logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Obory studia Šk. rok 2020/2021 Pro uchazeče Maturity Kontakty SOŠ  

Střední odborná škola

Počátky průmyslové školy spadají do roku 1948, kdy byla založena mistrovská strojnická škola. V roce 1953 přešla škola do státní správy a byla rozšířena o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Po roce 1989 se nabídka studijních oborů rozšířila o obory technicko-ekonomické a ekonomické.

Ve všech studijních oborech je kladen důraz na výuku cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií. Žáci mohou získat certifikát AUTOdesku, řidičský průkaz skupiny B a C za zvýhodněnou cenu, osvědčení základní počítačové způsobilosti pro práci s kancelářskými aplikacemi a ti nejúspěšnější mohou absolvovat státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici.

Během studia pořádá škola pro žáky adaptační pobyty, lyžařské a turistické kurzy. V hodinách tělesné výchovy využíváme nejen sportovní halu, ale také bazén, zimní stadion a přilehlá sportoviště.

Škola připravuje žáky zodpovědně během celého studia, což prokázaly výborné výsledky u státních maturitních zkoušek. Naši žáci nás úspěšně reprezentují v různých vědomostních, odborných a sportovních soutěžích. Nejlepší studenti jsou v závěru každého školního roku odměňováni za studijní výsledky a mimoškolní činnost.

Nadstandardní služby poskytuje školní poradenské pracoviště, ve kterém velmi úzce spolupracuje školní psycholožka, výchovní poradci a preventisté sociálně-patologických jevů.

10 důvodů, proč si vybrat některý z našich studijních nebo učebních oborů:

 1. Poskytujeme širokou nabídku vzdělání v technických oborech.
 2. Vyučujeme konstruování a kreslení na PC, naši žáci se umisťují na předních místech v různých odborných soutěžích na regionální, národní i mezinárodní úrovni.
 3. Naši absolventi jsou úspěšní nejen u státní maturity, ale i na vysokých školách a v praxi.
 4. Žáci a studenti mohou získat za zvýhodněných podmínek řidičský průkaz skupiny B a C.
 5. Žáci SOU, absolvují odbornou praxi, kterou zajišťuje škola a která je finančně ohodnocená.
 6. Máme vstřícný přístup k aktivním sportovcům, úspěšně se účastníme sportovních soutěží.
 7. Poskytujeme služby školního psychologa (např. rady, jak se efektivně učit), pořádáme tzv. Seznamky, lyžařské i cykloturistické kurzy.
 8. Naše škola se nachází v krásném prostředí Šostýnských vrchů, poskytujeme možnost ubytování ve vlastním domově mládeže, stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni.
 9. Podle hodnocení absolventů mají naši vyučující a vychovatelé velmi kladný vztah k žákům i studentům.
 10. Nestačí Vám maturita? Můžete si doplnit vzdělání na naší vyšší odborné škole!

Aktuality ze SOŠ

Upřesňující podmínky konání maturitní zkoušky

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 2. květen 2021

Náhled zprávy

Na základě Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. : MSMT-3267/2021-6 ze dne 28. dubna 2021, týkající se podmínek konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021, které mění opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021 č. j. MSMT-3267/2021-3 zveřejňujeme tyto upřesňující podmínky konání maturitní zkoušky – viz Příloha této zprávy.

Dodatek mění příslušná ustanovení dříve vydaných pokynů s účinnosti od 28. dubna 2021.

Informace k provozu školy od 26. dubna 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. duben 2021

Náhled zprávy

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 upravujeme provoz školy od pondělí 26. dubna 2021 takto:

 • Obnovuje se odborný výcvik a praktické vyučování žáků střední školy v plném rozsahu dle platných rozvrhů hodin. Žáci jsou povinni se podrobit antigennímu testování vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 • Teoretická výuka všech žáků/studentů školy zůstává distanční formou dle platných rozvrhů.
 • Individuální konzultace 1 žák – 1 vyučující a skupinové konzultace max 6 žáků/studentů – 1 vyučující je možno provádět.
 • Obědy budou vydávány na obou výdejnách (SOU i HB) v časech od 11:30 – 13:00 hod).
 • Ostatní obecná opatření k ochraně zdraví jsou stále v platnosti.

Změna termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Autor zprávy: Vedení školy
Datum zveřejnění: 19. duben 2021

Náhled zprávy

Upozorňujeme všechny uchazeče o studium na naší škole, že dle opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021, ve znění dodatku, č. j. MSMT-4337/2021-6 ze dne 15. března 2021, výroku X., platí, že: „ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání“.

Oznámení vedení školy

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 19. duben 2021

Náhled zprávy

V úterý 20. 4. 2021 bude v celém areálu školy provedena odstávka vody. Na základě této skutečnosti ruší ředitel školy pro tento den všechny prezenční konzultace. Veškerá distanční výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin.

Návrat do školy od 16. týdne – úprava

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 17. duben 2021

Náhled zprávy

Na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ČR č. 374 a 375, schváleným usnesením vlády české republiky ze dne 12. dubna 2021 upravujeme provoz školy od 16. týdne následovně:

 • Od pondělí 19. dubna 2021 pokračuje výuka všech žáků školy distančním způsobem.
 • Nadále jsou povoleny individuální konzultace 1 žák – 1 pedagogický pracovník.
 • Pro 16. týden jsou povoleny skupinové konzultace žáků posledních ročníků maturitních oborů, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině + 1 pedagogický pracovník. Žáci musí mít platný Ag test buď provedený školou, nebo musí doložit osvědčení o negativním testu ne starším 48 hodin.
 • Je povolen praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků učebních oborů automechanik, autoelektrikář, karosář a lakýrník v rámci jejich odborné přípravy. Teoretická výuka je zakázána (MO č. 375, Příloha č. 1, kap. I., odst. 3., písm. j)
 • Činnost komerční autoškoly pro veřejnost je povolena v plném rozsahu (MO č. 374, Příloha č. 1, kap. I., odst. 4., písm. c), přičemž na teoretické výuce nesmí být přítomno více jak 10 osob současně.
 • Obědy budou vydávány pouze na hlavní budově školy od 11:30 do 12:30 hod.
 • Ostatní opatření týkající se provozu školy platná od 12. dubna 2021 zůstávají v platnosti.

Návrat do školy od 16. týdne 2021

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 11. duben 2021

Náhled zprávy
 • Pravděpodobně od pondělí 19. dubna 2021 (16. týden) bude umožněna prezenční výuka odborného výcviku učebních a studijních oborů a praktického vyučování pro všechny žáky střední školy.
 • Teoretická výuka zůstává nadále formou distanční výuky přes systém Google Classroom.
 • Obědy je možno odebrat v obou výdejnách (pouze 1 jídlo).

