.
 8. Pokud máte dotazy k provozu školy v uvedeném období, obracejte se na příslušné zástupce ředitele školy nebo sekretariát školy.

Přejeme všem žákům, studentům a zaměstnancům pevné zdraví.

Víkendová matematika

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 23. únor 2021

Náhled zprávy

Maturanti nástavbového studia využili nabídky VŠB TU Ostrava a zúčastnili se o víkendu online kurzu přípravy k maturitě. Podle vyjádření žáků byl pro ně kurz velkým přínosem. Jejich samostatnou aktivní přípravu chválíme!

Návrat do škol

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. únor 2021

Náhled zprávy

Vážení žáci, studenti a zákonní zástupci,

ministerstva školství, zdravotnictví a vláda ČR plánují v měsíci březnu 2021 postupný návrat žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol k prezenčnímu vzdělávání. V současnosti prozatím škola neobdržela žádný metodický pokyn, jak bude návrat probíhat, případně jakým způsobem bude organizováno testování žáků a studentů antigenními testy.

Jakmile budou tyto informace k dispozici, budou zveřejněny na webových stránkách školy a zaslány do e-mailových schránek žákům a studentům.

Sledujte, prosím, tyto informační zdroje.

Yes, I DO - program pokračuje

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 11. únor 2021

Náhled zprávy

I v tomto školním roce 2020/2021 se naše škola zapojila do projektu Yes, I do. Již třetí rok se vybraní žáci a vyučující anglického jazyka a odborných předmětů účastní výuky odborné strojírenské angličtiny, která letos probíhá hlavně online přes internetovou platformu MEET. 

V průběhu školního roku se postupně tři skupiny žáků a dva tandemy vyučujících zapojí do daného výukového programu. Tandem vždy tvoří vyučující anglického jazyka a vyučující odborných strojírenských předmětů. Každá skupina je zaměřena na jinou oblast odborného strojírenského anglického jazyka:  Engineering Technology, Machinery and Equipment a také Quality and Control in Mechanical Engineering Production.

V rámci jednoho kurzu se žáci seznámí se základní slovní zásobou, kterou dále používají k popisu a vysvětlování odborných strojírenských postupů a činností. Pro výuku využíváme materiály společnosti Open Learning, podporu MS krajského úřadu a KVIC Nový Jičín. Celý kurz trvá 40 výukových hodin a po splnění úkolů žáci získají Certifikát.

Cílem je využití získané odborné strojírenské angličtiny v běžné výuce a pro žáky být kvalitně jazykově připraven na budoucí profesní dráhu odborníka ve strojírenské praxi.

Den otevřených dveří 23. 2. 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 3. únor 2021

Náhled zprávy

Srdečně vás zveme na on-line Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 23. ledna 2021 od 15:00 hod do 18:00 hod.

Podrobnější informace naleznete na této stránce.

Virtuální prohlídka školy

Autor zprávy: Robert Šádek
Datum zveřejnění: 31. leden 2021

Náhled zprávy

Zveme vás na novou virtuální prohlídku naší školy.

Provoz školy od 1. února 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. leden 2021

Náhled zprávy

Celá škola pokračuje v distanční výuce.

Nové rozvrhy hodin pro druhé pololetí šk. roku 2020/2021 jsou platné od 1. 2. 2021.

Svůj rozvrh hodin si stáhněte po svého počítače, v Google disku se soubory nezobrazují správně.

Provoz školy od 25. ledna 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. leden 2021

Náhled zprávy

Žáci všech oborů střední školy pokračují v distanční výuce.

 

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2020/2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 12. leden 2021

Náhled zprávy

Online videohovory proběhnou 21. ledna a 2. února 2021 vždy od 10:00 do 18:00 hodin. V této době budete mít možnost se prostřednictvím stránek Veletrh-skol.MSK.cz připojit a online komunikovat s naší školou.

Opatření k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 12. leden 2021

Náhled zprávy

Na základě odstavce IV. Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 si ředitel školy vyhrazuje právo zrušit konání jednotné přijímací zkoušky v případě, že počet přijatých přihlášek do daného oboru je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání jednotných přijímacích zkoušek, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději do 8. března 2021. 

Provoz školy od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 8. leden 2021

Náhled zprávy

Žáci všech oborů střední školy pokračují v distanční výuce.

INFORMACE K HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 7. leden 2021

Náhled zprávy

Na základě doporučení MŠMT ČR a ČŠI k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021ze dne 04. 01. 2021 jsou zohledňovány především tyto skutečnosti:

 • hodnocení prezenční výuky ve škole;
 • účast na distanční výuce;
 • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;  
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
 • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
 • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
 • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže
 • při dalším procesu učení používat.

Provoz školy od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 31. prosinec 2020

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1377 ze dne 23. prosince 2020 upravuji provoz střední a vyšší odborné školy takto:

 1. Výuka v kalendářním roce 2021 bude zahájena LICHÝM týdnem a to v pondělí 4. ledna 2021.
 2. Od pondělí 4. ledna 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy na středním a vyšším odborném vzdělávání ve škole. Žáci všech oborů střední školy přechází na distanční online výuku dle přiložených rozvrhů. (tzn. Ruší se veškerá prezenční výuka a praxe pro všechny žáky školy).
 3. Studenti Vyšší odborné školy mají od 4. ledna 2021 zkouškové období. Zkoušky mohou probíhat formou individuální konzultace dle odst. 3, písm. e) Nařízení vlády č. 1377 (jeden student + jeden vyučující v učebně). 
 4. Výdej obědů pro zaměstnance, žáky na distančním vzdělávání a ostatní strávníky bude probíhat pouze ve výdejně na hlavní budově školy v době od 11:30 – 12:30 hod.
 5. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně, jídlo nesmí konzumovat na místě, ale musí si jej odnést s sebou.
 6. Žáci, studenti a zaměstnanci školy jsou povinni kontrolovat své školní e-mailové schránky, sledovat web školy a informace v systému Bakaláři.
 7. Pokud máte dotazy k provozu školy v uvedeném období, obracejte se na příslušné zástupce ředitele školy.
 8. Od pondělí 4. ledna 2021 upravuji výuku a výcvik v Autoškole VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice. Dle kapitoly I, odst. 3, písm. c) Nařízení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 povoluji max. přítomnost 10 osob na výuce a zkoušce. Ve výcvikovém vozidle bude přítomen pouze jeden žák a vyučující, během zkoušky také zkušební komisař.

PF 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. prosinec 2020

Náhled zprávy
Přejeme všem zaměstnancům, studentům, žákům i jejich rodičům, obchodním partnerům, přátelům a známým příjemné prožití vánočních svátků a aby byl váš rok 2021 plný zdraví, pohody a radosti ze života.

Provoz školy od pátku 18. prosince 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. prosinec 2020

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1 335 ze dne 14. prosince 2020 upravuji provoz školy od pátku 18. prosince 2020 následovně:

 1. Od pondělí 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků střední školy na vzdělávání ve škole. Zároveň jsou uvedené dny stanoveny jako volné dny podle
  § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Žáci střední školy nemají v uvedené dny nárok na dotovanou stravu. Již zadané objednávky budou zrušeny.
 2. Studenti vyšší odborné školy mají ve dnech 21. – 22. prosince 2020 distanční online výuku
  dle přiloženého rozvrhu hodin. Studenti mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně.
 3. Obědy budou vydávány pouze na hlavní budově školy, a to v době od 11:30 h do 12:30 h.
 4. Praktický výcvik v autoškole pro žáky učebních oborů bude možný do neděle 20. 12. 2020 včetně. Pro ostatní žáky komerční autoškoly bude z důvodu přechodu do stupně 4. systému PES od pátku 18. 12. 2020 přerušena výuka a výcvik ve všech kurzech k získání řidičského oprávnění. Uvedené informace platí od 18. 12. 2020 do odvolání. Zároveň jsou zrušeny i závěrečné zkoušky na MěÚ v Kopřivnici.
 5. Organizace výuky ve škole po vánočních svátcích bude zveřejněna na webových stránkách školy a prostřednictvím zpráv v systému Bakaláři nejpozději v posledním kalendářním týdnu roku 2020, a to v návaznosti na příkazy a doporučení vlády ČR a ministerstev školství a zdravotnictví ČR.

Online výuka:

Provoz školy od 7. 12. 2020 do 22. 12. 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 4. prosinec 2020

Náhled zprávy

Na základě vyhlášeného opatření MŠMT ČR pro oblast školství, zavádí naše škola od 7. 12. 2020 rotační prezenční výuku v teoretické výuce (střídání celých tříd po týdnech). Konkrétní rozpis pro jednotlivé třídy je uveden v příloze této zprávy. Odborný výcvik a praxe žáků pokračuje v klasické, prezenční podobě a stejně tak i končící ročníky pokračují v prezenční výuce podle platného rozvrhu hodin.

Provoz školy od 30. 11. 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 27. listopad 2020

Náhled zprávy

Ve 49. týdnu od 30. 11. 2020 bude škola fungovat v následujícím režimu:

Den otevřených dveří

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. listopad 2020

Náhled zprávy

Z důvodu nouzového stavu je den otevřených dveří zrušený.

Provoz školy od 23. 11. 2020

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 20. listopad 2020

Náhled zprávy

Ve 48. týdnu od 23. 11. do 27. 11. 2020 bude škola fungovat v následujícím režimu:

 • Po – Út (23. 11. a 24. 11.) – všechny třídy a studijní skupiny – Distanční výuka
 • St – Pá (25. 11. – 27. 11.) – prezenční výuka ve škole pro závěrečné ročníky všech oborů a hodiny praktického vyučování nebo praktické přípravy. PREZENČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ. Ostatní třídy nebo studijní skupiny – Distanční výuka, viz přiložený soubor.
 • Všechny osoby pohybující se ve škole mají za povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Stravování ve školní jídelně je umožněno pro žáky a studenty na prezenční výuce. Ostatní mají povolen pouze odběr do jídlonosičů. V týdnu bude k dispozici pouze jedno jídlo. Upozorňujeme na nutnost navolit si stravu přes webové rozhraní.
 • Provoz výdejen bude realizován následovně:
 • Po – Út – výdej pouze na hlavní budově školy v čase 11:30 – 12:30 hod
 • St – Pá – výdej na všech výdejnách (SOU i hlavní budova) v čase 11:30 – 14:30 hod.
 • V případě změny nařízení týkající se fungování školy, budou žáci, studenti a zákonní zástupci informováni přes systém Bakaláři a na webových stránkách školy.

Provoz školy od 18. listopadu 2020

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 13. listopad 2020

Náhled zprávy
 • Výuka na střední škole a vyšší odborné škole probíhá stále distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).
 • Všechny osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Školní jídelna je v provozu. V jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci, studenti, ostatní zaměstnanci a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Rozvrh hodin od 2. 11. 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 27. říjen 2020

Náhled zprávy

Dle usnesení vlády České republiky č. 1112 ze dne 30. října 2020 platí pro školu od 2. listopadu do 20. listopadu 2020 zákaz osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. Pokračujeme tedy v distančním vzdělávání dle níže uvedených rozvrhů.

Nové rozvrhy hodin s platností od 2. 11. 2020

Provoz školy od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 13. říjen 2020

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. října 2020 upravuji provoz střední a vyšší odborné školy takto:

 1. Od středy 14. října 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy na středním a vyšším odborném vzdělávání ve škole. (Ruší se i prezenční výuka odborného výcviku a praxe pro všechny žáky školy).
 2. Od středy 14. října 2020 pozastavuji výuku a výcvik v Autoškole VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice.
 3. Na základě opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 8. října 2020, č. j. MSMT-39185/2020-1 jsou pondělí 26. 10. a úterý 27. 10 2020 vyhlášeny jako dny volna. Žáci střední školy nemají v tyto dny distanční výuku.
 4. Studenti vyšší odborné školy mají dle opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 8. října 2020, č. j. MSMT-39185/2020-1 v pondělí 26. 10. a úterý 27. 10 2020 distanční výuku.
 5. Ve středu 28. října 2020 je Státní svátek.
 6. Ve dnech 29. a 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny.
 7. Distanční výuka bude probíhat pro jednotlivé třídy a studijní skupiny beze změny dle zveřejněných harmonogramů.
 8. Všem žáků a studentům školy jsou od středy 14. 10. 2020 do konce měsíce října odhlášeny obědy.
 9. Výdej obědů pro zaměstnance a externí strávníky v době od 14. října do konce měsíce bude probíhat pouze ve výdejně na hlavní budově školy v době od 11:30 – 12:30 hod.
 10. Předpokládaný návrat do školy je v pondělí 2. listopadu 2020.
 11. Žáci, studenti a zaměstnanci školy jsou povinni kontrolovat své emailové školní schránky, sledovat web školy a informace v systému Bakaláři.
 12. Pokud máte dotazy k provozu školy v uvedeném období, obracejte se na příslušné zástupce ředitele školy.
 13. Žáci a studenti školy, kteří mají zájem se v době distanční výuky stravovat ve školní jídelně, mají možnost každý den v době od 11:30 do 12:30 hod v jídelně na hlavní budově školy (Husova 1302 – budova nad bazénem). Zároveň je nutno si nově navolit stravu přes webové rozhraní.

Rozvrh hodin od 12. 10. 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 12. říjen 2020

Náhled zprávy

Nové rozvrhy hodin s platností od 12. 10. 2020

Informace pro rodiče, žáky a studenty

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 2. říjen 2020

Náhled zprávy

Omezení provozu střední a vyšší odborné školy - bližžší informace zde

Doporučený postup u akutních onemocnění pro žáky a jejich zákonné zástupce v průběhu pandemie COVID19

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 18. září 2020

Náhled zprávy

Povinné nošení roušek

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 17. září 2020

Náhled zprávy

Na základě nařízení vlády platí od pátku 18. září 2020 povinné nošení roušek ve všech prostorách školy, včetně tříd!

 

 

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 9. září 2020

Náhled zprávy

Připomínáme, že od čtvrtka 10. 9. 2020 platí povinnost nosit ve společných prostorách školy roušky.

Mimořádné opatření naleznete zde

Zápisy a zahájení výuky VOŠ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 25. srpen 2020

Náhled zprávy

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 4. srpen 2020

Náhled zprávy

Dočasná změna telefonní linky sekretariátu hlavní budovy školy

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 27. červenec 2020

Náhled zprávy

Z technických důvodů je změněna telefonní linka sekretariátu hlavní budovy školy (VOŠ
a SOŠ) z 556 833 300 na 556 833 303, a to s platností od 27.07.2020 do odvolání. 