 

V návaznosti na jednání Vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 bude od 19. dubna 2021 provoz školy podmíněn těmito opatřeními:

 • Žáci, studenti a zaměstnanci budou povinně testováni 2x týdně neinvazními Ag testy, kromě výjimek uvedených v opatření. Zaměstnanci, kteří nepřicházejí do kontaktu s žáky a studenty pak 1x týdně.
 • Žák nebo student nemůže být nucen k testování.  V případě neúčasti na testování nebude umožněna účast žáka nebo studenta na prezenčním vzdělávání ve škole. Účastnit se testování může pouze osoba, která nemá příznaky virového onemocnění.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 • Před testováním se nesmí min 30 minut kouřit a jíst.
 • Testovací místnosti jsou pro všechny učební obory a třídy 1M, 2M, 3M, 4M, 1P a 2P v budově teoretické výuky SOU (čísla dveří 236, 240 a 243), pro třídy 1S, 2S, 3S, 4S a studenty VOŠ je to posluchárna PO1 v hlavní budově školy.
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací 1-1, ale týká se skupinových konzultací v max počtu 6 žáků (studentů) – 1 vyučující.
 • Od 12. dubna 2021 je povolen praktický výcvik předmětu řízení motorových vozidel.
 • Všichni žáci, studenti a zaměstnanci školy jsou povinni v prostorách školy nosit respirátor.
 • Ostatní preventivní opatření zůstávají v platnosti.
 • Doporučujeme všem žáků a studentům, aby shlédli instruktážní video na provádění Ag Singlean testů: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Přílohy:

 

Pozor – změna termínů ukončování studia na střední škole ve školním roce 2020/2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. březen 2021

Náhled zprávy

Na základě úprav, které byly provedeny formou obecné povahy ze dne 29. Ledna 2021 (č. j. MSMT-3267/2021-1; č. j. MSMT-3258/2021-1) a dodatkem opatření obecné povahy ze dne 15. 2. 2021
(č. j. MSMT-3267/2021-2; č. j. MSMT-3258/2021-2), provedl ředitel školy změny termínů a obsahu
u maturitních a závěrečných zkoušek:

 1. Maturitní zkoušky:
 • Písemné práce z ČJL a ANJ jsou zrušeny pro školní rok 2020/2021
 • Profilové zkoušky z  ČJL a ANJ jsou určeny jako zkoušky nepovinné
 • 5. a 6. května 2021 od 8:00 h praktická část MZ pro třídu 4S
 • 24. – 26. května 2021 didaktické testy MZ pro třídy 4M, 4S a 2P
 • 1. – 4. června 2021 od 8:00 h ústní část MZ pro třídy 4M a 4S
 • 7. a 8. června 2021 od 8:00 h ústní část MZ pro třídu 2P
 • 14. – 18. června 2021 od 6:00 h praktická část MZ pro třídu 4M
 1. Závěrečné zkoušky:
 • Písemná část JZZZ  zrušena pro školní rok 2020/2021
 • 14. a 15. června 2021 od 8:00 h ústní část JZZZ
 • 21. – 25. června 2021 od 6:00 h praktická část JZZZ

 

Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 5. březen 2021

Náhled zprávy

Informace o nekonání přijímacích zkoušek do oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-43-L/51 Provozní technika naleznete zde

Pro obor 23-41-M/01 Strojírenství se přijímací zkoušky konají.

Provoz školy od 1. března 2021 do 21. března 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. únor 2021

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2021 č. 197, 200 a 217 s účinností od 1. března 2021 upravujeme provoz školy takto:

 1. Od pondělí 1. března 2021 pokračuje zákaz osobní přítomnost žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy na středním a vyšším odborném vzdělávání ve škole. Žáci všech oborů střední školy a studenti vyšší odborné školy pokračují na distanční online výuce dle současných rozvrhů.
 2. Individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník) jsou povoleny.
 3. Jsou povoleny zkoušky na vyšší odborné škole za účasti nejvýše 10 osob.
 4. Je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na střední škole.
 5. Výdej obědů pro strávníky bude probíhat pouze ve výdejně na hlavní budově školy v době od 11:30 – 12:30 hod. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně, jídlo si mohou vyzvednout přes výdejové okénko v zadní části výdejny na hlavní budově školy.
 6. Od pondělí 1. března 2021 je ZAKÁZÁN VSTUP TŘETÍCH OSOB (mimo žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy. Ustanovení lze porušit jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. (viz bod 12, Usnesení vlády ČR č. 200).
 7. Povoluje se činnost komerční Autoškoly a tedy činnosti na základě zákona č. 247/2020 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zakazuje se pobyt v motorovém vozidle bez respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem. Teoretická výuka v prostorách školy je zakázána.
 8. Pokud máte dotazy k provozu školy v uvedeném období, obracejte se na příslušné zástupce ředitele školy nebo sekretariát školy.

Přejeme všem žákům, studentům a zaměstnancům pevné zdraví.

Víkendová matematika

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 23. únor 2021

Náhled zprávy

Maturanti nástavbového studia využili nabídky VŠB TU Ostrava a zúčastnili se o víkendu online kurzu přípravy k maturitě. Podle vyjádření žáků byl pro ně kurz velkým přínosem. Jejich samostatnou aktivní přípravu chválíme!

Návrat do škol

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. únor 2021

Náhled zprávy

Vážení žáci, studenti a zákonní zástupci,

ministerstva školství, zdravotnictví a vláda ČR plánují v měsíci březnu 2021 postupný návrat žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol k prezenčnímu vzdělávání. V současnosti prozatím škola neobdržela žádný metodický pokyn, jak bude návrat probíhat, případně jakým způsobem bude organizováno testování žáků a studentů antigenními testy.

Jakmile budou tyto informace k dispozici, budou zveřejněny na webových stránkách školy a zaslány do e-mailových schránek žákům a studentům.

Sledujte, prosím, tyto informační zdroje.

Yes, I DO - program pokračuje

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 11. únor 2021

Náhled zprávy

I v tomto školním roce 2020/2021 se naše škola zapojila do projektu Yes, I do. Již třetí rok se vybraní žáci a vyučující anglického jazyka a odborných předmětů účastní výuky odborné strojírenské angličtiny, která letos probíhá hlavně online přes internetovou platformu MEET. 

V průběhu školního roku se postupně tři skupiny žáků a dva tandemy vyučujících zapojí do daného výukového programu. Tandem vždy tvoří vyučující anglického jazyka a vyučující odborných strojírenských předmětů. Každá skupina je zaměřena na jinou oblast odborného strojírenského anglického jazyka:  Engineering Technology, Machinery and Equipment a také Quality and Control in Mechanical Engineering Production.

V rámci jednoho kurzu se žáci seznámí se základní slovní zásobou, kterou dále používají k popisu a vysvětlování odborných strojírenských postupů a činností. Pro výuku využíváme materiály společnosti Open Learning, podporu MS krajského úřadu a KVIC Nový Jičín. Celý kurz trvá 40 výukových hodin a po splnění úkolů žáci získají Certifikát.

Cílem je využití získané odborné strojírenské angličtiny v běžné výuce a pro žáky být kvalitně jazykově připraven na budoucí profesní dráhu odborníka ve strojírenské praxi.

Den otevřených dveří 23. 2. 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 3. únor 2021

Náhled zprávy

Srdečně vás zveme na on-line Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 23. ledna 2021 od 15:00 hod do 18:00 hod.

Podrobnější informace naleznete na této stránce.

Virtuální prohlídka školy

Autor zprávy: Robert Šádek
Datum zveřejnění: 31. leden 2021

Náhled zprávy

Zveme vás na novou virtuální prohlídku naší školy.

Provoz školy od 1. února 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. leden 2021

Náhled zprávy

Celá škola pokračuje v distanční výuce.

Nové rozvrhy hodin pro druhé pololetí šk. roku 2020/2021 jsou platné od 1. 2. 2021.

Svůj rozvrh hodin si stáhněte po svého počítače, v Google disku se soubory nezobrazují správně.

Provoz školy od 25. ledna 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. leden 2021

Náhled zprávy

Žáci všech oborů střední školy pokračují v distanční výuce.

 

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2020/2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 12. leden 2021

Náhled zprávy

Online videohovory proběhnou 21. ledna a 2. února 2021 vždy od 10:00 do 18:00 hodin. V této době budete mít možnost se prostřednictvím stránek Veletrh-skol.MSK.cz připojit a online komunikovat s naší školou.

Opatření k přijímacímu řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 12. leden 2021

Náhled zprávy

Na základě odstavce IV. Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 si ředitel školy vyhrazuje právo zrušit konání jednotné přijímací zkoušky v případě, že počet přijatých přihlášek do daného oboru je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání jednotných přijímacích zkoušek, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději do 8. března 2021. 

Provoz školy od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 8. leden 2021

Náhled zprávy

Žáci všech oborů střední školy pokračují v distanční výuce.

INFORMACE K HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 7. leden 2021

Náhled zprávy

Na základě doporučení MŠMT ČR a ČŠI k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021ze dne 04. 01. 2021 jsou zohledňovány především tyto skutečnosti:

 • hodnocení prezenční výuky ve škole;
 • účast na distanční výuce;
 • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;  
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
 • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
 • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
 • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže
 • při dalším procesu učení používat.

Provoz školy od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 31. prosinec 2020

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1377 ze dne 23. prosince 2020 upravuji provoz střední a vyšší odborné školy takto:

 1. Výuka v kalendářním roce 2021 bude zahájena LICHÝM týdnem a to v pondělí 4. ledna 2021.
 2. Od pondělí 4. ledna 2021 se zakazuje osobní přítomnost žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy na středním a vyšším odborném vzdělávání ve škole. Žáci všech oborů střední školy přechází na distanční online výuku dle přiložených rozvrhů. (tzn. Ruší se veškerá prezenční výuka a praxe pro všechny žáky školy).
 3. Studenti Vyšší odborné školy mají od 4. ledna 2021 zkouškové období. Zkoušky mohou probíhat formou individuální konzultace dle odst. 3, písm. e) Nařízení vlády č. 1377 (jeden student + jeden vyučující v učebně). 
 4. Výdej obědů pro zaměstnance, žáky na distančním vzdělávání a ostatní strávníky bude probíhat pouze ve výdejně na hlavní budově školy v době od 11:30 – 12:30 hod.
 5. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně, jídlo nesmí konzumovat na místě, ale musí si jej odnést s sebou.
 6. Žáci, studenti a zaměstnanci školy jsou povinni kontrolovat své školní e-mailové schránky, sledovat web školy a informace v systému Bakaláři.
 7. Pokud máte dotazy k provozu školy v uvedeném období, obracejte se na příslušné zástupce ředitele školy.
 8. Od pondělí 4. ledna 2021 upravuji výuku a výcvik v Autoškole VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice. Dle kapitoly I, odst. 3, písm. c) Nařízení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 povoluji max. přítomnost 10 osob na výuce a zkoušce. Ve výcvikovém vozidle bude přítomen pouze jeden žák a vyučující, během zkoušky také zkušební komisař.

PF 2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. prosinec 2020

Náhled zprávy
Přejeme všem zaměstnancům, studentům, žákům i jejich rodičům, obchodním partnerům, přátelům a známým příjemné prožití vánočních svátků a aby byl váš rok 2021 plný zdraví, pohody a radosti ze života.

Provoz školy od pátku 18. prosince 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. prosinec 2020

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1 335 ze dne 14. prosince 2020 upravuji provoz školy od pátku 18. prosince 2020 následovně:

 1. Od pondělí 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků střední školy na vzdělávání ve škole. Zároveň jsou uvedené dny stanoveny jako volné dny podle
  § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Žáci střední školy nemají v uvedené dny nárok na dotovanou stravu. Již zadané objednávky budou zrušeny.
 2. Studenti vyšší odborné školy mají ve dnech 21. – 22. prosince 2020 distanční online výuku
  dle přiloženého rozvrhu hodin. Studenti mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně.
 3. Obědy budou vydávány pouze na hlavní budově školy, a to v době od 11:30 h do 12:30 h.
 4. Praktický výcvik v autoškole pro žáky učebních oborů bude možný do neděle 20. 12. 2020 včetně. Pro ostatní žáky komerční autoškoly bude z důvodu přechodu do stupně 4. systému PES od pátku 18. 12. 2020 přerušena výuka a výcvik ve všech kurzech k získání řidičského oprávnění. Uvedené informace platí od 18. 12. 2020 do odvolání. Zároveň jsou zrušeny i závěrečné zkoušky na MěÚ v Kopřivnici.
 5. Organizace výuky ve škole po vánočních svátcích bude zveřejněna na webových stránkách školy a prostřednictvím zpráv v systému Bakaláři nejpozději v posledním kalendářním týdnu roku 2020, a to v návaznosti na příkazy a doporučení vlády ČR a ministerstev školství a zdravotnictví ČR.

Online výuka:

Provoz školy od 7. 12. 2020 do 22. 12. 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 4. prosinec 2020

Náhled zprávy

Na základě vyhlášeného opatření MŠMT ČR pro oblast školství, zavádí naše škola od 7. 12. 2020 rotační prezenční výuku v teoretické výuce (střídání celých tříd po týdnech). Konkrétní rozpis pro jednotlivé třídy je uveden v příloze této zprávy. Odborný výcvik a praxe žáků pokračuje v klasické, prezenční podobě a stejně tak i končící ročníky pokračují v prezenční výuce podle platného rozvrhu hodin.

Provoz školy od 30. 11. 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 27. listopad 2020

Náhled zprávy

Ve 49. týdnu od 30. 11. 2020 bude škola fungovat v následujícím režimu:

Den otevřených dveří

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. listopad 2020

Náhled zprávy

Z důvodu nouzového stavu je den otevřených dveří zrušený.

Provoz školy od 23. 11. 2020

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 20. listopad 2020

Náhled zprávy

Ve 48. týdnu od 23. 11. do 27. 11. 2020 bude škola fungovat v následujícím režimu:

 • Po – Út (23. 11. a 24. 11.) – všechny třídy a studijní skupiny – Distanční výuka
 • St – Pá (25. 11. – 27. 11.) – prezenční výuka ve škole pro závěrečné ročníky všech oborů a hodiny praktického vyučování nebo praktické přípravy. PREZENČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ. Ostatní třídy nebo studijní skupiny – Distanční výuka, viz přiložený soubor.
 • Všechny osoby pohybující se ve škole mají za povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Stravování ve školní jídelně je umožněno pro žáky a studenty na prezenční výuce. Ostatní mají povolen pouze odběr do jídlonosičů. V týdnu bude k dispozici pouze jedno jídlo. Upozorňujeme na nutnost navolit si stravu přes webové rozhraní.
 • Provoz výdejen bude realizován následovně:
 • Po – Út – výdej pouze na hlavní budově školy v čase 11:30 – 12:30 hod
 • St – Pá – výdej na všech výdejnách (SOU i hlavní budova) v čase 11:30 – 14:30 hod.
 • V případě změny nařízení týkající se fungování školy, budou žáci, studenti a zákonní zástupci informováni přes systém Bakaláři a na webových stránkách školy.

Provoz školy od 18. listopadu 2020

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 13. listopad 2020

Náhled zprávy
 • Výuka na střední škole a vyšší odborné škole probíhá stále distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).
 • Všechny osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Školní jídelna je v provozu. V jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci, studenti, ostatní zaměstnanci a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Rozvrh hodin od 2. 11. 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 27. říjen 2020

Náhled zprávy

Dle usnesení vlády České republiky č. 1112 ze dne 30. října 2020 platí pro školu od 2. listopadu do 20. listopadu 2020 zákaz osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. Pokračujeme tedy v distančním vzdělávání dle níže uvedených rozvrhů.