Čerpání řádné dovolené na sekretariátě hlavní budovy školy: 05. - 14. 08. 2020.

Telefonní kontakt na sekretariát SOU, zůstává nezměněn.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 29. červen 2020

Náhled zprávy

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro obory s přijímací zkouškou

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. červen 2020

Náhled zprávy

Vyhlášení ředitelského volna

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 27. květen 2020

Náhled zprávy

Na základě rozhodnutí ředitele školy je na čtvrtek dne 11. června 2020 vyhlášené ředitelské volno. Důvodem je přerušená dodávka vody v době od 8:00 h  do 14:00 h.

Informace pro mimoškolní strávníky

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 27. květen 2020

Náhled zprávy

Dle podmínek nařízení vlády nemohou v současné době odebírat mimoškolní strávníci na naší škole obědy, a to do odvolání.

Hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 18. květen 2020

Náhled zprávy

Ochrana zdraví a provoz středních škol a vyšších odborných škol pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v období do konce školního roku 2019/2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 5. květen 2020

Náhled zprávy

Informace pro žáky a studenty posledních ročníků a pro žáky svářečské školy

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 5. květen 2020

Náhled zprávy
 • Zahájení konzultační výuky žáků a studentů posledních ročníků.
  • Na základě pokynu MŠMT nosí všichni žáci i zaměstnanci školy ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • ​V pondělí dne 11. května 2020 začíná konzultační výuka žáků a studentů posledních ročníků VOŠ, SOŠ i SOU, a to v době od 8:00 do 11:30 hodin.
 • Třídnická hodina žáků a studentů posledních ročníků.
 • Možnost objednání obědů
  • Od středy 6. května 2020 je možné objednávat si obědy, od pondělí 11. května 2020 se budou vydávat obědy ve formě studených balíčků.
 • Informace pro žáky svářečské školy

Odstávka systému Moodle

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. duben 2020

Náhled zprávy

Ve středu dne 29. 4. 2020 bude v době od 14:00 nepřístupný Moodle, a to z důvodu nutné údržby systému.

ODSTÁVKA PROGRAMU BAKALÁŘI

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. duben 2020

Náhled zprávy

V úterý dne 28. 4. 2020 bude v době od 8:00 do 10:00 hod nepřístupný program Bakaláři, a to z důvodu nutné údržby systému. Odstávka se může prodloužit. 

Úřední hodiny na SOU

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 23. duben 2020

Náhled zprávy
 • Pondělí - pátek (8:00 - 13:30 hodin)

Aktuální informace k přijímacím, maturitním a závěrečným zkouškám

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 19. duben 2020

Náhled zprávy

Sledujte webové stránky http://www.msmt.cz/ na kterých jsou uvedeny informace o přijímacích, maturitních a závěrečných zkouškách. Aktuální data budou postupně upřesňována na webových stránkách školy.

ODSTÁVKA PROGRAMU BAKALÁŘI

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 3. duben 2020

Náhled zprávy

V pondělí dne 6. 4. 2020 bude v době od 8:00 do 10:00 hod nepřístupný program Bakaláři, a to z důvodu nutné údržby systému. Odstávka se v nutném případě může prodloužit. 

Online přednáška

Autor zprávy: Mgr. Bc. Martina Kateřiňáka
Datum zveřejnění: 29. březen 2020

Náhled zprávy

Přednášna bude přístupná ve středu 1. 4. 2020 na adrese meet.google.com/ pod přístupovým kódem giu-dyrw-akh.
Připojit se můžete i z mobilního telefonu po stažení aplikace "Hangouts Meet".

OMEZENÝ PŘÍSTUP DO BUDOV ŠKOLY

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 19. březen 2020

Náhled zprávy

S účinností od 19. března 2020, po dobu přerušení prezenční výuky ve škole, budou žákům a studentům deaktivovány přístupové čipy a ISIC karty pro vstup do budov školy. Funkčnost bude obnovena při zahájení řádné výuky. Pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci mají vstup přes čip zachován pouze v době od 8:00 do 14:00 hod.

Důležitá informace pro studenty a žáky školy

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 18. březen 2020

Náhled zprávy

Upozorňujeme všechny žáky a studenty naší školy, že po dobu uzavření školy je nutné sledovat www stránky školy, emailovou poštu a také informace v programu Bakaláři. Přes tyto zdroje Vám vyučující již zasílají podklady k samostudiu, domácí úkoly a také někteří provádí videokonference.
V případě nejasností (např. při potřebě nových hesel pro vstup do programu Bakaláři) se obracejte na třídního učitele. Kontakty na ně jsou také uvedeny na našich www stránkách.

Zrušení provozu autoškoly

Autor zprávy: Jan Bernatský
Datum zveřejnění: 16. březen 2020

Náhled zprávy

Z rozhodnutí vlády ČR je zrušen provoz autoškoly od 16.3.2020 do odvolání.

Vyhlášení nouzového stavu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 13. březen 2020

Náhled zprávy

Informace - Autoškola

Autor zprávy: Bc. Jiří Raška
Datum zveřejnění: 12. březen 2020

Náhled zprávy
Od pondělí 16.3.2020 jsou  pro všechny žáky autoškoly zrušeny jízdy.
Pro komerční kurzy toto prozatím neplatí.

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 10. březen 2020

Náhled zprávy

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se od zítřejšího dne ruší výuka na všech základních, středních a vyšších školách. Abychom předešli zbytečným nedorozuměním, upozorňuji všechny žáky, že podrobné informace k uzavření školy budou postupně zveřejněny na našich www stránkách. Na nich budeme také průběžně zveřejňovat veškeré pokyny, jak se žáci mají v dané situaci chovat a kdy daná omezení skončí. 

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 8. březen 2020

Náhled zprávy

V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 důrazně žádáme řídit se obecným doporučením k aktuální epidemiologické situaci, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, vydaným Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jehož naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli.

V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy Vás žádáme, abyste po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě.

V případě, že jste pobývali v rizikových oblastech, informujte neprodleně o této skutečnosti svého praktického lékaře i nás na e-mailovou adresu sekret@voskop.cz.

Únorové aktivity v rámci školního preventivního programu

Autor zprávy: Mgr. Radka Svobodová
Datum zveřejnění: 3. březen 2020

Náhled zprávy

Pro všechny žáky 2. ročníku byly uspořádány besedy s panem Radomírem Palackým, DiS. na téma lidských vztahů, lásky a s ní spojenými riziky, včetně pohlavních nemocí.  Další akce pod názvem „Pohoda a relax“ byla uspořádána pro žáky 2. ročníků učebních oborů, kteří měli možnost se dozvědět, jak zvládat stresové situace a správně provádět bodovou relaxaci, a to pod vedením školní psycholožky. Kromě toho si mohli žáci také vyzkoušet své herecké dovednosti na jevišti v DDM Kopřivnice pod vedením Bc. Daniela Brchela. Jednotlivá představení byla velmi zdařilá a všichni zúčastnění se skvěle bavili. 

Exkurze v MSV Metal Studénka, a.s.

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 21. únor 2020

Náhled zprávy

Ve středu 19. 2. a ve čtvrtek 20. 2. 2020 se žáci obou tříd 4. ročníku SOŠ, oboru Strojírenství, zúčastnili odborné exkurze v MSV Metal Studénka, a.s. Exkurze byla realizována v rámci předmětů Technologická cvičení a Strojírenská technologie. Žáci byli pracovníky firmy podrobně seznámeni s činností firmy, prošli kovárnou a nástrojárnou firmy, kde se seznámili s jednotlivými pracovišti a důkladně si prohlédli nástroje pro kování - zápustky. V průběhu exkurze průvodci průběžně odpovídali na četné dotazy žáků.

Obsah a rozsah exkurze je velmi přínosný, exkurze byla kladně hodnocena i ze strany žáků SOŠ.

Vysvědčení v “Marlence”

Autor zprávy: Mgr. Vráželová Krupová, Mgr. Babůrková
Datum zveřejnění: 20. únor 2020

Náhled zprávy

Sváteční zakončení prvního pololetí čekalo na žáky nástavbového studia v návštěvnickém centru známého výrobce medových dortů. Žáci oboru Provozní technika si prohlédli celou výrobní halu, vyslechli si zajímavý výklad o vzniku a rozvoji firmy Marlenka a při ochutnávce sladkých výrobků pak obdrželi výpisy pololetního vysvědčení.

Exkurze v STK

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 3. únor 2020

Náhled zprávy

V úterý dne 28. 1. 2020 se studenti 3. ročníku VOŠ, oboru Strojírenství, zúčastnili odborné exkurze ve Stanici technické kontroly společnosti TESTCAR s.r.o. v areálu ČSAD v Kopřivnici. Exkurze byla realizována v rámci předmětu Automobily IV – Diagnostika vozidel. Studenti byli pracovníky STK podrobně seznámeni s činností firmy, rozsahem prováděných kontrol, byl jim vysvětlen účel a prováděné činnosti na jednotlivých kontrolních stanovištích, včetně požadavků na kontrolovaná vozidla. Následně byli studenti účastni kompletní technické kontroly tahače návěsu a jeho tříosého přípojného vozidla. V průběhu návštěvy pracovníci STK průběžně odpovídali na četné dotazy studentů. Po kontrole na lince byli studenti nad rámec jejich odbornosti seznámeni i s průběhem kontrol zemědělských traktorů u provozovatele.

Obsah a rozsah exkurze je velmi přínosný pro odbornou přípravu budoucích vyšších technických pracovníků v automobilovém průmyslu a podobné návštěvy budou realizovány také v následujících letech. Letošní exkurze byla kladně hodnocena jak ze strany studentů VOŠ, tak i pracovníků STK, kterým tímto děkujeme za vynaložené úsilí.

Den otevřených dveří - 23. 1. 2020 (13:00 h – 18:00 h)

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 17. leden 2020

Náhled zprávy

Srdečně zveme všechny zájemce o studium a jejich blízké na Den otevřených dveří naší školy.

Pro zájemce o prohlídku školy jsou spolu s učiteli a mistry odborného výcviku připraveni také studenti třetích
a čtvrtých ročníků.

Kontaktní osoby:

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Rodilý mluvčí na naší škole

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 17. leden 2020

Náhled zprávy

V tomto školním roce na naší škole pokračuje projekt Rodilý mluvčí do škol. Od září 2019 pravidelně každou středu a čtvrtek pan Marcus Shukes, který pochází z Los Angeles v USA, vyučuje konverzačním způsobem vybrané skupiny a třídy žáků na střední odborné škole
a středním odborném učilišti.

Jeho výuka je spojením mluveného slova s využitím digitálních technologií. Vyučovací hodiny jsou metodicky i obsahově zajímavé. Témata výuky vycházejí z konkrétních požadavků stanovených v tematických plánech, a to vše obohacené o zajímavosti ze života lidí v USA
a jeho osobní ch zkušeností. Pozitivní přístup, laskavost a vřelost vytváří interaktivní pracovní atmosféru, která u žáků umocňuje bezprostřední dojmy a nezapomenutelné okamžiky z výuky.

NABÍDKA PRÁCE – pracovník/ce úklidu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 9. leden 2020

Náhled zprávy

Hledáme pracovníka/ci na úklid prostor VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. Nabízíme pracovní místo na poloviční úvazek, pracovní doba od 6 h do 10 h v pracovních dnech. Jedná se o zástup za dlouhodobou nemoc s nástupem ihned.

 • Kontakt:  tel. 556 833 305, 777 468 777 nebo e-mail: vajdova@voskop.cz.

Exkurze v Masokombinátu Krásno

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 19. prosinec 2019

Náhled zprávy

Ve čtvrtek 19.12.2019 se zúčastnili žáci 1. ročníku nástavbového studia oboru Provozní technika exkurze v Masokombinátu Krásno ve Valašském Meziříčí, kde měli možnost ochutnat předvánoční zabíjačkové speciality. Pomocí interaktivního filmu se také seznámili s vývojem řeznictví na Valašsku a prohlédli si historické strojní vybavení, např. transmisní pohon v činnosti.

Naučné besedy pro naše středoškoláky

Autor zprávy: Mgr. Radka Svobodová
Datum zveřejnění: 18. prosinec 2019

Náhled zprávy

V rámci školního preventivního programu se v listopadu a prosinci uskutečnily další aktivity pro všechny žáky 1. ročníků našich středních škol. Jednou z nich byly besedy s Policií ČR na téma "Právní odpovědnost mládeže", další pak besedy s panem Bc. Alexandrem Dreslerem na téma "Život s drogou a bez ní."

1. místo v okresním kole házené

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 10. prosinec 2019

Náhled zprávy

V úterý 3. prosince jsme na naší sportovní hale pořádali okresní kolo v házené. Reprezentační družstvo naší školy skončilo ve složení Jakub Ripper, Tomáš Alaxa, Lukáš Kučeriak, Samuel Kriegel, Ondřej Jalůvka, Miroslav Škarka, Matěj Hrnčárek, Denis Heger, Oliver Ribánsky, Jan Polcar a Lukáš Podolský na 1. místě a postoupilo do krajského finále.

Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo v plavání

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Richterová
Datum zveřejnění: 2. prosinec 2019

Náhled zprávy

V úterý 26. listopadu 2019 se konalo okresní kolo v plavání družstev ve Frenštátě pod Radhoštěm. Družstvo, které tvořili žáci naší školy Michal Šupa, Jan Sazovský, Radovan Lakomý, Jakub Ripper, Jan Syrek a Dominik Galko, obsadilo po velmi bojovném výkonu krásné a zasloužené 2. místo, přestože jsme měli pouze dva aktivní plavce.

Všem závodníkům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

PišQworky 2019

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 19. listopad 2019

Náhled zprávy

Také letos se dva soutěžní týmy žáků SOŠ a SOU zúčastnily oblastního kola populárního turnaje. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci naší školy.

EXKURZE ve firmě BORCAD Fryčovice

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 18. listopad 2019

Náhled zprávy

V pátek 8. listopadu 2019 jsme se s žáky třídy 2.A a 3.A střední odborné školy oboru Strojírenství zúčastnili exkurze ve firmě Borcad Fryčovice. Prohlédli jsme si výrobní halu - průvodní slovo měl pan Tomáš Boruta, key account manager.

Poté nás technický ředitel společnosti pan Petr Míl provedl workshopem  - vývojovým procesem produktu SHOWROOM.