Nové rozvrhy hodin s platností od 2. 11. 2020

Provoz školy od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 13. říjen 2020

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. října 2020 upravuji provoz střední a vyšší odborné školy takto:

 1. Od středy 14. října 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy na středním a vyšším odborném vzdělávání ve škole. (Ruší se i prezenční výuka odborného výcviku a praxe pro všechny žáky školy).
 2. Od středy 14. října 2020 pozastavuji výuku a výcvik v Autoškole VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice.
 3. Na základě opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 8. října 2020, č. j. MSMT-39185/2020-1 jsou pondělí 26. 10. a úterý 27. 10 2020 vyhlášeny jako dny volna. Žáci střední školy nemají v tyto dny distanční výuku.
 4. Studenti vyšší odborné školy mají dle opatření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 8. října 2020, č. j. MSMT-39185/2020-1 v pondělí 26. 10. a úterý 27. 10 2020 distanční výuku.
 5. Ve středu 28. října 2020 je Státní svátek.
 6. Ve dnech 29. a 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny.
 7. Distanční výuka bude probíhat pro jednotlivé třídy a studijní skupiny beze změny dle zveřejněných harmonogramů.
 8. Všem žáků a studentům školy jsou od středy 14. 10. 2020 do konce měsíce října odhlášeny obědy.
 9. Výdej obědů pro zaměstnance a externí strávníky v době od 14. října do konce měsíce bude probíhat pouze ve výdejně na hlavní budově školy v době od 11:30 – 12:30 hod.
 10. Předpokládaný návrat do školy je v pondělí 2. listopadu 2020.
 11. Žáci, studenti a zaměstnanci školy jsou povinni kontrolovat své emailové školní schránky, sledovat web školy a informace v systému Bakaláři.
 12. Pokud máte dotazy k provozu školy v uvedeném období, obracejte se na příslušné zástupce ředitele školy.
 13. Žáci a studenti školy, kteří mají zájem se v době distanční výuky stravovat ve školní jídelně, mají možnost každý den v době od 11:30 do 12:30 hod v jídelně na hlavní budově školy (Husova 1302 – budova nad bazénem). Zároveň je nutno si nově navolit stravu přes webové rozhraní.

Rozvrh hodin od 12. 10. 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 12. říjen 2020

Náhled zprávy

Nové rozvrhy hodin s platností od 12. 10. 2020

Informace pro rodiče, žáky a studenty

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 2. říjen 2020

Náhled zprávy

Omezení provozu střední a vyšší odborné školy - bližžší informace zde

Doporučený postup u akutních onemocnění pro žáky a jejich zákonné zástupce v průběhu pandemie COVID19

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 18. září 2020

Náhled zprávy

Povinné nošení roušek

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 17. září 2020

Náhled zprávy

Na základě nařízení vlády platí od pátku 18. září 2020 povinné nošení roušek ve všech prostorách školy, včetně tříd!

 

 

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 9. září 2020

Náhled zprávy

Připomínáme, že od čtvrtka 10. 9. 2020 platí povinnost nosit ve společných prostorách školy roušky.

Mimořádné opatření naleznete zde

Informace k zahájení školního roku 2020/2021 dne 1. září 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. srpen 2020

Náhled zprávy

Zahájení nového školního roku se uskuteční dne 1. září 2020 podle níže uvedeného harmonogramu.

SOŠ:

 • Žáci 1. ročníku oboru Strojírenství se dostaví do posluchárny horní budovy školy v 08:00 hodin.
 • Žáci tříd oboru Strojírenství druhého, třetího a čtvrtého ročníku se dostaví do kmenových učeben v 08:00 hodin.

SOU:

 • Žáci všech prvních ročníků oborů na SOU společně se zákonnými zástupci se dostaví na 10:00 hodin do auly budovy teoretické výuky na SOU.
 • Žáci vyšších ročníků SOU se dostaví na 08:00 hodin do kmenových učeben.

Přejeme všem našim žákům úspěšný vstup do nového školního roku 2020/2021.

Seznam přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení 2020/21

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. srpen 2020

Náhled zprávy

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 4. srpen 2020

Náhled zprávy

Spádová škola pro podzimní termín maturitních zkoušek 2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 2. srpen 2020

Náhled zprávy

Spádovou školou pro konání maturitních zkoušek v podzimním termínu bude:

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace,
Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Dočasná změna telefonní linky sekretariátu hlavní budovy školy

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 27. červenec 2020

Náhled zprávy

Z technických důvodů je změněna telefonní linka sekretariátu hlavní budovy školy (VOŠ
a SOŠ) z 556 833 300 na 556 833 303, a to s platností od 27.07.2020 do odvolání. 

Čerpání řádné dovolené na sekretariátě hlavní budovy školy: 05. - 14. 08. 2020.

Telefonní kontakt na sekretariát SOU, zůstává nezměněn.

Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení 2020/21

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 14. červenec 2020

Náhled zprávy

Fotografie a video ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení a výučních listů

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 11. červenec 2020

Náhled zprávy

Fotografie:

Video:

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 29. červen 2020

Náhled zprávy

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro obory s přijímací zkouškou

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. červen 2020

Náhled zprávy

Vyhlášení ředitelského volna

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 27. květen 2020

Náhled zprávy

Na základě rozhodnutí ředitele školy je na čtvrtek dne 11. června 2020 vyhlášené ředitelské volno. Důvodem je přerušená dodávka vody v době od 8:00 h  do 14:00 h.

Informace pro mimoškolní strávníky

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 27. květen 2020

Náhled zprávy

Dle podmínek nařízení vlády nemohou v současné době odebírat mimoškolní strávníci na naší škole obědy, a to do odvolání.

Hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 18. květen 2020

Náhled zprávy

Ochrana zdraví a provoz středních škol a vyšších odborných škol pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v období do konce školního roku 2019/2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 5. květen 2020

Náhled zprávy

Informace pro žáky a studenty posledních ročníků a pro žáky svářečské školy

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 5. květen 2020

Náhled zprávy
 • Zahájení konzultační výuky žáků a studentů posledních ročníků.
  • Na základě pokynu MŠMT nosí všichni žáci i zaměstnanci školy ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • ​V pondělí dne 11. května 2020 začíná konzultační výuka žáků a studentů posledních ročníků VOŠ, SOŠ i SOU, a to v době od 8:00 do 11:30 hodin.
 • Třídnická hodina žáků a studentů posledních ročníků.
 • Možnost objednání obědů
  • Od středy 6. května 2020 je možné objednávat si obědy, od pondělí 11. května 2020 se budou vydávat obědy ve formě studených balíčků.
 • Informace pro žáky svářečské školy

Odstávka systému Moodle

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. duben 2020

Náhled zprávy

Ve středu dne 29. 4. 2020 bude v době od 14:00 nepřístupný Moodle, a to z důvodu nutné údržby systému.

ODSTÁVKA PROGRAMU BAKALÁŘI

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. duben 2020

Náhled zprávy

V úterý dne 28. 4. 2020 bude v době od 8:00 do 10:00 hod nepřístupný program Bakaláři, a to z důvodu nutné údržby systému. Odstávka se může prodloužit. 

Úřední hodiny na SOU

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 23. duben 2020

Náhled zprávy
 • Pondělí - pátek (8:00 - 13:30 hodin)

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro obory bez přijímací zkoušky

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. duben 2020

Náhled zprávy

Aktuální informace k přijímacím, maturitním a závěrečným zkouškám

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 19. duben 2020

Náhled zprávy

Sledujte webové stránky http://www.msmt.cz/ na kterých jsou uvedeny informace o přijímacích, maturitních a závěrečných zkouškách. Aktuální data budou postupně upřesňována na webových stránkách školy.

ODSTÁVKA PROGRAMU BAKALÁŘI

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 3. duben 2020

Náhled zprávy

V pondělí dne 6. 4. 2020 bude v době od 8:00 do 10:00 hod nepřístupný program Bakaláři, a to z důvodu nutné údržby systému. Odstávka se v nutném případě může prodloužit. 

Online přednáška

Autor zprávy: Mgr. Bc. Martina Kateřiňáka
Datum zveřejnění: 29. březen 2020

Náhled zprávy

Přednášna bude přístupná ve středu 1. 4. 2020 na adrese meet.google.com/ pod přístupovým kódem giu-dyrw-akh.
Připojit se můžete i z mobilního telefonu po stažení aplikace "Hangouts Meet".

OMEZENÝ PŘÍSTUP DO BUDOV ŠKOLY

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 19. březen 2020

Náhled zprávy

S účinností od 19. března 2020, po dobu přerušení prezenční výuky ve škole, budou žákům a studentům deaktivovány přístupové čipy a ISIC karty pro vstup do budov školy. Funkčnost bude obnovena při zahájení řádné výuky. Pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci mají vstup přes čip zachován pouze v době od 8:00 do 14:00 hod.

Důležitá informace pro studenty a žáky školy

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 18. březen 2020

Náhled zprávy

Upozorňujeme všechny žáky a studenty naší školy, že po dobu uzavření školy je nutné sledovat www stránky školy, emailovou poštu a také informace v programu Bakaláři. Přes tyto zdroje Vám vyučující již zasílají podklady k samostudiu, domácí úkoly a také někteří provádí videokonference.
V případě nejasností (např. při potřebě nových hesel pro vstup do programu Bakaláři) se obracejte na třídního učitele. Kontakty na ně jsou také uvedeny na našich www stránkách.

Zrušení provozu autoškoly

Autor zprávy: Jan Bernatský
Datum zveřejnění: 16. březen 2020

Náhled zprávy

Z rozhodnutí vlády ČR je zrušen provoz autoškoly od 16.3.2020 do odvolání.

Vyhlášení nouzového stavu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 13. březen 2020

Náhled zprávy

Informace - Autoškola

Autor zprávy: Bc. Jiří Raška
Datum zveřejnění: 12. březen 2020

Náhled zprávy
Od pondělí 16.3.2020 jsou  pro všechny žáky autoškoly zrušeny jízdy.
Pro komerční kurzy toto prozatím neplatí.

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 10. březen 2020

Náhled zprávy

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se od zítřejšího dne ruší výuka na všech základních, středních a vyšších školách. Abychom předešli zbytečným nedorozuměním, upozorňuji všechny žáky, že podrobné informace k uzavření školy budou postupně zveřejněny na našich www stránkách. Na nich budeme také průběžně zveřejňovat veškeré pokyny, jak se žáci mají v dané situaci chovat a kdy daná omezení skončí. 

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 8. březen 2020

Náhled zprávy

V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 důrazně žádáme řídit se obecným doporučením k aktuální epidemiologické situaci, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, vydaným Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jehož naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli.

V zájmu předběžné opatrnosti vzhledem k až čtrnáctidenní inkubační době nového KORONAVIRU a s ohledem na zvýšený pohyb žáků škol, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců škol v době probíhajících jarních prázdnin v oblastech s vyšším výskytem nákazy Vás žádáme, abyste po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě.

V případě, že jste pobývali v rizikových oblastech, informujte neprodleně o této skutečnosti svého praktického lékaře i nás na e-mailovou adresu sekret@voskop.cz.

Únorové aktivity v rámci školního preventivního programu

Autor zprávy: Mgr. Radka Svobodová
Datum zveřejnění: 3. březen 2020

Náhled zprávy

Pro všechny žáky 2. ročníku byly uspořádány besedy s panem Radomírem Palackým, DiS. na téma lidských vztahů, lásky a s ní spojenými riziky, včetně pohlavních nemocí.  Další akce pod názvem „Pohoda a relax“ byla uspořádána pro žáky 2. ročníků učebních oborů, kteří měli možnost se dozvědět, jak zvládat stresové situace a správně provádět bodovou relaxaci, a to pod vedením školní psycholožky. Kromě toho si mohli žáci také vyzkoušet své herecké dovednosti na jevišti v DDM Kopřivnice pod vedením Bc. Daniela Brchela. Jednotlivá představení byla velmi zdařilá a všichni zúčastnění se skvěle bavili. 

Exkurze v MSV Metal Studénka, a.s.

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 21. únor 2020

Náhled zprávy

Ve středu 19. 2. a ve čtvrtek 20. 2. 2020 se žáci obou tříd 4. ročníku SOŠ, oboru Strojírenství, zúčastnili odborné exkurze v MSV Metal Studénka, a.s. Exkurze byla realizována v rámci předmětů Technologická cvičení a Strojírenská technologie. Žáci byli pracovníky firmy podrobně seznámeni s činností firmy, prošli kovárnou a nástrojárnou firmy, kde se seznámili s jednotlivými pracovišti a důkladně si prohlédli nástroje pro kování - zápustky. V průběhu exkurze průvodci průběžně odpovídali na četné dotazy žáků.

Obsah a rozsah exkurze je velmi přínosný, exkurze byla kladně hodnocena i ze strany žáků SOŠ.

Vysvědčení v “Marlence”

Autor zprávy: Mgr. Vráželová Krupová, Mgr. Babůrková
Datum zveřejnění: 20. únor 2020

Náhled zprávy

Sváteční zakončení prvního pololetí čekalo na žáky nástavbového studia v návštěvnickém centru známého výrobce medových dortů. Žáci oboru Provozní technika si prohlédli celou výrobní halu, vyslechli si zajímavý výklad o vzniku a rozvoji firmy Marlenka a při ochutnávce sladkých výrobků pak obdrželi výpisy pololetního vysvědčení.

Exkurze v STK

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 3. únor 2020

Náhled zprávy

V úterý dne 28. 1. 2020 se studenti 3. ročníku VOŠ, oboru Strojírenství, zúčastnili odborné exkurze ve Stanici technické kontroly společnosti TESTCAR s.r.o. v areálu ČSAD v Kopřivnici. Exkurze byla realizována v rámci předmětu Automobily IV – Diagnostika vozidel. Studenti byli pracovníky STK podrobně seznámeni s činností firmy, rozsahem prováděných kontrol, byl jim vysvětlen účel a prováděné činnosti na jednotlivých kontrolních stanovištích, včetně požadavků na kontrolovaná vozidla. Následně byli studenti účastni kompletní technické kontroly tahače návěsu a jeho tříosého přípojného vozidla. V průběhu návštěvy pracovníci STK průběžně odpovídali na četné dotazy studentů. Po kontrole na lince byli studenti nad rámec jejich odbornosti seznámeni i s průběhem kontrol zemědělských traktorů u provozovatele.

Obsah a rozsah exkurze je velmi přínosný pro odbornou přípravu budoucích vyšších technických pracovníků v automobilovém průmyslu a podobné návštěvy budou realizovány také v následujících letech. Letošní exkurze byla kladně hodnocena jak ze strany studentů VOŠ, tak i pracovníků STK, kterým tímto děkujeme za vynaložené úsilí.

Den otevřených dveří - 23. 1. 2020 (13:00 h – 18:00 h)

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 17. leden 2020

Náhled zprávy

Srdečně zveme všechny zájemce o studium a jejich blízké na Den otevřených dveří naší školy.

Pro zájemce o prohlídku školy jsou spolu s učiteli a mistry odborného výcviku připraveni také studenti třetích
a čtvrtých ročníků.

Kontaktní osoby:

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Rodilý mluvčí na naší škole

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 17. leden 2020

Náhled zprávy

V tomto školním roce na naší škole pokračuje projekt Rodilý mluvčí do škol. Od září 2019 pravidelně každou středu a čtvrtek pan Marcus Shukes, který pochází z Los Angeles v USA, vyučuje konverzačním způsobem vybrané skupiny a třídy žáků na střední odborné škole
a středním odborném učilišti.

Jeho výuka je spojením mluveného slova s využitím digitálních technologií. Vyučovací hodiny jsou metodicky i obsahově zajímavé. Témata výuky vycházejí z konkrétních požadavků stanovených v tematických plánech, a to vše obohacené o zajímavosti ze života lidí v USA
a jeho osobní ch zkušeností. Pozitivní přístup, laskavost a vřelost vytváří interaktivní pracovní atmosféru, která u žáků umocňuje bezprostřední dojmy a nezapomenutelné okamžiky z výuky.