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 13. říjen 2019

Náhled zprávy

Dne 9. 10. 2019 se naše škola zúčastnila soutěže v programování CNC strojů, konaného při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kterou organizoval Svaz strojírenské technologie. Soutěžilo 157 žáků z 35 středních odborných škol z celé České republiky, kteří si mohli vybrat ze tří řídicích systémů - Heidenhain, Siemens a Fanuc.

Naší školu reprezentovalo 12 žáků 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Lukáš Rada zvítězil ve čtvrtém kole v systému společnosti Fanuc. Ondřej Hub  zvítězil ve čtvrtém kole systému společnosti Heidenhain.
Žákům blahopřejeme a všem ostatním soutěžícím a učitelům, kteří se podíleli na jejich přípravě, děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Adaptační pobyt 1.A a 1MS

Autor zprávy: Mgr. Radka Svobodová
Datum zveřejnění: 22. září 2019

Náhled zprávy

Zářijové dny byly jako každým rokem také věnovány dvoudennímu adaptačnímu kurzu pro žáky prvních ročníků maturitních oborů. Seznamování a stmelování kolektivů jednotlivých tříd (1. A ze ŠOŠ a 1MS ze SOU) probíhalo na táborové základně DDM Kopřivnice v Kletné u Suchdola nad Odrou. Zde měli zkušení lektoři připravený pestrý program plný nejrůznějších úkolů zaměřených nejen sportovně, ale i na logické uvažování a vzájemnou spolupráci. Přestože už zavládlo chladné podzimní počasí, dobrá nálada nechyběla, což můžete vidět i na fotografiích.

Sportovní kurz SOŠ a SOU

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 19. září 2019

Náhled zprávy

Ve dnech 9.9. - 13. 9. 2019 jely třídy 3A a 3MS společně na sportovní kurz do krásného údolí řeky Moravice. Tradičně si vyzkoušeli horolezectví, vodáctví a také překonání sebe sama při náročných jízdách na kole.  Společné zážitky můžete s námi prožít při zhlédnutí fotografií.

Úklid na sportovní hale – brigáda

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 6. září 2019

Náhled zprávy

Hledáme pracovníka na úklid sportovní haly. Jedná se o práci v pátek a sobotu ve večerních hodinách v rozsahu cca 4 h/den. Jde o práci na DPP vhodnou jako přivýdělek. Nástup ihned. Bližší informace na tel. č. 777 481 203.

Absolutorium 2019 - podzimní termín

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 3. září 2019

Náhled zprávy

Uzávěrka závazných přihlášek:        

 • pondělí 16.09.2019

Termín konání absolutoria:               

 • pondělí 30.09.2019, 10:00h

3. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 3. září 2019

Náhled zprávy

VOŠ Kopřivnice vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení, ale pouze pro obor Ekonomika a podnikání, denní formy studia.

Přihlášky ke studiu lze podat do konce září, nejpozději do pondělí, 30. září 2019 (včetně).

Přihlášku mohou podat i uchazeči konající maturitní zkoušku v září.

Kontakt:

 • Jana Špirková, DiS.
  556 833 300
  777 455 723
  sekret@voskop.cz

Zájemcům o studium na VOŠ - 2.kolo

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 14. srpen 2019

Náhled zprávy

Studijní obory:

 • Strojírenství
 • Ekonomika a podnikání

Oba obory nabízíme v denní i dálkové formě studia

Denní forma studia:

 • Uzávěrka přihlášek: 16. srpna 2019
 • Přijímací řízení: 22. srpna 2019

Dálková forma studia:

 • Uzávěrka přihlášek: 21. srpna 2019
 • Přijímací řízení: 22. srpna 2019

Denní forma studia: přijímací řízení formou nevědomostního pohovoru

Dálková forma studia: přijímací řízení bez osobní účasti uchazečů

Do obou kol přijímacího řízení se mohou přihlásit i uchazeči, kteří budou konat maturitní zkoušku v září.

Zápisy a zahájení výuky VOŠ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. červenec 2019

Náhled zprávy

Zájemcům o studium na VOŠ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. červenec 2019

Náhled zprávy

Studijní obory:

 • Strojírenství
 • Ekonomika a podnikání

Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení.

Denní forma studia: 16. srpna 2019
(přijímací řízení formou nevědomostního testu)

Dálková forma studia: 21. srpna 2019
(přijímací řízení bez osobní účasti uchazečů)

Termín 2. kola přijímacího řízení

Denní a dálková forma studia: 22. srpna 2019
 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 18. červenec 2019

Náhled zprávy

Den otevřených dveří Energetického výzkumně vývojového centra ČR

Autor zprávy: Mgr. Miluše Dvořáková
Datum zveřejnění: 29. červen 2019

Náhled zprávy

V pondělí 24. 6. 2019 se žáci tříd 2.A a 3.B SOŠ Kopřivnice zúčastnili akce Den otevřených dveří Energetického výzkumně vývojového centra ČR, konané pod záštitou VŠB – TUO. Žáci zhlédli dvě obsáhlé prezentace: Energetika a životní prostředí Ing. Pavla Bartoše (FITE, a. s., KHS) a Rychlé změny a nové cesty evropské energetiky Ing. Vladimíra Kohouta (Moravská energetická, a. s., ČEZ).

V obou případech všichni zúčastnění obdrželi cenné a velmi zajímavé informace
o obnovitelných zdrojích energie, využitelných pro budoucnost, které byly mnohdy velmi překvapivé a přímo „zbouraly“ dosud zažité představy o energetické „výhodnosti“ některých zdrojů.

Po každém bloku se pak žáci mohli formou dotazů o danou problematiku hlouběji zajímat.

Předávání certifikátů

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 18. červen 2019

Náhled zprávy

První rok pilotního projektu Yes, I do skončil. Studenti, kteří se výuky odborného cizího jazyka účastnili a  prokázali znalost angličtiny z oblasti strojírenské technologie splněním závěrečných testů a vypracováním zadaných úkolů, získali Certifikát o absolvování technické angličtiny ze strojírenské technologie.

Certifikát jim byl předán v pondělí  10. června 2019. Blahopřejeme.

Fotografie a video ze slavnostního předávání diplomů absolventům VOŠ

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 5. červen 2019

Náhled zprávy

EXKURZE ve firmě JOB air Technic Mošnov

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 5. červen 2019

Náhled zprávy

Dne 29. 5. 2019 jsme se byli na exkurzi v JOB AIR Technic Mošnov. Firma patří mezi největší pro údržbu letadel ve střední Evropě. Letadla typu Airbus a Boeing si prohlédli žáci třídy 1. A obor strojírenství, 1A obor automechanik, 1EL obory autolakýrník - autoelektrikář a studenti E1 VOŠ.

Pan Pavol Špirko nás provedl halou a seznámil nás s pravidelnou údržbou letadel. Velmi jsme všichni přivítali možnost prohlédnout si letadlo zevnitř včetně pilotní kabiny.

Nabídka práce – učitel odborného výcviku

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 31. květen 2019

Náhled zprávy

Hledáme pracovníka na pozici UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU.  

Pracovní poměr: na dobu určitou s možností prodloužení.
Požadované vzdělání: ÚSO (autotronik, autoelektrikář, automechanik) + pedagogické vzdělání. Profesní osvědčení učitele autoškoly výhodou.

Předpokládaný nástup: 26. 8. 2019
Přihlášku zašlete do: 17. 6. 2019
Kontakt: Bc. Jiří Raška; tel.: 556 879 122, 777 468 779; e-mail: raska@voskop.cz.
 

Rodilý mluvčí na naší škole

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 22. květen 2019

Náhled zprávy

Výuka v hodinách anglického jazyka se na naší škole obohatila o komunikaci s rodilým mluvčím.

Před koncem školního roku si tak naši žáci mohou vyzkoušet znalost angličtiny, komunikovat s rodilým mluvčím v konkrétních situacích a ověřit si své poslechové, jazykové a komunikační dovednosti. Schopnost reagovat anglicky v reálné situaci a získat spoustu informací o způsobu života v jiných zemích je určitě také velkým přínosem.

Projektové dny – řešení zadaných úkolů a jejich prezentace v cizím jazyce je další forma moderní výuky anglického jazyka.

Projekt Yes, I do

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 22. květen 2019

Náhled zprávy

V pondělí   13. května  se na naší škole setkalo všech pět středních škol Moravskoslezského kraje, které se v tomto školním roce zapojily do projektu, jehož cílem je  zvýšení odborné znalosti anglického jazyka žáků a zavedení výuky CLIL (cizojazyčné výuky) v odborných předmětech. První rok projektu se týkal výuky předmětu Strojírenská technologie v anglickém jazyce.

Vyučující anglického jazyka, odborných předmětů, ředitelé škol a zástupci KVIC diskutovali a hodnotili průběh pilotního projektu. Diskuse byla bohatá na informace, vyučující si navzájem porovnali a předali metody tandemové výuky, zhodnotili svou práci a aktivitu žáků. Každá škola také představila úroveň a kvalitu výuky cizích jazyků.

Pracovního setkání se zúčastnili i zástupci škol, které do projektu vstoupí v příštím školním roce.

Naše škola bude pokračovat ve zkvalitnění a zavedení moderních trendů do výuky. K předmětu Strojírenská technologie ještě přidáme další dva: Stavba a provoz strojů a Kvalita a měření.

NÁVŠTĚVA VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 21. květen 2019

Náhled zprávy

Žáci SOŠ oboru Strojírenství spolu s žáky SOU oboru Karosář a Mechanik seřizovač  navštívili ve čtvrtek 16. května 2019 prostory VŠB TU v Ostravě.
Ing. Lukáš Kudrna nás provedl restaurátorskou dílnou motocyklů a žáci si poslechli také výklad o vzniku této nové restaurátorské dílny. Dále jsme si prohlédli dílnu,
ve které vznikají závodní formule v životní velikosti. Tyto formule studenti nejen vyrábí, ale na nich také závodí. Další zastávkou byla obráběcí dílna, kde se studenti realizují v programování a výrobě na CNC strojích. Nakonec jsme si prohlédli učebnu s 3D tiskárnou.

1. místo našeho žáka v celostátní soutěži KOVO JUNIOR 2019

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 30. duben 2019

Náhled zprávy

Ve dnech 15.–17.04.2019 se žák naší školy Jan Juračák ze třídy 3EO zúčastnil celostátního finále soutěže Kovo Junior 2019, která se konala v Chomutově.
V kategorii Obráběč kovů se mu podařilo umístit se v celkovém hodnocení na skvělém 1. místě.

Srdečně blahopřejeme!

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro obory s přijímací zkouškou

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 30. duben 2019

Náhled zprávy

Účast našich ve finále Tipsport superligy 2019 ve florbale

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 30. duben 2019

Náhled zprávy

Srdečně gratulujeme žákovi naší SOŠ Lukaši Herblichovi a učiteli odborného výcviku na SOU Martinovi  Neherovi k vítězství  ve finále Tipsport superligy 2019 ve florbale, kterého se společně zúčastnili.

Přejeme hodně úspěchu v dalších kláních!

Návštěva Legiovlaku

Autor zprávy: Roman Selig
Datum zveřejnění: 24. duben 2019

Náhled zprávy

V pátek 12. 4. 2019 navštívila naše třída 1.A putovní výstavu, zaštítěnou ČSoL, Legiovlak. Jedná se o expozici rozmístěnou na několika zrekonstruovaných železničních vozech( salonní, kovářský, štábní, sanitní a hlavně ozbrojený obrněný vůz).

Po krátkém dokumentárním filmu, který stručně shrnul události z konce Velké války na Sibiři až do roku 1922, jsme se vydali na prohlídku jednotlivých vozů

 s průvodcem v legionářské uniformě.

Vlaky podobné tomuto zajišťovaly na Transsibiřské magistrále našim předkům pevnou oporu při jejich anabázi do vlasti  i při urputných bojích s bolševickou přesilou. Výstava sama je dobrou ukázkou toho, jak si naši vojáci dokázali poradit s krutou ruskou zimou a také s ekonomickou zaostalostí země.

 To, že na takovéto velikány malého národa by se nemělo zapomínat, Vám řeknou i v tzv. ,, Plukovní prodejně’’, kde Vám i mimo jiné mohou zjistit, zda mezi svými příbuznými nemáte předka legionáře.

Žáci VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice navštívili italské automobilky

Autor zprávy: Mgr. Michaela Valová
Datum zveřejnění: 12. duben 2019

Náhled zprávy

Ve dnech 1. - 5. 4. 2019 uspořádala naše škola ve spolupráci s cestovní kanceláří CK-OK.cz a Autobusovou dopravou Pavla Davida ze Ženklavy pro žáky a studenty školy poznávací zájezd do Itálie. Pod dohledem pedagogického doprovodu se akce zúčastnilo celkem 39 žáků školy. Účastníci byli vybráni napříč všemi stupni školy, byli zastoupeni jak žáci učebních oborů a studijních oborů s maturitou, tak i studenti vyšší odborné školy.

Hlavním cílem tohoto zájezdu byla návštěva výrobních závodů a muzeí známých italských automobilek, jako jsou například firmy Pagani Automobili S.p.A., Ferrari nebo Maserati.  Zajímavým zážitkem byla také návštěva závodního okruhu v Monze, kde měli účastníci možnost si prohlédnout zázemí určené pouze pro závodníky a jejich týmy a pro tisk, a také jsme si mohli vyzkoušet simulátor F1. Technicky zaměřený program zájezdu byl doplněn o prohlídku historických památek Milána, návštěvu Muzea Leonarda da Vinciho a o exkurzi do továrny na známý italský sýr Parmigiano Reggiano.

I přes částečnou nepřízeň počasí, byl zájezd všemi účastníky velmi kladně hodnocen. Získané poznatky žáci využijí nejenom v technických předmětech, ale také v hodinách angličtiny, neboť veškeré prohlídky byly vedeny v anglickém jazyce a navíc budou žáci zpracovávat prezentaci týkající se zájezdu, taktéž v anglickém jazyce.

 Již nyní plánujeme, že v následujících letech budou zorganizovány další technicky zaměřené zahraniční zájezdy a věříme, že svou náplní a přínosem budou pro žáky stejně hodnotné, jako byl tento.

NABÍDKA PRÁCE – pracovník/ce úklidu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 11. duben 2019

Náhled zprávy

Hledáme pracovníka/ci na úklid prostor Domova mládeže při VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. Nabízíme pracovní místo na částečný pracovní úvazek (4 h nebo 6 h), pracovní doba v dopoledních hodinách.

Kontakt:

 • tel. 556 833 305, 777 468 777 nebo e-mail: vajdova@voskop.cz

Přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 9. duben 2019

Náhled zprávy

Přehlídka technických profesí s názvem Řemeslo má zlaté dno, proběhla ve dnech 3. a 4. dubna 2019 ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.

Všem zájemcům o technické obory se v hale kopřivnické průmyslovky představilo minimálně devatenáct profesí, které si žáci mohli navíc také osahat.

Vyučující a současní žáci daných oborů přiblížili návštěvníkům své obory. „K vidění byly profese jako tesař, truhlář, opravář zemědělských strojů, mechanik seřizovač – obráběč kovů, zámečník – nástrojař, karosář – svářeč, lakýrník, autolakýrník, autoelektrikář, automechanik, strojař – počítačový grafik, strojař – konstruktér a diagnostik automobilů a mnoho dalších." Na akci, která je nejen pro žáky osmých tříd, se představilo také na 17 významných firem z regionu. Firmy pro žáky připravilo celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Velmi rádi jsme letos přivítali nového vystavovatele z VŠB z Ostravy. Vysoká škola na přehlídce předváděla moderní technologie, které již jsou nebo budou součásti nejen pracovního, ale i soukromého života nás všech. Báňská předvedla z oboru Energetika využití fluidního kotle (vyráběli pro návštěvníky popkorn), z mechanické technologie simulátor svařování, výrobky z 3D tisku – plastové a kovové součástky vyrobené na 3D tiskárně, letecký simulátor, simulátor formule v životní velikosti, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet jízdu závodníka a z oboru slévárenství předváděli výrobu odlitků atd.

Letos jsme v rámci Přehlídky technických profesí poprvé uskutečnili „Kulatý stůl“, na kterém jsme řešili směr budoucího vzdělávání a perspektivu technických oborů pro moderní technologie a robotizaci. Této akce se zúčastnili zástupci Moravskoslezského kraje, Hospodářské komory, Automobilového klastru, úřadu práce, zástupci města Kopřivnice, VŠB Ostrava, ředitelé ZŠ a zástupci firem. 

Letošní přehlídku navštívilo 1 200 žáků 8 tříd ZŠ a včetně veřejnosti dosáhla účast více než 1350 návštěvníků.

Celá tato 2 denní úspěšná akce se mohla uskutečnit hlavně zásluhou partnerských měst a obcí z regionu, spolupracujících firem a Moravskoslezského kraje, které přehlídku technických profesí pomohly finančně zabezpečit. Za to jim všem moc děkujeme!

Partneři akce:

 • Úřad práce ČR:
  • kontaktní pracoviště v Novém Jičíně
  • kontaktní pracoviště v Kopřivnici
 • Město Kopřivnice
 • Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

 

Krajské kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Autor zprávy: Mgr. Miroslav Hvězda
Datum zveřejnění: 31. březen 2019

Náhled zprávy

V pátek 22. března se setkali nejlepší studenti angličtiny našeho kraje, aby porovnali svoje praktické znalosti. Naši školu reprezentoval Petr Štusek. V těžké konkurenci se umístil na 27. místě z 35 soutěžících.

Turnaj ve Scrabble

Autor zprávy: Mgr. Miroslav Hvězda
Datum zveřejnění: 31. březen 2019

Náhled zprávy

Dne 21. března se žáci 3.B Petr Štusek a Daniel Gerda zúčastnili "Turnaje ve Scrabble" na Masarykově gymnáziu v Příboře. Naši reprezentanti si užili hru se skvělými protějšky. Petr Štusek se umístil na desátém místě z dvacetičtyř soutěžících, což je v historii této soutěže naše nejlepší umístění. Daniel Gerda skončil dvacátýprvní. Akce byla výborně připravena - děkujeme zejména Mgr. Dejmkovi za výborný raut, skvělou organizaci a příjemnou, přátelskou atmosféru. 

Pozvánka na přehlídku technických profesí

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 6. březen 2019

Náhled zprávy

 

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU, uskuteční Přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

Hlavním cílem této akce je přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého okolního regionu. Naše škola ve spolupráci se Střední školou technickou a zemědělskou v Novém Jičíně bude prezentovat bezmála 15 maturitních a učebních oborů. Součásti přehlídky bude i účast více jak patnácti významných firem z okolí, které pro žáky připraví celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Tato úspěšná akce se může uskutečnit hlavně zásluhou partnerských obcí a firem, které nám pomáhají finančně akci zabezpečit.  Za to jim všem moc děkujeme!

Projekt Yes, I do

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 3. březen 2019

Náhled zprávy

V tomto školním roce se žáci naší školy mohou učit strojírenskou technologii anglicky. Jde o pilotní program k projektu Yes, I do. Tento program je přípravou na zavedení výuky CLIL  -  výuky odborných předmětů v cizím jazyce do naší školy a zároveň umožňuje vyučovat odbornou angličtinu v hodinách cizího jazyka.

Žáci, kteří se do programu přihlásili, studují vybraná témata strojírenské technologie anglicky. Seznamují se s typickou odbornou slovní zásobou, popisují pracovní postupy, řeší modelové situace, studují odborné texty a diskutují o nich, poslouchají odborný jazyk a plní zadané úkoly a testy. Při práci jim vždy pomáhá učitel cizího jazyka a učitel strojírenské technologie. Všechny informace a úkoly žáci najdou v on-line učebnici, kde také úkoly a cvičení plní.

Soutěž v návrhu nového propagačního letáku školy

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 3. březen 2019

Náhled zprávy

Vyhlašujeme soutěž v návrhu nového propagačního letáku školy.

Exkurze MARLENKA international s.r.o.

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 22. únor 2019

Náhled zprávy
Dne 21.2. zamířili žáci nástavbového studia do návštěvnického centra známého výrobce medových dortů Marlenka v Lískovci. Cílem exkurze byla jak prohlídka výrobních linek za běžného provozu, tak seznámení se s historií a dalším rozvojem výroby v moderní firmě. Odborný výklad a zajímavou projekci umocnila i ochutnávka výrobků značky Marlenka.
 

Okresní kolo ve florbalu

Autor zprávy: Martin Nehera
Datum zveřejnění: 19. únor 2019

Náhled zprávy

Dne 13. 2. 2019 jsme pořádali okresní kolo ve florbalu. Náš tým ve složení Mikš, Zubek, Ripper, Goršanov, Herblich, Raška, Kotala, Štefek, Marek, Janek, Telčer, Vantuch, Hykl, Vavřík a Škrobák vybojovali krásné třetí místo.

Ke skvělým sportovním výkonům gratulujeme.

Kvalifikace na republikové finále v házené

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 7. únor 2019

Náhled zprávy

Ve středu 30. 1. 2019 žáci naší školy, jako reprezentanti Moravskoslezského kraje, absolvovali klání v rámci kvalifikace do republikového finále v házené středních škol.
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, p. o. reprezentovali žáci: Tomáš Alaxa, Dominik Feix, Ondřej Jalůvka, Samuel Kriegiel, Radek Kubečka, Lukáš Kučeriak, Oliver Ribánsky,  Jakub Ripper
a Radovan Vízner.

Prvenství si odvezli žáci Střední školy informatiky elektrotechniky a řemesel Rožnov
pod Radhoštěm reprezentující Zlínský kraj, krásné druhé místo obsadili žáci naší školy a na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia Olomouc-Hejčín, které reprezentovalo kraj Olomoucký.

Všem výše jmenovaným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Exkurze v STK

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 24. leden 2019

Náhled zprávy

Ve středu dne 23. 1. 2019 se studenti 3. ročníku VOŠ, oboru Strojírenství, zúčastnili odborné exkurze ve Stanici technické kontroly společnosti TESTCAR s.r.o. v areálu ČSAD v Kopřivnici. Exkurze byla realizována v rámci předmětu Automobily IV – Diagnostika vozidel. Studenti byli pracovníky STK podrobně seznámeni s činností firmy, rozsahem prováděných kontrol, byl jim vysvětlen účel a prováděné činnosti na jednotlivých kontrolních stanovištích, včetně požadavků na kontrolovaná vozidla. Následně byli studenti účastni kompletní technické kontroly tahače návěsu a linkového autobusu. V průběhu návštěvy pracovníci STK průběžně odpovídali na četné dotazy studentů.

Obsah a rozsah exkurze je velmi přínosný pro odbornou přípravu budoucích vyšších technických pracovníků v automobilovém průmyslu a podobné návštěvy budou realizovány také v následujících letech. Letošní exkurze byla kladně hodnocena jak ze strany studentů VOŠ, tak i pracovníků STK, kterým tímto děkujeme za vynaložené úsilí.

Krajské kolo v házené

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 23. leden 2019

Náhled zprávy

Dne 16. 1. se naše škola zúčastnila krajského kola v házené středních škol. Naše družstvo skončilo na 1. místě a postoupilo do kvalifikace o republikové finále.
Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo v házené

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 15. prosinec 2018

Náhled zprávy

Dne 7. 12. se naše škola zúčastnila okresního kola v házené středních škol. Naše družstvo skončilo na 1. místě.
Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo v plavání družstev

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 23. listopad 2018

Náhled zprávy

Dne 15. 11. 2018 proběhlo ve Frenštátě pod Radhoštěm okresní kolo v plavání družstev. Naší škole se po dlouhé době podařilo  sestavit tým plavců  z žáků  SOU  i SOŠ. Náš tým zabojoval v individuálních disciplínách i štafetách a získal celkově 3. místo. V individuálních disciplínách byl nejúspěšnější Michal Šupa  (1.místo – znak) a Jan Sazovský (2.místo – motýlek). Svými výkony přispěli k zisku medaile také Jan Syrek, Dominik Galko, Václav Lichnovský a Michael Marek. 

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Velký úspěch žáka naší školy

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 13. listopad 2018

Náhled zprávy

Jan Štramberský, žák 4. ročníku oboru Strojírenství, byl vybrán odborem školství Moravskoslezského kraje v Ostravě a oceněn jako jeden z 25 nejlepších žáků našeho kraje.

Honza je talentovaný matematik a zajímá se o studovaný obor. V loňském školním roce dosáhl výrazných úspěchů v krajských, národních i mezinárodních soutěžích.

Blahopřejeme!

Den otevřených dveří 20. 11. 2018 a 24. 1. 2019 13:00 h – 18:00 h

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 9. listopad 2018

Náhled zprávy

Srdečně zveme všechny zájemce o studium a jejich blízké na Den otevřených dveří naší školy.

Pro zájemce o prohlídku školy jsou spolu s učiteli a mistry odborného výcviku připraveni také studenti třetích
a čtvrtých ročníků.

Kontaktní osoby:

 • VOŠ a SOŠ: Mgr. Renata Hančíková, tel.: 556 833 326, hancikova@voskop.cz
 • SOU: Ing. Jaromír Polášek, tel.: 556 879 165, polasek@voskop.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

Nabídka práce - pracovník/ce úklidu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 5. listopad 2018

Náhled zprávy

Hledáme dva pracovníky/ce na úklid prostor VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. Nabízíme jedno pracovní místo na plný pracovní úvazek, pracovní doba v odpoledních hodinách a jedno pracovní místo na poloviční pracovní úvazek, pracovní doba v dopoledních hodinách.

Kontakt:

 • tel. 556 833 305, 777 468 777
 • e-mail: vajdova@voskop.cz.

Soutěž v návrhu nového plakátu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 17. říjen 2018

Náhled zprávy

Vyhlašujeme soutěž v návrhu nového plakátu (pozvánky) na Přehlídku technických profesí.

Branná soutěž Wolfram

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 1. říjen 2018

Náhled zprávy

V sobotu 22. 09. 2018 se vybraní žáci ze třídy 3MS zúčastnili krajského kola branné soutěže středních škol Wolfram 2018. Pořadatelem soutěže bylo Krajské vojenské ředitelství Ostrava a samotné klání se konalo v okolí vodní nádrže Barnov, ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Soutěžilo celkem 8 čtyřčlenných týmů, převážně vítězů okresních kol.

Soutěžící museli absolvovat co nejrychleji okruh kolem vodní plochy v délce 2 750 m a přitom plnili 10 různých disciplín. Jako příklad lze uvést rozeznávání vojenské techniky a zbraní, zdravovědu, silový test, vědomostní test o Ostravské operaci, střelbu nebo úkoly z topografie.

Náš tým se při své první účasti v souboji ostatních škol neztratil a posbíral cenné zkušenosti do dalších ročníků. Žáci mohli prokázat své schopnosti a dovednosti také v oblastech, které nejsou hlavní náplní jejich oborů.

Sportovní kurz SOŠ a SOU

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 26. září 2018

Náhled zprávy

Jako každoročně  byl začátek září věnován tmelení kolektivu a zvyšování fyzické zdatnosti na sportovním kurzu SOŠ a SOU.  Kurz probíhal  od  10. do 14. 9. 2018   v  Melči  – Mokřinkách.  Počasí nám vyloženě přálo a my  jsme se mohli věnovat  cyklistice, horolezectví na skalách Kružberk  a také výuce na raftech, kánoích a kajaku na řece.  Zvládli jsme střelbu ze vzduchovky, jízdu zručnosti  i táborák s kytarou. Jak jsme se u toho  bavili,  můžete vidět na fotkách.

Seznamky prvních ročníků učebních oborů a nástavbového studia

Autor zprávy: Mgr. Radka Svobodová
Datum zveřejnění: 23. září 2018

Náhled zprávy

V prvních zářijových dnech navštívili žáci prvních ročníků učebních oborů a nástavbového studia v rámci školní akce Seznamky skautské centrum Vanaivan v Kopřivnici. Zkušení instruktoři měli pro žáky připravenou celou řadu zajímavých aktivit, při kterých měli žáci možnost poznat nejen své spolužáky, ale i třídní učitelé a mistry odborného výcviku pod dohledem školní psycholožky PhDr. Podžorné a školního metodika prevence Mgr. Svobodové. Během konání seznamek vládla ve třídách pohoda a spokojenost umocněná také příjemným počasí, o čemž se můžete přesvědčit na fotografiích.