NABÍDKA PRÁCE – pracovník/ce úklidu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 9. leden 2020

Náhled zprávy

Hledáme pracovníka/ci na úklid prostor VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. Nabízíme pracovní místo na poloviční úvazek, pracovní doba od 6 h do 10 h v pracovních dnech. Jedná se o zástup za dlouhodobou nemoc s nástupem ihned.

 • Kontakt:  tel. 556 833 305, 777 468 777 nebo e-mail: vajdova@voskop.cz.

Exkurze v Masokombinátu Krásno

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 19. prosinec 2019

Náhled zprávy

Ve čtvrtek 19.12.2019 se zúčastnili žáci 1. ročníku nástavbového studia oboru Provozní technika exkurze v Masokombinátu Krásno ve Valašském Meziříčí, kde měli možnost ochutnat předvánoční zabíjačkové speciality. Pomocí interaktivního filmu se také seznámili s vývojem řeznictví na Valašsku a prohlédli si historické strojní vybavení, např. transmisní pohon v činnosti.

Naučné besedy pro naše středoškoláky

Autor zprávy: Mgr. Radka Svobodová
Datum zveřejnění: 18. prosinec 2019

Náhled zprávy

V rámci školního preventivního programu se v listopadu a prosinci uskutečnily další aktivity pro všechny žáky 1. ročníků našich středních škol. Jednou z nich byly besedy s Policií ČR na téma "Právní odpovědnost mládeže", další pak besedy s panem Bc. Alexandrem Dreslerem na téma "Život s drogou a bez ní."

1. místo v okresním kole házené

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 10. prosinec 2019

Náhled zprávy

V úterý 3. prosince jsme na naší sportovní hale pořádali okresní kolo v házené. Reprezentační družstvo naší školy skončilo ve složení Jakub Ripper, Tomáš Alaxa, Lukáš Kučeriak, Samuel Kriegel, Ondřej Jalůvka, Miroslav Škarka, Matěj Hrnčárek, Denis Heger, Oliver Ribánsky, Jan Polcar a Lukáš Podolský na 1. místě a postoupilo do krajského finále.

Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo v plavání

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Richterová
Datum zveřejnění: 2. prosinec 2019

Náhled zprávy

V úterý 26. listopadu 2019 se konalo okresní kolo v plavání družstev ve Frenštátě pod Radhoštěm. Družstvo, které tvořili žáci naší školy Michal Šupa, Jan Sazovský, Radovan Lakomý, Jakub Ripper, Jan Syrek a Dominik Galko, obsadilo po velmi bojovném výkonu krásné a zasloužené 2. místo, přestože jsme měli pouze dva aktivní plavce.

Všem závodníkům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

PišQworky 2019

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 19. listopad 2019

Náhled zprávy

Také letos se dva soutěžní týmy žáků SOŠ a SOU zúčastnily oblastního kola populárního turnaje. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci naší školy.

EXKURZE ve firmě BORCAD Fryčovice

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 18. listopad 2019

Náhled zprávy

V pátek 8. listopadu 2019 jsme se s žáky třídy 2.A a 3.A střední odborné školy oboru Strojírenství zúčastnili exkurze ve firmě Borcad Fryčovice. Prohlédli jsme si výrobní halu - průvodní slovo měl pan Tomáš Boruta, key account manager.

Poté nás technický ředitel společnosti pan Petr Míl provedl workshopem  - vývojovým procesem produktu SHOWROOM.

Exkurze na MSV Brno 2019

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 15. říjen 2019

Náhled zprávy

Dne 10.10.2019 navštívili žáci třídy 1NS Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.Na doporučení vyučujících odborných předmětů si prohlédli jednotlivé pavilony a načerpali spoustu praktických informací, především do předmětů technologie, stroje a zařízení nebo nářadí a přípravky.

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 13. říjen 2019

Náhled zprávy

Dne 9. 10. 2019 se naše škola zúčastnila soutěže v programování CNC strojů, konaného při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kterou organizoval Svaz strojírenské technologie. Soutěžilo 157 žáků z 35 středních odborných škol z celé České republiky, kteří si mohli vybrat ze tří řídicích systémů - Heidenhain, Siemens a Fanuc.

Naší školu reprezentovalo 12 žáků 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Lukáš Rada zvítězil ve čtvrtém kole v systému společnosti Fanuc. Ondřej Hub  zvítězil ve čtvrtém kole systému společnosti Heidenhain.
Žákům blahopřejeme a všem ostatním soutěžícím a učitelům, kteří se podíleli na jejich přípravě, děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Adaptační pobyt 1.A a 1MS

Autor zprávy: Mgr. Radka Svobodová
Datum zveřejnění: 22. září 2019

Náhled zprávy

Zářijové dny byly jako každým rokem také věnovány dvoudennímu adaptačnímu kurzu pro žáky prvních ročníků maturitních oborů. Seznamování a stmelování kolektivů jednotlivých tříd (1. A ze ŠOŠ a 1MS ze SOU) probíhalo na táborové základně DDM Kopřivnice v Kletné u Suchdola nad Odrou. Zde měli zkušení lektoři připravený pestrý program plný nejrůznějších úkolů zaměřených nejen sportovně, ale i na logické uvažování a vzájemnou spolupráci. Přestože už zavládlo chladné podzimní počasí, dobrá nálada nechyběla, což můžete vidět i na fotografiích.

Sportovní kurz SOŠ a SOU

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 19. září 2019

Náhled zprávy

Ve dnech 9.9. - 13. 9. 2019 jely třídy 3A a 3MS společně na sportovní kurz do krásného údolí řeky Moravice. Tradičně si vyzkoušeli horolezectví, vodáctví a také překonání sebe sama při náročných jízdách na kole.  Společné zážitky můžete s námi prožít při zhlédnutí fotografií.

Úklid na sportovní hale – brigáda

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 6. září 2019

Náhled zprávy

Hledáme pracovníka na úklid sportovní haly. Jedná se o práci v pátek a sobotu ve večerních hodinách v rozsahu cca 4 h/den. Jde o práci na DPP vhodnou jako přivýdělek. Nástup ihned. Bližší informace na tel. č. 777 481 203.

Spádová škola pro podzimní termín maturitních zkoušek 2019

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 1. srpen 2019

Náhled zprávy

Spádovou školou pro konání maturitních zkoušek v podzimním termínu bude:

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace,
Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

Termíny písemných zkoušek společné části:

 • 2. září 2019 od 12:00 h - didaktický test z matematiky
 • 3. září 2019 od 8:30 h - písemná práce z českého jazyka
 • 3. září 2019 od 13:00 h - didaktický test z českého jazyka
 • 4. září 2019 od 8:30 h - písemná práce z anglického jazyka
 • 4. září 2019 od 12:15 h - didaktický test z anglického jazyka

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 - SOŠ a SOU

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. červenec 2019

Náhled zprávy
 • SOŠ - budoucí 1. ročník

Pondělí 2. 9. 2019, 8:00 hodin, posluchárna hlavní budova školy.

 • SOU

Pondělí, 2. 9. 2019, aula SOU:

 • vyšší ročníky - 8:00 hodin
 • budoucí 1. ročníky - 10:00 hodin

 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 18. červenec 2019

Náhled zprávy

Den otevřených dveří Energetického výzkumně vývojového centra ČR

Autor zprávy: Mgr. Miluše Dvořáková
Datum zveřejnění: 29. červen 2019

Náhled zprávy

V pondělí 24. 6. 2019 se žáci tříd 2.A a 3.B SOŠ Kopřivnice zúčastnili akce Den otevřených dveří Energetického výzkumně vývojového centra ČR, konané pod záštitou VŠB – TUO. Žáci zhlédli dvě obsáhlé prezentace: Energetika a životní prostředí Ing. Pavla Bartoše (FITE, a. s., KHS) a Rychlé změny a nové cesty evropské energetiky Ing. Vladimíra Kohouta (Moravská energetická, a. s., ČEZ).

V obou případech všichni zúčastnění obdrželi cenné a velmi zajímavé informace
o obnovitelných zdrojích energie, využitelných pro budoucnost, které byly mnohdy velmi překvapivé a přímo „zbouraly“ dosud zažité představy o energetické „výhodnosti“ některých zdrojů.

Po každém bloku se pak žáci mohli formou dotazů o danou problematiku hlouběji zajímat.

Předávání certifikátů

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 18. červen 2019

Náhled zprávy

První rok pilotního projektu Yes, I do skončil. Studenti, kteří se výuky odborného cizího jazyka účastnili a  prokázali znalost angličtiny z oblasti strojírenské technologie splněním závěrečných testů a vypracováním zadaných úkolů, získali Certifikát o absolvování technické angličtiny ze strojírenské technologie.

Certifikát jim byl předán v pondělí  10. června 2019. Blahopřejeme.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 10. červen 2019

Náhled zprávy

Fotografie a video ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 6. červen 2019

Náhled zprávy

Fotogalerie:

Video:

EXKURZE ve firmě JOB air Technic Mošnov

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 5. červen 2019

Náhled zprávy

Dne 29. 5. 2019 jsme se byli na exkurzi v JOB AIR Technic Mošnov. Firma patří mezi největší pro údržbu letadel ve střední Evropě. Letadla typu Airbus a Boeing si prohlédli žáci třídy 1. A obor strojírenství, 1A obor automechanik, 1EL obory autolakýrník - autoelektrikář a studenti E1 VOŠ.

Pan Pavol Špirko nás provedl halou a seznámil nás s pravidelnou údržbou letadel. Velmi jsme všichni přivítali možnost prohlédnout si letadlo zevnitř včetně pilotní kabiny.

Nabídka práce – učitel odborného výcviku

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 31. květen 2019

Náhled zprávy

Hledáme pracovníka na pozici UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU.  

Pracovní poměr: na dobu určitou s možností prodloužení.
Požadované vzdělání: ÚSO (autotronik, autoelektrikář, automechanik) + pedagogické vzdělání. Profesní osvědčení učitele autoškoly výhodou.

Předpokládaný nástup: 26. 8. 2019
Přihlášku zašlete do: 17. 6. 2019
Kontakt: Bc. Jiří Raška; tel.: 556 879 122, 777 468 779; e-mail: raska@voskop.cz.
 

Rodilý mluvčí na naší škole

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 22. květen 2019

Náhled zprávy

Výuka v hodinách anglického jazyka se na naší škole obohatila o komunikaci s rodilým mluvčím.

Před koncem školního roku si tak naši žáci mohou vyzkoušet znalost angličtiny, komunikovat s rodilým mluvčím v konkrétních situacích a ověřit si své poslechové, jazykové a komunikační dovednosti. Schopnost reagovat anglicky v reálné situaci a získat spoustu informací o způsobu života v jiných zemích je určitě také velkým přínosem.

Projektové dny – řešení zadaných úkolů a jejich prezentace v cizím jazyce je další forma moderní výuky anglického jazyka.

Projekt Yes, I do

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 22. květen 2019

Náhled zprávy

V pondělí   13. května  se na naší škole setkalo všech pět středních škol Moravskoslezského kraje, které se v tomto školním roce zapojily do projektu, jehož cílem je  zvýšení odborné znalosti anglického jazyka žáků a zavedení výuky CLIL (cizojazyčné výuky) v odborných předmětech. První rok projektu se týkal výuky předmětu Strojírenská technologie v anglickém jazyce.

Vyučující anglického jazyka, odborných předmětů, ředitelé škol a zástupci KVIC diskutovali a hodnotili průběh pilotního projektu. Diskuse byla bohatá na informace, vyučující si navzájem porovnali a předali metody tandemové výuky, zhodnotili svou práci a aktivitu žáků. Každá škola také představila úroveň a kvalitu výuky cizích jazyků.

Pracovního setkání se zúčastnili i zástupci škol, které do projektu vstoupí v příštím školním roce.

Naše škola bude pokračovat ve zkvalitnění a zavedení moderních trendů do výuky. K předmětu Strojírenská technologie ještě přidáme další dva: Stavba a provoz strojů a Kvalita a měření.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 21. květen 2019

Náhled zprávy

NÁVŠTĚVA VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 21. květen 2019

Náhled zprávy

Žáci SOŠ oboru Strojírenství spolu s žáky SOU oboru Karosář a Mechanik seřizovač  navštívili ve čtvrtek 16. května 2019 prostory VŠB TU v Ostravě.
Ing. Lukáš Kudrna nás provedl restaurátorskou dílnou motocyklů a žáci si poslechli také výklad o vzniku této nové restaurátorské dílny. Dále jsme si prohlédli dílnu,
ve které vznikají závodní formule v životní velikosti. Tyto formule studenti nejen vyrábí, ale na nich také závodí. Další zastávkou byla obráběcí dílna, kde se studenti realizují v programování a výrobě na CNC strojích. Nakonec jsme si prohlédli učebnu s 3D tiskárnou.

1. místo našeho žáka v celostátní soutěži KOVO JUNIOR 2019

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 30. duben 2019

Náhled zprávy

Ve dnech 15.–17.04.2019 se žák naší školy Jan Juračák ze třídy 3EO zúčastnil celostátního finále soutěže Kovo Junior 2019, která se konala v Chomutově.
V kategorii Obráběč kovů se mu podařilo umístit se v celkovém hodnocení na skvělém 1. místě.

Srdečně blahopřejeme!

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro obory s přijímací zkouškou

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 30. duben 2019

Náhled zprávy

Účast našich ve finále Tipsport superligy 2019 ve florbale

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 30. duben 2019

Náhled zprávy

Srdečně gratulujeme žákovi naší SOŠ Lukaši Herblichovi a učiteli odborného výcviku na SOU Martinovi  Neherovi k vítězství  ve finále Tipsport superligy 2019 ve florbale, kterého se společně zúčastnili.

Přejeme hodně úspěchu v dalších kláních!

Návštěva Legiovlaku

Autor zprávy: Roman Selig
Datum zveřejnění: 24. duben 2019

Náhled zprávy

V pátek 12. 4. 2019 navštívila naše třída 1.A putovní výstavu, zaštítěnou ČSoL, Legiovlak. Jedná se o expozici rozmístěnou na několika zrekonstruovaných železničních vozech( salonní, kovářský, štábní, sanitní a hlavně ozbrojený obrněný vůz).

Po krátkém dokumentárním filmu, který stručně shrnul události z konce Velké války na Sibiři až do roku 1922, jsme se vydali na prohlídku jednotlivých vozů

 s průvodcem v legionářské uniformě.

Vlaky podobné tomuto zajišťovaly na Transsibiřské magistrále našim předkům pevnou oporu při jejich anabázi do vlasti  i při urputných bojích s bolševickou přesilou. Výstava sama je dobrou ukázkou toho, jak si naši vojáci dokázali poradit s krutou ruskou zimou a také s ekonomickou zaostalostí země.

 To, že na takovéto velikány malého národa by se nemělo zapomínat, Vám řeknou i v tzv. ,, Plukovní prodejně’’, kde Vám i mimo jiné mohou zjistit, zda mezi svými příbuznými nemáte předka legionáře.

Nabídka práce pro absolventy všech maturitních oborů

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 23. duben 2019

Náhled zprávy

Společnost Mitutoyo nabízí práci pro absolventy našich maturitních oborů.