Absolutorium 2018 - podzimní termín

Autor zprávy: Jana Špirková, DiS.
Datum zveřejnění: 31. srpen 2018

Náhled zprávy

Uzávěrka závazných přihlášek:

 • pátek 14. 09. 2018

Termín konání absolutoria:

 • pondělí 01.10.2018, 9:30h

Zápisy a zahájení výuky VOŠ

Autor zprávy: Jana Špirková, DiS.
Datum zveřejnění: 29. srpen 2018

Náhled zprávy

Zájemcům o studium na VOŠ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 21. srpen 2018

Náhled zprávy

Zájemcům o studium na VOŠ Kopřivnice nabízíme studijní obor:

 • Ekonomika a podnikání

Denní forma studia: přijímací řízení probíhá formou nevědomostního pohovoru

PŘIHLÁŠKY JE MOŽNÉ PODAT NEJPOZDĚJI DO 28. ZÁŘÍ 2018

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Vyšší odborné škole pro školní rok 2018/19

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 1. červenec 2018

Náhled zprávy

Úřední hodiny sekretariátu školy o prázdninách

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 30. červen 2018

Náhled zprávy

Fotografie a video ze slavnostního předávání diplomů absolventům VOŠ

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 15. červen 2018

Náhled zprávy

Nabídka práce - asistent pedagoga

Autor zprávy: Ing. Petr Rešl
Datum zveřejnění: 15. červen 2018

Náhled zprávy

Pro integraci žáka se zdravotním znevýhodněním škola hledá asistenta pedagoga. 
Zájemci o tuto pracovní pozici nechť  se kontaktují se zástupcem ředitele pro SOU ing. Rešlem telefonicky na čísle 556 879 147 (774 700 715) nebo e-mailem:resl@voskop.cz. 

 

Mezinárodní den strojařů

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 1. červen 2018

Náhled zprávy

Dne 4. května t. r. proběhla na VŠB-TU Ostrava soutěž Den strojařů.

Spočívala ve vypracování konstrukčního a technologického řešení úkolu z technické praxe: Návrh krokového dopravníku na trubky s definovanými parametry včetně potřebných výpočtů a výkresové dokumentace.

V konkurenci středních škol ze Severní Moravy se naši žáci Tereza Bílková, Michal Moštěk, Ondřej Štefek a Jan Štramberský umístili na krásném 2. místě.

Získali jsme statut Autodesk Academia

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 31. květen 2018

Náhled zprávy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, splnila podmínky pro členství v Autodesk Academia programu pro školní rok 2017/18 a získala statut Autodesk Academia.

Krajské finále v kopané

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 30. květen 2018

Náhled zprávy

Gratulujeme našim žákům k úspěšné reprezentaci školy v krajském finále středních škol v kopané.  Žáci SOŠ i  SOU spojili své síly a přivezli si z Poháru Josefa Masopusta třetí místo. Krajské finále se hrálo 15. 5. 2018 ve sportovním areálu Stovky ve Frýdku – Místku. Děkujeme všem za příkladnou reprezentaci školy. 

Termíny přijímacího řízení na VOŠ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 17. květen 2018

Náhled zprávy

Žák naší SOŠ dosáhl velkého úspěchu v celostátní matematické soutěži

Autor zprávy: RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 15. květen 2018

Náhled zprávy

Kopřivnická střední škola se může pochlubit čerstvým úspěchem svého žáka Jana Štramberského, který se v celostátním kole 26. ročníku Matematické soutěže žáků středních škol umístil na 2. místě. Skvělému umístění předcházelo úspěšné zvládnutí matematických úloh v konkurenci stovek řešitelů středních škol z celé České republiky. Jan Štramberský studuje 3. ročník oboru Strojírenství.

V silné konkurenci obstáli velice dobře i naši další dva studenti oboru Strojírenství Ivo Škrobák
a Adam Zátopek. Oba se stali úspěšnými řešiteli celostátního kola. K úspěchu všem blahopřejeme!

Přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 13. květen 2018

Náhled zprávy

Přehlídka technických profesí s názvem Řemeslo má zlaté dno, proběhla ve dnech 25. a 26. dubna 2018 ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.

Všem zájemcům o technické obory se v hale kopřivnické průmyslovky představilo minimálně devatenáct profesí, které si žáci mohli navíc také osahat.
Vyučující a současní žáci daných oborů přiblížili návštěvníkům své obory. „K vidění byly profese jako tesař, truhlář, opravář zemědělských strojů, mechanik seřizovač – obráběč kovů, zámečník – nástrojař, karosář – svářeč, lakýrník, autolakýrník, autoelektrikář, automechanik, strojař – počítačový grafik, strojař – konstruktér a diagnostik automobilů a mnoho dalších." Na akci, která je nejen pro žáky osmých tříd, se představilo také na 20 významných firem z regionu. Na 20 firem pro žáky připravilo celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Letos se podařilo zabezpečit účast 945 žáků a včetně veřejnosti dosáhla účast více než 1200 návštěvníků.
Tato úspěšná akce se mohla uskutečnit hlavně zásluhou Moravskoslezského kraje, partnerských obcí a firem, které ji pomohly finančně zabezpečit. Za to jim všem moc děkujeme.

Partneři akce:

 • Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě:
  • kontaktní pracoviště v Novém Jičíně
  • kontaktní pracoviště v Kopřivnici
 • Město Kopřivnice
 • Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

Nabídka práce – pracovnice/pracovník úklidu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 10. květen 2018

Náhled zprávy

Hledáme pracovnici/pracovníka na úklid prostor VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. Plný pracovní úvazek, pracovní doba v odpoledních hodinách.

Kontakt: 

 • tel. 556 833 305, 777 468 777
 • e-mail: vajdova@voskop.cz.

Dodávka automobilu pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2018

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 4. květen 2018

Náhled zprávy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks osobního automobilu pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, který bude sloužit k zabezpečení provozu školy.

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky, která je zadávána v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mimo režim zákona.

Zadávací řízení bylo vyhlášeno v neveřejném režimu dne 4.5.2018 zasláním písemné výzvy vybraným dodavatelům, a to dle Směrnice Zadavatele o zadávání veřejných zakázek.

Pozvánka na přehlídku technických profesí - 2018

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 28. březen 2018

Náhled zprávy

Ve dnech 25. a 26. dubna 2018 se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU uskuteční přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

Hlavním cílem této akce je přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého okolního regionu.

Naše škola ve spolupráci se Střední školou technickou a zemědělskou v Novém Jičíně bude prezentovat bezmála 15 maturitních a učebních oborů.

Součásti přehlídky bude i účast více jak dvanácti významných firem z okolí, které pro žáky připraví celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Tato úspěšná akce se může uskutečnit hlavně zásluhou partnerských obcí a firem, které nám pomáhají finančně akci zabezpečit.  Za to jim všem moc děkujeme!

Stavění jeřábů ze špejlí

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 15. březen 2018

Náhled zprávy

Ve středu 7.3.2018 se na Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě konalo krajské kolo středoškolské soutěže Stavění jeřábů ze špejlí. Naše škola vyslala jedno družstvo, tvořené žáky třídy 2.A, oboru Strojírenství. Tým ve složení Lukáš Herblich, Lukáš Laniak, Vojtěch Havlát a Jakub Výborný se utkal z dalšími sedmi týmy, které vyslaly ostatní školy v zastoupení nejen strojních a stavebních průmyslovek, ale  také gymnázia a jedné umělecké školy.

Úkolem bylo v předepsaném čase zhotovit dle vlastního připraveného výkresu za pomocí špejlí, tavné pistole a provázku statický model jeřábu. Hodnotil se nejenom design a dodržení dokumentace, ale hlavně únosnost a stabilita navržené konstrukce.

Žáci byli na soutěž připravováni pod vedením Ing. Lenky Kulové v rámci odborných strojírenských předmětů. Samotné soutěže se pak zúčastnili pod dohledem Ing. Jiřího Pišteckého, jenž byl také členem hodnotící komise.

V náročné konkurenci vybojoval náš tým krásné třetí místo, za což jim náleží poděkování.

Pozvánka na výstavu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 9. březen 2018

Náhled zprávy

Ve vestibulu kopřivnické radnice právě probíhá výstava u příležitosti 70 let od založení mistrovské večerní Průmyslové strojnické školy – nynější VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice,
p. o. Výstava mapuje historický vývoj školy od roku 1948 až do dnešních dnů.

Srdečně tímto zveme nejen absolventy, učitele i neučitele, kteří na škole působili,
aby si připomněli svá školní léta, ale také všechny ostatní „zvědavce“.

Další výplata krajských stipendií

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 15. únor 2018

Náhled zprávy
1. února 2018 jsme vypláceli druhou část motivačního a první část prospěchového krajského stipendia.
Více na:

Krajská stipendia i na naší škole

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. leden 2018

Náhled zprávy

Počínaje školním rokem 2017/2018 je žákům SOU oboru Mechanik seřizovač, vypláceno krajské stipendium. Toto stipendium tvoří motivační složka (tj. 500,- Kč za kalendářní měsíc) a prospěchová složka (až 3 000,- Kč za klasifikační období).

První část motivační složky za měsíce září až listopad 2017 (1 500,- Kč) již byla vyplacena a nyní žáci dostanou v měsíci únoru další část motivační složky (1 000,- Kč za měsíce prosinec a leden) a poprvé také prospěchovou složku za první pololetí (až 3 000,- Kč).

Pokud bychom chtěli vyčíslit celkové krajské stipendium za čtyřleté studium, tak může činit až 44 000,- Kč na žáka! Navíc je pravděpodobné, že počet oborů takto sponzorovaných krajskými stipendii se bude na naší škole rozšiřovat.

Žáci naší školy mohou také získat podniková stipendia od našich firemních partnerů až do výše 35 000,- Kč za studium.

Všichni zájemci o studium na naší škole jsou vždy vítáni. Pokud máte zájem o prohlídku naší školy, kontaktujte nás:

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Exkurze v STK

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 22. leden 2018

Náhled zprávy

V úterý dne 16. 1. 2018 se studenti 3. ročníku VOŠ, oboru Strojírenství, zúčastnili odborné exkurze
ve Stanici technické kontroly společnosti TESTCAR s.r.o. v areálu ČSAD v Kopřivnici. Exkurze byla realizována v rámci předmětu Automobily IV – Diagnostika vozidel. Studenti byli pracovníky STK podrobně seznámeni s činností firmy, rozsahem prováděných kontrol, byl jim vysvětlen účel
a prováděné činnosti na jednotlivých kontrolních stanovištích, včetně požadavků na kontrolovaná vozidla. Následně byli studenti přítomni kompletní kontroly přistaveného nákladního automobilu. V průběhu návštěvy pracovníci STK průběžně odpovídali na četné dotazy studentů.

Obsah a rozsah exkurze je velmi přínosný pro odbornou přípravu budoucích vyšších technických pracovníků v automobilovém průmyslu a podobné návštěvy budou realizovány také v následujících letech. Letošní exkurze byla kladně hodnocena jak ze strany studentů VOŠ, tak i pracovníků STK, kterým tímto děkujeme za vynaložené úsilí.

Operační program "Integrovaný regionální operační program 2014-2020", projekt "Podpora výuky CNC obrábění"

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. listopad 2017

Náhled zprávy
Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality a podmínek výuky pro výuku strojírenských předmětů žáků středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
Specifickými cíli je zvýšení kvalifikační úrovně absolventů a jejich uplatnění práce na CNC strojích, zatraktivnění strojírenských oborů pro žáky, jakož i modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti
vzdělávání.
 

Krajské finále v házené

Autor zprávy: Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 22. listopad 2017

Náhled zprávy

Dne 8. 11. se naše škola zúčastnila krajského finále v házené středních škol. Naše družstvo skončilo na 2. místě.
Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Projekt Krokus

Autor zprávy: Mgr. Miluše Dvořáková
Datum zveřejnění: 14. listopad 2017

Náhled zprávy

V pátek 10. 11. 2017 se naše škola vysázením symbolických žlutých krokusů zapojila do irského projektu, který má být připomínkou židovských dětí, které zahynuly v rámci holocaustu v koncentračních táborech.

Projektu se účastní několik evropských zemí. Irská nadace pro osvětu o holocaustu poskytne školám cibulky žlutých krokusů, které se vysázejí v podzimních dnech a vykvetou v lednu, v době oslav Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Žlutý krokus symbolizuje Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni v době nacismu nosit.

Nabídka volných kancelářských prostor

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 26. září 2017

Náhled zprávy

Škola nabízí k užívání volné kancelářské prostory k pronájmu, a to ve správní budově SOU (na adrese Husova 1162, Kopřivnice).
Velikost jednotlivé kanceláře je 18 m2.
Kanceláře jsou k dispozici/pronájmu od 01. 09. 2017.

Kontakt:

 • Mojmír Škývara, tel. 556 833 344, 777 481 203 nebo e-mail: skyvara@voskop.cz.

Zápisy a zahájení výuky VOŠ

Autor zprávy: Jana Špirková, DiS.
Datum zveřejnění: 11. srpen 2017

Náhled zprávy

Absolutorium 2017- podzimní termín

Autor zprávy: Jana Špirková, DiS.
Datum zveřejnění: 11. srpen 2017

Náhled zprávy
 • Uzávěrka závazných přihlášek:
  • pátek 08.09.2017
 • Termín konání absolutoria:
  • pondělí 02.10.2017

Nabídka práce - pracovnice/pracovník úklidu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 11. srpen 2017

Náhled zprávy

Hledáme pracovnici/pracovníka na úklid prostor VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o.
Plný pracovní úvazek, pracovní doba v odpoledních hodinách.

 • Kontakt: tel. 556 833 305, 777 468 777 nebo e-mail: vajdova@voskop.cz.

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ - denní forma

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 19. červen 2017

Náhled zprávy

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Vyšší odborné škole pro školní rok 2017/18

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 14. červen 2017

Náhled zprávy

Fotografie a video ze slavnostního předávání diplomů absolventům VOŠ

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 11. červen 2017

Náhled zprávy

Stavby z vlnité lepenky

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 2. červen 2017

Náhled zprávy

Tisková zpráva:

Studenti z Kopřivnice postavili model otáčejícího se muzea a Národní hokejový stadion z vlnité lepenky.

Kopřivnice, 2. června 2017 – Studenti z VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice vytvořili z vlnité lepenky model otáčejícího se muzea a Národní hokejový stadion. Stavby poslali do soutěže Stavby z vlnité lepenky. Zda postoupí do finále, bude známo do 7. června. Finále se uskuteční 21. června v brněnském Pavilonu Anthropos. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM.

Mladí stavaři a stavařky v letošním 11. ročníku soutěže vytvářeli originální stavbu podle vlastního návrhu. Téma je „Originální turistická atrakce (stavba) jako zviditelnění Česka v zahraničí“. Hodnotí se originalita a neotřelá myšlenka. Každá z přihlášených 30 středních stavebních škol měla možnost do soutěže přihlásit dvě stavby. Odborná porota vybere do 7. června šest staveb, které postoupí do finále.

Škola vítězného projektu se může těšit na ceny v hodnotě 20 tis. Kč. Školy umístěné na druhém a třetím místě vyhrají cenu v hodnotě 10 tis. Kč a 5 tis. Kč. Šest finálových škol bude nově bojovat o čtvrtou cenu v hodnotě 5 tis. Kč. Jedná se o titul „Nejlepší obal z vlnité lepenky na soutěžní stavbu“, který školy a studenti vyrobí pro bezpečnou přepravu modelu do finále.

Finále lepenkářské soutěže a slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 21. června v brněnském Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea. Tato státní paměťová instituce v tomto objektu dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého Evropy. Její muzejní expozice patří k největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě. V současné době v Pavilonu Anthrophos probíhají dvě výstavy Vítejte u neandertálců a Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana.

Cílem projektu je poukázat na ekologické výhody vlnité lepenky používané k výrobě obalů. Vlnitá lepenka nezatěžuje životní prostředí, je ekologicky zcela nezávadná a 100% recyklovatelná.

Poznámky:

Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL):
Hlavním cílem českého Svazu výrobců vlnitých lepenek je propagace ekologického obalového materiálu – vlnité lepenky. Svaz každoročně realizuje několik projektů, které mají na nutnost ochrany životního prostředí upozornit. Vysoká odbornost SVVL je zaručena členstvím pěti nejvýznamnějších výrobců obalů z vlnité lepenky v ČR. Členy svazu spojuje především vysoký standard kvality jejich výrobků a přesvědčení o nutnosti osvěty v oblasti ekologie. Členové SVVL: Mondi Bupak, s. r. o., Model Obaly, a. s., DS Smith Packaging Czech Republic, s. r. o., Smurfit Kappa Czech, s. r. o., THIMM Obaly, k. s.

Kontakt: Lukáš Klapil, Crest Communications Ostrava, Mob.: 603 824 194, E-mail: klapil@crestmorava.cz

Zájemcům o studium na VOŠ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. květen 2017

Náhled zprávy

Studijní obory:

 • Strojírenství
 • Ekonomika a podnikání

Oba obory nabízíme v denní i dálkové formě studia.

Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • Denní forma studia - 12. června 2017
  • přijímací řízení formou nevědomostního pohovoru
  • přihlásit se mohou i uchazeči, kteří budou konat maturitní zkoušku v září
 • Dálková forma studia - 16. června 2017
  • přijímací řízení bez osobní účasti uchazečů 

 

Kritéria přijímacího řízení na VOŠ

Soutěž Autoopravář Junior 2017 – finále v Mladé Boleslavi

Autor zprávy: Bc. Alan Břuska
Datum zveřejnění: 3. květen 2017

Náhled zprávy

Finálové klání v celorepublikové soutěži Autoopravář Junior 2017, které se konalo v termínu 18. – 20. 4. 2017 se již poněkolikáté uskutečnilo v servisní škole automobilky Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi – Kosmonosích. 

Soutěž se skládala ze čtyř kategorií: Automechanik, Autotronik, Lakýrník a Karosář. V kategorii Karosář se umístil na druhém místě žák našeho SOU Tomáš Nenička. Kromě samotného ocenění žáka získala naše škola od mladoboleslavské automobilky certifikát na motor a certifikát na odběr osobního automobilu pro potřeby výuky odborného výcviku.

Přehlídka technických profesí - 2017

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 1. květen 2017

Náhled zprávy
Ve dnech 26. a 27. dubna 2017 se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU uskutečnila přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

Hlavním cílem této akce bylo přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého okolního regionu. Letos se podařilo zabezpečit účast 950 žáků z 35 základních škol a včetně veřejnosti dosáhla účast stejně jako v minulém roce téměř 1100 návštěvníků.

Naše škola ve spolupráci se Střední školou technickou a zemědělskou v Novém Jičíně prezentovala dohromady celkem 14 maturitních a učebních oborů.

Součásti přehlídky byla i účast deseti významných firem z okolí, které pro žáky připravily celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Tato úspěšná akce se mohla uskutečnit hlavně zásluhou partnerských obcí (10) a firem (30), které nám pomohly finančně akci zabezpečit.  Za to jim všem moc děkujeme!

Mezinárodní den strojařů

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 28. březen 2017

Náhled zprávy

Dne 27. března t. r. proběhla v Planetáriu Ostrava soutěž Mezinárodní den strojařů.
Spočívala v prezentaci a obhajobě konstrukčního a technologického řešení úkolu z technické praxe:
Návrh středověkého katapultu včetně potřebných výpočtů a kompletní výkresové dokumentace.
V konkurenci středních škol z České republiky a Polska se naši žáci Petr Stupčuk a Michal Petrič umístili na krásném 2. místě.

SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SPOLEČNOSTÍ PARTNERS

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 21. listopad 2016

Náhled zprávy

I v letošním roce pokračuje úspěšně spolupráce mezi naší školou a společností PARTNERS.  Pro studenty 2. a 3. ročníku VOŠ byly zorganizovány dvě akce, které vhodně doplnily standardní program výuky.

Nejprve si studenti změřili síly ve hře Finanční svoboda, kde sestavená družstva plnila úkoly moderátorů hry. Na výsledcích byly dokumentovány obvyklé chyby, kterých se lidé dopouštějí ve svém rodinném finančním hospodaření.

Druhou akcí byla přednáška zástupce firmy PARTNERS – Ing. Jána Kalocsányiho  na téma „osobní a rodinné finance“, která zajisté přispěla ke zvýšení finanční gramotnosti našich studentů.

Tímto děkujeme všem organizátorům i zúčastněným za aktivní přístup a úspěšnou realizaci obou akcí.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 25. srpen 2016

Náhled zprávy

Úřední hodiny sekretariátu školy o prázdninách

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 2. červenec 2016

Náhled zprávy

1. 7. - 12. 7. 2016 a 1. 8.  - 31. 8. 2016 - HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY
Husova 1302/11 - nad bazénem, tel.: 556 833 300

 • PO, ÚT, ČT, PÁ:
  • 8:00 – 12:00 h.
 • ST:
  • 8:00 – 14:00 h. 

(s polední přestávkou 12:00 – 13:00 h.)

 

13. 7. - 29. 7. 2016 - BUDOVA SOU
(sekretariát na hlavní budově školy bude v této době zavřený!)
Husova 1162 – pod bazénem, tel.: 556 879 111

 • PO, ÚT, ČT, PÁ:
  • 8:00 – 12:00 h.
 • ST:
  • 8:00 – 14:00 h. 

(s polední přestávkou 12:00 – 13:00 h.)

Po telefonické domluvě možno i v jiném čase.

Zápisy a zahájení výuky VOŠ

Autor zprávy: Jana Špirková, DiS.
Datum zveřejnění: 2. červenec 2016

Náhled zprávy

Vyhlášení podzimního termínu absolutorií

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 1. červenec 2016

Náhled zprávy

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Vyšší odborné škole pro školní rok 2016/17

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 25. červen 2016

Náhled zprávy

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ - denní forma

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 13. červen 2016

Náhled zprávy

Video ze slavnostního předávání diplomů absolventům VOŠ

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 12. červen 2016

Náhled zprávy

Přednáška o štíhlé výrobě

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 6. květen 2016

Náhled zprávy

Ve středu 04. 05. 2016 se na půdě naší školy uskutečnila zajímavá přednáška o zkušenostech
se zaváděním štíhlé výroby v závodech automobilového průmyslu.  Přednášející Ing. Ivan Širocký seznámil naše žáky a studenty VOŠ se zkušenostmi firmy BROSE, s. r. o., která je předním světovým výrobcem nosných konstrukcí automobilových sedaček.  Přednáška byla zdařilým příspěvkem k dlouhodobé spolupráci školy s touto významnou firmou našeho regionu.

Přehlídka technických profesí - 2016

Autor zprávy: Ing. Petr Rešl
Datum zveřejnění: 17. duben 2016

Náhled zprávy

Ve dnech 13. a 14. dubna 2016 se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU uskutečnila přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

Hlavním cílem této akce bylo přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého okolního regionu. Letos se podařilo zabezpečit účast 996 žáků z 36 základních škol a včetně veřejnosti dosáhla účast téměř 1200 návštěvníků!

Naše škola ve spolupráci se Střední školou technickou a zemědělskou v Novém Jičíně prezentovala dohromady celkem 14 maturitních a učebních oborů.

Součásti přehlídky byla i účast třinácti významných firem z okolí, které pro žáky připravily celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Tato úspěšná akce se mohla uskutečnit hlavně zásluhou partnerských obcí (9) a firem (29), které nám pomohly finančně akci zabezpečit.  Za to jim všem moc děkujeme!

 

Mistrovství ČR ve stolním fotbale

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Richterová
Datum zveřejnění: 6. duben 2016

Náhled zprávy

V Praze se konalo 1. 4. 2016 republikové finále ve stolním fotbale.  Do finálového kola soutěže postoupili žáci naší školy Radek Štromajer a Marcel Tóth. V obrovské konkurenci vybojovali v amatérských dvojicích krásné 2. místo. 

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Změna úředních hodin školní knihovny

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 7. leden 2016

Náhled zprávy

Úřední hodiny:

 • úterý 14:30 h - 15:30 h
 • čtvrtek 15:00 h - 16:00 h.

Kontakt:

 • Mgr. Miroslav Hvězda, tel.: 777 468 778

Získali jsme statut Autodesk Academia

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. listopad 2015

Náhled zprávy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, splnila podmínky pro členství v Autodesk Academia programu pro školní rok 2015/16 a získala statut Autodesk Academia.

Kopřivnická sbírka pro Adélku

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 3. září 2015

Náhled zprávy

V posledním srpnovém týdnu se naše škola také připojila do třetího kola kopřivnické sbírky „Vršky pro Adélku“.

Sběrem plastových uzávěrů jsme přispěli na zakoupení speciální pomůcky pro nemocnou Adélku.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 25. srpen 2015

Náhled zprávy

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 19. srpen 2015

Náhled zprávy

Zápisy a zahájení výuky VOŠ

Autor zprávy: Špirkova Jana, DiS.
Datum zveřejnění: 17. srpen 2015

Náhled zprávy

Úřední hodiny

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 2. červenec 2015

Náhled zprávy

Úřední hodiny o prázdninách

8:00–12:00 h

ve středu 8:00–14:00 h

s polední přestávkou 12:00–13:00 h

Po telefonické domluvě možno i v jiném čase (556 833 300)

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

Autor zprávy: RNDr. Václav Nešpor
Datum zveřejnění: 1. červenec 2015

Náhled zprávy

... a jsou tady prázdniny!

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 30. červen 2015

Náhled zprávy

Vedení školy přeje všem studentům, žákům, pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy krásné dny volna prožité v klidu a pohodě.

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ - denní forma

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 11. červen 2015

Náhled zprávy

Město Kopřivnice ocenilo naše učitele

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 30. březen 2015

Náhled zprávy

V pátek 27. března proběhlo v prostorách Šustalovy vily setkání pedagogických pracovníků se zástupci města ke Dni učitelů. Za naši školu převzali ocenění Ing. Petr Kopelec, učitel odborných předmětů, a Petr Fojtů, učitel praktického vyučování.

Oceněným učitelům blahopřejeme.

„Důvěryhodná firma“

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 21. březen 2015

Náhled zprávy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, získala pro rok 2015 certifikát „Důvěryhodná firma“.

Slavnostní křest 1. prototypu studentské formule SAE

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 19. leden 2015

Náhled zprávy

Fakulta strojní VŠB–TU Ostrava pozvala zástupce naší školy na slavnostní křest 1. prototypu studentské formule SAE, který se konal 15. ledna t. r. Vybraní žáci 3. ročníku oboru Strojírenství současně měli možnost prohlédnout si výsledky práce studentů Fakulty strojní a získat tak představu o svém možném budoucím profesním směřování.

Studenti a žáci Institutu dopravy při Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava již nyní pracují na druhé formuli, která by měla vycházet z představeného modelu a měla by být technologicky a konstrukčně modifikována na základě zkušeností se stavbou a funkčními zkouškami prvního prototypu. Tato formule se bude již aktivně účastnit soutěží.

Členem konstrukčního a projektového týmu byl také absolvent naší školy Ing. Tibor Kállai, nyní student doktorandského studia VŠB-TU Ostrava.

Akce tohoto typu pořádané fakultami vysokých škol i pro žáky středních škol jsou vhodným motivátorem technického vzdělávání mládeže.

fotogalerie

Studenti stavěli mosty ze špejlí

Autor zprávy: Richard Konupka, Alice Kohutová, Lukáš Tončík - 4.B
Datum zveřejnění: 17. prosinec 2014

Náhled zprávy
Dne 9. 12. 2014 se žáci 4.A a 4.B zúčastnili soutěže Bridge Builder Contest na Fakultě stavební Vysoké školy báňské v Ostravě. Cílem soutěže bylo postavit most ze špejlí, který byl na konci soutěže podroben zátěžové destrukční zkoušce. Most s nejlepším poměrem váhy a nosnosti vyhrál. 
Most 4.B unesl celkově 15,2 kg a tím se umístil na krásném 11. místě z celkového počtu 21 týmů. Most 4.A s nosností 11,9 kg se umístil na 13. místě.
Atmosféru soutěže lze vidět v reportáži České televize, které naši studenti poskytli rozhovor.

Dny technické kariéry

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 9. prosinec 2014

Náhled zprávy

Ve čtvrtek 4. prosince v Kulturním domě Kopřivnice se prezentovala naše škola již na třetích Dnech technické kariéry.

Žákům 8. a 9. tříd základních škol nabízely střední školy, učiliště a také průmyslové podniky a firmy z Kopřivnice a blízkého okolí možnosti studia a následného uplatnění v nejrůznějších technických oborech. 

Získali jsme statut Autodesk Academia

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. listopad 2014

Náhled zprávy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, splnila podmínky pro členství v Autodesk Academia programu pro školní rok 2014/15 a získala statut Autodesk Academia.

Pozvánka na výstavku modelů z vlnité lepenky

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 11. listopad 2014

Náhled zprávy

Dne 10. listopadu 2014 byla ve vstupních prostorách Městského úřadu v Kopřivnici instalována výstavka prací našich žáků na téma: Modely z vlnité lepenky.

Výstavka potrvá do 5. prosince t. r. 

Spolupráce s finanční poradenskou firmou

Autor zprávy: Ing. Stanislav Butek, CSc.
Datum zveřejnění: 11. listopad 2014

Náhled zprávy

Ve dnech 3. a 7. listopadu t. r. prověřili studenti VOŠ své odborné znalosti v ekonomické hře „Finanční svoboda“.  Akce byla zorganizována ve spolupráci s firmou PARTNERS a vhodně doplnila teoretickou výuku v předmětech Metody finanční analýzy a Finanční investice. Spolupráce bude dále pokračovat formou specializované přednášky, kterou tato firma uspořádá pro naše studenty v průběhu školního roku.

Alergeny ve školní jídelně

Autor zprávy: Anna Macháňová, vedoucí školní jídelny
Datum zveřejnění: 30. říjen 2014

Náhled zprávy
S účinností od 13. prosince letošního roku je organizace povinna uvádět ve svém jídelníčku složení jídel s odkazem na seznam alergenů (směrnice 1169/2011 EU). Seznam alergenů bude vyvěšen ve všech výdejnách školy.   Pro snadnější orientaci budou u každého jídla označeny čísly potraviny, které jsou při jeho zpracování použity. 
Podrobnější informaci získáte v odkazu (Informace pro strávníky - Alergeny ve školní jídelně). 
 

Skvěle jsme se bavili…

Autor zprávy: Matěj Fucyman, třída 4. C, obor Obchodní akademie
Datum zveřejnění: 29. září 2014

Náhled zprávy

Studenti, kteří měli zájem, se zúčastnili dne 22. 9. 2014 v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě večerního představení „Jak důležité je mít Filipa“, jehož autorem je Oscar Wilde. Odjížděli jsme v 17:00 hodin od hotelu Tatra v Kopřivnici. Samotné představení začínalo v 18:30 hodin.

Tato divadelní hra o třech dějstvích byla napsána roku 1895 a byla oslavována jako první moderní anglicky psaná komedie. V originále se tato hra jmenuje „The Importance of Being Earnest“ a doslovný překlad zní: „Jak je důležité být vážným Ernestem“. Hra se vysmívá viktoriánským společenským rituálům, např. žádostem o ruku, i viktoriánské snaze po serióznosti a vážnosti, především v otázkách mravních a náboženských. Charakteristické jsou dialogy plné ironie, sarkasmu, paradoxů a aforismů.

Děj se odehrává v Londýně a poté ve Wooltonu. Hlavní zápletka spočívá ve jménu Filip. Hlavními postavami jsou dva milenecké páry Jack a Gvendolína, Algernon a Jackova schovanka Cecílie.

Jack v Londýně vystupuje pod pseudonymem Filip. Na venkově se zase za Filipa, Jackova bratra, vydává Algernon, který se zde zamiluje do Cecílie. Když na venkov přijíždí i Gvendolína a potká se s Cecílií, obě zjistí, že jsou zasnoubeny s Filipem. Jack a Algernon se snaží vzniklou situaci zachránit. Souhlasí, že se oba přejmenují na Filipa. Nakonec se ale ukáže, že Jack je skutečný Algernonův bratr, kterého chůva kdysi zanechala v tašce na nádraží a ve skutečnosti se jmenuje Filip.  

I když nemohu samozřejmě hovořit za všechny, dle mého názoru jsme se všichni skvěle bavili.

ISIC karty do naší školy

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 1. srpen 2014

Náhled zprávy

Na základě zájmu žáků navázala naše škola spolupráci s firmou GTS ALIVE s. r. o., která je distributorem ISIC karet (více informací o produktu na http://www.isic.cz/).
Tyto karty budou plnohodnotnou náhradou za stávající čipy a zároveň poskytují jejich držitelům řadu slev a výhod, a to jak v rámci republiky, tak i v zahraničí. K výměně čipů za karty dojde během měsíce září 2014.
Konkrétní informace o změně systému i využití ISIC karet podají studentům a žákům skupinoví a třídní učitelé začátkem měsíce září 2014. 

Termíny zápisů na VOŠ pro školní rok 2014/2015

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 1. srpen 2014

Náhled zprávy

ZÁPISY pro školní rok 2014/2015

DENNÍ FORMA STUDIA: 9:00 h - 11:00 h

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA: 13:00 h - 15:00 h

 • 1. ročník:  1. 9. 2014
 • 2. ročník:  2. 9. 2014
 • 3. ročník:  3. 9. 2014
 • 4. ročník:  4. 9. 2014

V případě, že se student nebude moci ve stanoveném termínu k zápisu dostavit, je možno si včas – nejpozději do předepsaného dne zápisu dohodnout náhradní termín 
(tel.: 556 833 300, 777 455 723; e-mail: jana.spirkova@voskop.cz).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
BEZ ZÁPISU NELZE NASTOUPIT KE STUDIU

ZAHÁJENÍ VÝUKY:

Denní forma studia:
pondělí 8. září 2014, 8:00 h.

Dálková forma studia:
3. a 4. ročník: úterý 9. září 2014, 14:20 h.
1. a 2. ročník: pátek 12. září 2014, 14:20 h.

Úřední hodiny o prázdninách

Autor zprávy: Sekretariát školy
Datum zveřejnění: 4. červenec 2014

Náhled zprávy

8:00–12:00 h

 

ve středu 8:00–15:00 h

s polední přestávkou

12:00–13:00 h

 

Po telefonické domluvě možno i v jiném čase

telefon: 556 833 300

Šetříme životní prostředí prostřednictvím "Recyklohraní"!

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. červen 2014

Náhled zprávy

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin!

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 60 televizí, 24 monitorů a 382 kg drobného elektra.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili 60 televizí, 24 monitorů a 382 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 21,99 MWh elektřiny, 904,69 litrů ropy, 101,17 m3 vody a 1,01 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,11 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 19,79 tun.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 12. červen 2014

Náhled zprávy

Přijímací řízení 2. kola se týká oborů VOŠ:

 • Ekonomika a podnikání 
 • Strojírenství 

denní i dálkové formy studia.

Denní forma studia - uzávěrka přihlášek: 13. 8. 2014, přijímací řízení: 21. 8. 2014.

Dálková forma studia - uzávěrka přihlášek: 18. 8. 2014, přijímací řízení: 21. 8. 2014.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ - 1. kolo, denní forma studia

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 7. červen 2014

Náhled zprávy

Velký úspěch žáka 4. ročníku technického lycea

Autor zprávy: RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 28. květen 2014

Náhled zprávy

Naše škola se může pochlubit čerstvým úspěchem svého žáka Martina Jahna, který se umístil na 6. místě v celostátní soutěži 22. ročníku Matematické soutěže žáků středních škol. Skvělému umístění předcházelo úspěšné zvládnutí matematických úloh v konkurenci 187 úspěšných řešitelů ze stovky středních škol z celé České republiky. Martinův úspěch v soutěži není náhodný, před dvěma lety ve stejné soutěži ve své kategorii s přehledem zvítězil.

Martin Jahn v červnu ukončí studium na naší střední škole a připravuje se na studium jaderné fyziky na Karlově univerzitě v Praze. K úspěchu mu blahopřejeme a přejeme zvládnutí všech nástrah budoucího náročného studia.

Spolupráce s Francií

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 23. duben 2014

Náhled zprávy

Naše škola je od školního roku 2012/2013 aktivně zapojena do partnerství Comenius Regio.

V rámci této spolupráce se uskutečnila řada vzájemných setkání s partnery z Lotrinska, na kterých, kromě jiného, se připravovala vzájemná výměnná návštěva žáků spolupracujících škol.

Původně do projektu byly na francouzské straně zapojeny 3 školy, na české pak ostravská automobilní průmyslovka a naše střední odborná škola. Pro konkrétní výměnný pobyt učitelů a žáků zůstala pouze naše kopřivnická škola a francouzská škola se zaměřením na zpracování plastů Lycée Félix MAYER z příhraničního města CREUTZWALD.

V minulých dnech se vzájemná poznávací návštěva uskutečnila. Na francouzskou školu nejprve odjela skupina tří našich žáků pod dohledem francouzštináře. Žáci byli ubytováni v místních rodinách, poznávali chod školy a její výuku, účastnili se však také řady exkurzí v místních průmyslových podnicích a seznamovali se s francouzskou kulturou a způsobem života. Po týdenním pobytu pak s novými francouzskými kamarády přijeli do našeho města. Škola Francouzům připravila podobný program.

Naši žáci po příjezdu z pobytu ve Francii byli nadšeni, z odjíždějících Francouzů při loučení vyzařovala také spokojenost. Tu potvrdil i jejich pedagogický doprovod.

Touto návštěvou byl položen základ další spolupráce a výměnných pobytů mezi VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a lyceem v lotrinském CREUTZWALDU.

Cíle projektu – navázat spolupráci se zahraniční školou - bylo dosaženo.

Poděkování automobilce Hyundai

Autor zprávy: Vedení školy
Datum zveřejnění: 10. leden 2014

Náhled zprávy

Dne 18. prosince 2013 se ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech konal slavnostní ceremoniál předávání symbolických klíčků, kterého se zúčastnili za naši školu Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy a RNDr. Václav Nešpor, statutární zástupce ředitele.

Jsme velmi rádi, že jsme byli mezi vybranými školami, kterým automobilka vůz Hyundai ix35 poskytla ke studijním účelům za symbolickou cenu 1 Kč.  Tento automobil je pro školu velkým přínosem při modernizaci nácvikových a výukových pomůcek.

Ještě jednou společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. touto cestou děkujeme.

Fotogalerie

Informace pro návštěvníky školní knihovny

Autor zprávy: sekretariát
Datum zveřejnění: 1. říjen 2013

Náhled zprávy

Školní knihovna je přestěhována do administrativní budovy SOU (1. patro) na ulici Husova 1162.

 

Úřední hodiny:

 Pondělí  11:00-15:00 h

Středa   11:00-15:00 h

 

 

Významná výročí naší školy

Autor zprávy: Mgr. Jan Pavelka
Datum zveřejnění: 20. září 2013

Náhled zprávy

Se začátkem školního roku 2013/2014 si naše škola připomíná dvě významná výročí své historie.

V roce 1948, tedy před 65 lety, byla založena Mistrovská škola strojnická, která jako odborná škola do dnešních dnů působí v rámci Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici.

Podstatně mladší událostí pak bylo v roce 2003 sloučení s blízkým strojírenským odborným učilištěm, kdy vzniklo v té době jedno z největších vzdělávacích zařízení v republice.

65. výročí průmyslového školství chce vedení školy připomenout jejím absolventům, bývalým i současným zaměstnancům, žákům a studentům, ale též široké veřejnosti, v pátek 1. listopadu 2013. V odpoledních hodinách bude do areálu školy pro všechny návštěvníky umožněn volný vstup. Všichni si mohou prohlédnout prostory školy a její současné vybavení.

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

 

Účast žáků v soutěži staveb z vlnité lepenky: Mosty v mém okolí

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 3. červen 2013

Náhled zprávy

Tisková zpráva:

Kopřivničtí studenti postavili originální most z vlnité lepenky

Kopřivnice, 29. května 2013 – Studenti SOŠ a SOU z Kopřivnice Jan Žárský, Richard Konupka, Lukáš Tončík, Jakub Šimíček, Barbora Matulová, Alice Kohutová a Natálie Brandová postavili z vlnité lepenky, ekologického obalového materiálu, originální návrh mostu s názvem Helix. Zapojili se tak do 7. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky, která je určená středním školám zaměřeným na stavebnictví z Česka a letos poprvé i ze Slovenska. Odborná porota vybere do 3. června mezi 32 přihlášenými školami 6 finalistů. Ti postoupí do finálového kola konaného v Praze. Autoři tří nejlepších finálových staveb získají ceny za 30, 15 a 10 tis. Kč. Pořadateli jsou český a slovenský svaz výrobců vlnitých lepenek. Téma sedmého ročníku je „Mosty v mém okolí“.

„Mezinárodní statut soutěže Stavby z vlnité lepenky přinesl několik významných změn. Díky rozšíření soutěže jsme navýšili odměny pro studenty téměř o 40 %. Aby byla soutěž atraktivní až do konce, tak do finále postoupí minimálně jedna škola z každé země. Každý rok se navíc snažíme uskutečnit finálové kolo na zajímavém místě. Letos to bude v Národním zemědělském muzeu v Praze“, říká zástupce pořadatelů Pavel Sobol.

Studenti pracovali výhradně s vlnitou lepenkou. Od svazů obdrželi archy různé pevnosti, velikosti a barvy. Mohli však využít i vlastní vlnitou lepenku. Model mostu umístili na předem danou podstavu z vlnité lepenky o velikosti 1,5x1 metr. Autoři vytvářeli již existující most, který se nachází či nacházel v jejich městě a regionu, nebo navrhli a postavili originální stavbu podle vlastního návrhu.

Projektu Stavby z vlnité lepenky, který se letos koná již posedmé, se účastní 20 středních škol z Česka a 12 středních škol ze Slovenska. Šest nejlepších staveb postoupí do finálového kola. Vítěz mezinárodní soutěže se může těšit na dárky v hodnotě 30 tis. Kč. Škola na 2. místě dostane 15 tis. a bronzový projekt obdrží 10 tis. Kč. O konečném pořadí se rozhodne 19. června v prostorech Národního zemědělského muzea v Praze.

Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek České republiky a Svaz výrobců a zpracovatelů vlnité lepenky ze Slovenska ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo životního prostředí. Cílem projektu je poukázat na ekologické přednosti vlnité lepenky používané k výrobě obalů.


Poznámky pro editory
Hlavním cílem českého Svazu výrobců vlnitých lepenek je propagace ekologického obalového materiálu – vlnité lepenky. Svaz každoročně realizuje několik projektů, které mají na nutnost ochrany životního prostředí upozornit. Vysoká odbornost SVVL je zaručena členstvím pěti nejvýznamnějších výrobců obalů z vlnité lepenky v ČR. Členy svazu spojuje především vysoký standard kvality jejich výrobků a přesvědčení o nutnosti osvěty v oblasti ekologie.
 
Členové svazu (ČR):
DS Smith Packaging, Model Obaly, Mondi Bupak, Smurfit Kappa Czech, THIMM Obaly

Členové svazu (SR):
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, Duropack Turpack Obaly, Grafobal, EKOPACK  Trade
 

Autoškola VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Autor zprávy: Sekretariát školy
Datum zveřejnění: 18. únor 2013

Náhled zprávy

Během studia na SOŠ a SOU si můžete udělat kurz autoškoly skupiny B!

Pro velmi dobré studenty se studijním průměrem do 2,0 s výrazným finančním příspěvkem z nadačního fondu ŠKOLA!

Přijďte studovat a udělat řidičské zkoušky v Autoškole na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.

Bližší informace získáte na telefonu 556 833 300 nebo na emailu sekret@voskop.cz.

Návštěva z Francie na naší škole

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 17. únor 2013

Náhled zprávy

V minulém týdnu ve dnech 11.2. - 14.2. se uskutečnila první výměnná schůzka zástupců organizací, spolupracujících na partnerství  Comenius Regio a projektu „Zlepšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce“. Do České republiky přijela delegace z francouzského Lotrinska, ve které byli zástupci partnerských francouzských organizací. Slavnostní přivítání se uskutečnilo na KÚ Moravskoslezského kraje, kde v krátké prezentaci byli představeni všichni partneři projektu. Jedno dopoledne „principalement des femmes délégation” strávila i na naší škole. Zde se seznámila s oborovou strukturou školy, principy odborné výuky a  prohlédla si učebny a ostatní prostory školy. Francouzské partnery především zaujalo velmi vstřícné a přátelské prostředí a na odborném učilišti pak jeho velikost a komplexní vybavení dílen.
V rámci celého projektu se uskuteční několik podobných návštěv s různou tématickou náplní ať už u nás, nebo naopak našich zástupců v regionu Lotrinska.
Jednou z aktivit je i týdenní pobyt žáků odborného vzdělávání s doprovodem  ve dvou hospodářských podnicích a školských zařízeních. Každá strana si stanovila za cíl takto otestovat možnosti budoucích stáží v partnerském regionu.
Pracovní program projektu se bude realizovat až do června 2014.

Projekt "Amélioration de l´employabilité des JeUnes Sur le marché du Travail Européen" je financován z prostředků Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení.

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/mezinarodni/projekt-s-partnerskym-regionem-lotrinsko-se-rozbiha-30145/

Program "Rok v Lotrinsku"

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 17. únor 2013

Náhled zprávy

KÚ Moravskoslezského kraje nás informoval o možnosti, která se otevírá žákům naší školy, kteří se učí francouzsky. Otevírá se jim příležitost vyjet studovat na rok na střední školu (lyceum) do Francie. Tento projekt vznikl ve spolupráci Moravskoslezského kraje a jeho partnerského regionu Lotrinsko.

Čeští žáci při tom plní řádnou školní docházku stejně jako jejich francouzští spolužáci.

Ubytování je během školního týdne zajištěno v internátě školy. Víkendy tráví čeští žáci v hostitelských rodinách.

Podle stupně předchozího vzdělání v České republice a úrovně znalosti francouzštiny jsou žáci zařazeni buď do prvního ročníku (ve Francii seconde) příp. do druhého ročníku (première) lycea.

Na naší střední škole studuje francouzštinu 30 žáků.

Partnerství Comenius Regio

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 17. únor 2013

Náhled zprávy

 Naše škola je od začátku školního roku 2012/2013 aktivně zapojena do partnerství Comenius Regio.Toto partnerství zastřešuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a jeho úkolem je finančně podporovat bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů s cílem zlepšovat možnosti v oblasti školního vzdělávání.

Součástí tohoto partnerství je projekt „Zlepšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce“, který je zaměřen na mezinárodní spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a francouzským regionem Lotrinsko (http://cs.wikipedia.org/wiki/Lorraine). Na české straně partnery tohoto projektu jsou KÚ MSK, Krajská hospodářská komora MSK a střední školy SŠTD Ostrava – Vítkovice a VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Francouzskou stranu zastupují Regionální rada Lotrinska, organizace Rectorat de l'académie de Nancy-Metz a Le Centre Régional Information Jeunesse de Lorraine - Nancy, které podporují a rozvíjejí mezinárodní projektovou činnost a provádějí poradní a informační vzdělávací a volnočasovou činnost pro mládež. Školská zařízení jsou na francouzské straně zastoupena školami Lycée polyvalent Félix Mayer z Creutzwaldu, dále pak Lycée Jacques Marquette z města Pont-à-Mousson a Lycée Gustave Eiffel z města Talange. Všechny tři školy jsou zaměřeny na podobnou problematiku výuky, jakou má naše škola.

Konkrétním úkolem projektu je prohloubení spolupráce mezi uvedenými regiony a pomoc regionům vypracovávat a vyměňovat si osvědčené postupy ve školním vzdělávání, podporovat a vytvářet zájem o technické vzdělávání, který není na straně žáků takový, jaký si vyžadují potřeby průmyslu na české i francouzské straně.

 

Projekt "Amélioration de l´employabilité des JeUnes Sur le marché du Travail Européen" je financován z prostředků Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení.

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/mezinarodni/projekt-s-partnerskym-regionem-lotrinsko-se-rozbiha-30145/

Zajímavá zkouška na naší škole

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 30. leden 2013

Náhled zprávy

Naše škola byla jmenována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje k nostrifikaci dosaženého vzdělání japonského státního občana pana O. M, který dlouhodobě pracuje v české pobočce fy SHIMANO. 

Vlastní zkoušky proběhly v tomto týdnu. Byl zkoušen z předmětů Statika a Řízení jakosti. Pro zkoušeného i pro zkoušející byly o to náročnější, že probíhaly za účasti tlumočníka, protože zkoušený odpovídal ve svém rodném jazyce. Pan O. M. prokázal velmi dobré znalosti a zkušební komise potvrdila úspěšné složení zkoušek.

Finanční příspěvek z nadačního fondu Škola

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 22. leden 2013

Náhled zprávy

Ředitel školy spolu se správní radou nadačního fondu ŠKOLA rozhodl o finančním příspěvku až 200 Kč pro každého přispěvatele fondu z řad žáků SŠ. Příspěvek je určen na cestovné na lyžařský kurz. Daná částka bude vrácena přispěvatelům fondu po vyúčtování kurzu.   

Středisko sociálních služeb Kopřivnice chválí naše studenty!

Autor zprávy: ředitel školy
Datum zveřejnění: 20. prosinec 2012

Náhled zprávy

Obdrželi jsme dopis od sociální pracovnice paní Simony Hanzelkové ze Střediska sociálních služeb Kopřivnice,  v němž chválí naše studenty Markétu Zaoralovou (E1) a Jiřího Seiberta (1AT), kteří zorganizovali pro jejich klienty vánoční posezení. Zahráli na kytaru, zazpívali a přinesli všem drobné dárky. Jmenovaní věnovali svůj čas dobrovolnictví v jejich zařízení nejen v tento den, ale také v průběhu celého roku.

Málokdy vidíme v dnešní uspěchané době tak pozitivní postoj mladých lidí! Jsme rádi, že tito studenti jsou právě z naší školy.

Děkujeme i my.

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ o návrh plakátu a pozvánky na školní ples

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 13. prosinec 2012

Náhled zprávy

Povinné údaje:

Školní ples 2013

V pátek 8. února 2013 ve 20:00 h v Katolickém domě Kopřivnice.

Předprodej vstupenek v pokladně školy od 21. ledna 2013.

Cena 150, 120 a 80 Kč.

Hraje skupina TNT, DJ Mirek.

Bohatý program, občerstvení zajištěno.

 Velikost plakátu formát A3, velikost pozvánky 1/3 formátu A4, doporučujeme společný motiv.

 Termín odevzdání návrhů:

Pondělí 7. ledna 2013 do 12:00 h na sekretariátě školy nebo e-mail: sekret@voskop.cz

Vítěz obdrží volnou vstupenku + věcnou cenu.

 

 

 

Uplatnění našeho absolventa VOŠ oboru Strojírenství Ondřeje Fabiána, DiS.

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 17. říjen 2012

Náhled zprávy

Mnozí z vás si jistě ještě pamatují na vysílání KTK Kopřivnice z června letošního roku, které přiblížilo absolventské zkoušky studentů strojírenského oboru naší vyšší odborné školy.

Zkoušky konal i student Ondřej Fabián – celé absolutorium úspěšně složil a získal titul diplomovaný specialista, který přináleží všem úspěšným absolventům vyššího odborného studia v ČR (mimochodem je i absolventem naší střední odborné školy).

Kopřivnické televizi tehdy poskytl rozhovor, ve kterém se velmi pozitivně vyjadřoval o studiu na naší vyšší škole a také o perspektivách, které mu získané znalosti ze studia a kontakty z firmy Bang a Olufsen, ve které vykonal svoji závěrečnou praxi a absolventskou práci, přinesou pro jeho další profesní uplatnění.

V minulých dnech jsme se zcela náhodou s Ondrou setkali a on nám sdělil, co je u něj nového.

Do firmy Bang a Olufsen (dánská firma s výrobou špičkové audiotechniky s výrobním závodem v kopřivnické průmyslové zóně) nastoupil do pracovního poměru začátkem července letošního roku, pracovní smlouvu získal na dobu neurčitou. Koncem srpna byl vyslán na služební cestu, a jak on sám říká „na zkušenou“ do mateřské firmy v Dánsku v přímořském městě Struer, aby se seznámil se svými dánskými kolegy, kteří jsou ve firmě na stejné pozici a řeší podobnou problematiku jako on, a se kterými komunikuje pouze elektronicky. Součástí jeho pracovní smlouvy je i možnost jeho dvouletého zaměstnání přímo na dánském ústředí firmy (tuto možnost Ondra stále zvažuje).

Sám říká: „Pracuji na pozici „podpora výroby“ , tzn. že se starám o výrobky, které se zrovna vyrábějí, a dohlížím, aby vše šlo bez problémů. Vedle toho jsem i konzultantem ve věci mechanických návrhů a změn nově vyvíjených produktů. Mám možnost také pracovně navštěvovat odborné veletrhy a zde hledat inspiraci pro svou práci.“

Je vidět, že Ondřej Fabián si svoji pozici na trhu práce našel. Velmi nás těší, že je pracovně úspěšný a že k jeho uplatnění významnou měrou přispělo vzdělání, které získal na naší škole.

Blahopřejný dopis náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

Autor zprávy: Vedení školy
Datum zveřejnění: 25. září 2012

Náhled zprávy

Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Palková zaslala blahopřání k dosaženým úspěchům nejen našim oceněným žákům, ale rovněž všem pedagogům, kteří se aktivně zapojili do organizace soutěží ve školním roce 2011/2012.

Účast naší školy v mezinárodní soutěži Autodesk Academia Design 2012

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 17. duben 2012

Náhled zprávy
Ve dnech 23. – 24. března 2012 proběhla v Praze mezinárodní soutěž ve 2D kreslení a 3D modelování s názvem Autodesk Academia Design 2012. Soutěže se zúčastnilo celkem 32 škol z naší republiky a také ze Slovenska. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích, a to: 2D kreslení v programu AutoCAD (studenti), 3D modelování v programu Inventor (žáci a učitelé). Všechny 3 kategorie se souhrnně hodnotily v soutěži o Putovní pohár firmy Autodesk.
V této soutěži naše škola obsadila krásné 4. místo. Soutěžnímu týmu ve složení Adam Jašek a David Kliment pod vedením Ing. Jaromíra Rečky děkujeme za reprezentaci naší školy.

Vernisáž grafických a výtvarných prací žáků oborů Strojírenství a Technické lyceum

Autor zprávy: Sekretariát školy
Datum zveřejnění: 6. březen 2012

Náhled zprávy
Dne 1. března 2012 byla otevřena slavnostní vernisáží v kopřivnickém Technickém muzeu Tatra výstava grafických a výtvarných prací žáků střední odborné školy oborů Strojírenství a Technické lyceum. Byly zde představeny a jsou k vidění nejen ročníkové a maturitní práce zpracované v grafických programech AutoCAD a Inventor, ale také konkrétní modely předmětů denní potřeby, které žáci vytvořili v předmětu Průmyslové výtvarnictví. V reprezentativních prostorách muzea se na vernisáži sešly čtyři desítky hostů. Hlavně nás potěšil zájem vedení města Kopřivnice a spolupracujících průmyslových podniků, zástupců základních škol z blízkého okolí, médií a všech ostatních, kteří projevili svou účastí zájem o tuto výstavu. Vystavené práce ukázaly vysokou kreativitu, profesionální a technickou úroveň žáků uvedených oborů. O příjemnou atmosféru vernisáže svou hudební produkcí se postarali žáci Základní umělecké školy Zdeňka Buriana v Kopřivnici. Vedení muzea vyšlo vstříc žákům základních škol a snížilo pro organizované skupiny vstupné na 30,- Kč na osobu. Srdečně zveme žáky základních škol a také širokou veřejnost na tuto akci, která potrvá v rámci celé expozice muzea do 30. dubna 2012.

Účast naší školy v projektu Podpora moderních metod v oblasti výrobních technologií

Autor zprávy: Sekretariát školy
Datum zveřejnění: 6. únor 2012

Náhled zprávy
V úterý 31. ledna 2012 se v prostorách naší školy uskutečnila první část z připravované série odborných přednášek na téma „Progresivní metody v obrábění“, kterou za účasti vyučujících odborných předmětů přednesli vědecko-pedagogičtí zaměstnanci Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-Technické univerzity Ostrava.
Tato akce, která vznikla za podpory projektu Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol, určitě nebyla poslední a bude pokračovat dalšími odbornými tématy v příštím školním roce.

Zájezd do Vídně

Autor zprávy: Mgr. Jana Milichová
Datum zveřejnění: 13. prosinec 2011

Náhled zprávy
A opět je tu doba adventu a s ním již tradiční zájezd naší školy do předvánoční Vídně. Ten letošní se uskutečnil v pátek 9. 12. 2011. Hodní a vnímaví žáci a studenti, krásná procházka historickým centrem hlavního města Rakouska, pěkné počasí, při zpáteční cestě autobusem skvělá zábava při jazykovém kvízu s hodnotnými cenami – co víc si může organizátor zájezdu přát. Věřím, že i ostatní účastníci našeho zájezdu si tento předvánoční den ve Vídni užili.
Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010