 

Žáci VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice navštívili italské automobilky

Autor zprávy: Mgr. Michaela Valová
Datum zveřejnění: 12. duben 2019

Náhled zprávy

Ve dnech 1. - 5. 4. 2019 uspořádala naše škola ve spolupráci s cestovní kanceláří CK-OK.cz a Autobusovou dopravou Pavla Davida ze Ženklavy pro žáky a studenty školy poznávací zájezd do Itálie. Pod dohledem pedagogického doprovodu se akce zúčastnilo celkem 39 žáků školy. Účastníci byli vybráni napříč všemi stupni školy, byli zastoupeni jak žáci učebních oborů a studijních oborů s maturitou, tak i studenti vyšší odborné školy.

Hlavním cílem tohoto zájezdu byla návštěva výrobních závodů a muzeí známých italských automobilek, jako jsou například firmy Pagani Automobili S.p.A., Ferrari nebo Maserati.  Zajímavým zážitkem byla také návštěva závodního okruhu v Monze, kde měli účastníci možnost si prohlédnout zázemí určené pouze pro závodníky a jejich týmy a pro tisk, a také jsme si mohli vyzkoušet simulátor F1. Technicky zaměřený program zájezdu byl doplněn o prohlídku historických památek Milána, návštěvu Muzea Leonarda da Vinciho a o exkurzi do továrny na známý italský sýr Parmigiano Reggiano.

I přes částečnou nepřízeň počasí, byl zájezd všemi účastníky velmi kladně hodnocen. Získané poznatky žáci využijí nejenom v technických předmětech, ale také v hodinách angličtiny, neboť veškeré prohlídky byly vedeny v anglickém jazyce a navíc budou žáci zpracovávat prezentaci týkající se zájezdu, taktéž v anglickém jazyce.

 Již nyní plánujeme, že v následujících letech budou zorganizovány další technicky zaměřené zahraniční zájezdy a věříme, že svou náplní a přínosem budou pro žáky stejně hodnotné, jako byl tento.

NABÍDKA PRÁCE – pracovník/ce úklidu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 11. duben 2019

Náhled zprávy

Hledáme pracovníka/ci na úklid prostor Domova mládeže při VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. Nabízíme pracovní místo na částečný pracovní úvazek (4 h nebo 6 h), pracovní doba v dopoledních hodinách.

Kontakt:

 • tel. 556 833 305, 777 468 777 nebo e-mail: vajdova@voskop.cz

Přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 9. duben 2019

Náhled zprávy

Přehlídka technických profesí s názvem Řemeslo má zlaté dno, proběhla ve dnech 3. a 4. dubna 2019 ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.

Všem zájemcům o technické obory se v hale kopřivnické průmyslovky představilo minimálně devatenáct profesí, které si žáci mohli navíc také osahat.

Vyučující a současní žáci daných oborů přiblížili návštěvníkům své obory. „K vidění byly profese jako tesař, truhlář, opravář zemědělských strojů, mechanik seřizovač – obráběč kovů, zámečník – nástrojař, karosář – svářeč, lakýrník, autolakýrník, autoelektrikář, automechanik, strojař – počítačový grafik, strojař – konstruktér a diagnostik automobilů a mnoho dalších." Na akci, která je nejen pro žáky osmých tříd, se představilo také na 17 významných firem z regionu. Firmy pro žáky připravilo celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Velmi rádi jsme letos přivítali nového vystavovatele z VŠB z Ostravy. Vysoká škola na přehlídce předváděla moderní technologie, které již jsou nebo budou součásti nejen pracovního, ale i soukromého života nás všech. Báňská předvedla z oboru Energetika využití fluidního kotle (vyráběli pro návštěvníky popkorn), z mechanické technologie simulátor svařování, výrobky z 3D tisku – plastové a kovové součástky vyrobené na 3D tiskárně, letecký simulátor, simulátor formule v životní velikosti, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet jízdu závodníka a z oboru slévárenství předváděli výrobu odlitků atd.

Letos jsme v rámci Přehlídky technických profesí poprvé uskutečnili „Kulatý stůl“, na kterém jsme řešili směr budoucího vzdělávání a perspektivu technických oborů pro moderní technologie a robotizaci. Této akce se zúčastnili zástupci Moravskoslezského kraje, Hospodářské komory, Automobilového klastru, úřadu práce, zástupci města Kopřivnice, VŠB Ostrava, ředitelé ZŠ a zástupci firem. 

Letošní přehlídku navštívilo 1 200 žáků 8 tříd ZŠ a včetně veřejnosti dosáhla účast více než 1350 návštěvníků.

Celá tato 2 denní úspěšná akce se mohla uskutečnit hlavně zásluhou partnerských měst a obcí z regionu, spolupracujících firem a Moravskoslezského kraje, které přehlídku technických profesí pomohly finančně zabezpečit. Za to jim všem moc děkujeme!

Partneři akce:

 • Úřad práce ČR:
  • kontaktní pracoviště v Novém Jičíně
  • kontaktní pracoviště v Kopřivnici
 • Město Kopřivnice
 • Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

 

Školní akce v rámci prevence

Autor zprávy: Mgr. Radka Svobodová
Datum zveřejnění: 5. duben 2019

Náhled zprávy

V únoru a březnu se uskutečnily další aktivity v rámci školního preventivního programu pro všechny žáky 2. a 3. ročníků (SOŠ i SOU). Jednou z nich byly besedy s panem Radomírem Palackým, DiS. z občanského sdružení ACET na téma lidských vztahů, lásky a s ní spojenými riziky, včetně pohlavních nemocí. Další aktivita byla určena pro žáky tříd 2MS a  2AEL, kteří měli možnost si vyzkoušet své herecké schopnosti a dovednosti na jevišti v DDM Kopřivnice a pod vedením školní psycholožky také bodovou relaxaci.

Krajské kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Autor zprávy: Mgr. Miroslav Hvězda
Datum zveřejnění: 31. březen 2019

Náhled zprávy

V pátek 22. března se setkali nejlepší studenti angličtiny našeho kraje, aby porovnali svoje praktické znalosti. Naši školu reprezentoval Petr Štusek. V těžké konkurenci se umístil na 27. místě z 35 soutěžících.

Turnaj ve Scrabble

Autor zprávy: Mgr. Miroslav Hvězda
Datum zveřejnění: 31. březen 2019

Náhled zprávy

Dne 21. března se žáci 3.B Petr Štusek a Daniel Gerda zúčastnili "Turnaje ve Scrabble" na Masarykově gymnáziu v Příboře. Naši reprezentanti si užili hru se skvělými protějšky. Petr Štusek se umístil na desátém místě z dvacetičtyř soutěžících, což je v historii této soutěže naše nejlepší umístění. Daniel Gerda skončil dvacátýprvní. Akce byla výborně připravena - děkujeme zejména Mgr. Dejmkovi za výborný raut, skvělou organizaci a příjemnou, přátelskou atmosféru. 

Pozvánka na přehlídku technických profesí

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 6. březen 2019

Náhled zprávy

 

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU, uskuteční Přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

Hlavním cílem této akce je přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého okolního regionu. Naše škola ve spolupráci se Střední školou technickou a zemědělskou v Novém Jičíně bude prezentovat bezmála 15 maturitních a učebních oborů. Součásti přehlídky bude i účast více jak patnácti významných firem z okolí, které pro žáky připraví celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Tato úspěšná akce se může uskutečnit hlavně zásluhou partnerských obcí a firem, které nám pomáhají finančně akci zabezpečit.  Za to jim všem moc děkujeme!

Projekt Yes, I do

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 3. březen 2019

Náhled zprávy

V tomto školním roce se žáci naší školy mohou učit strojírenskou technologii anglicky. Jde o pilotní program k projektu Yes, I do. Tento program je přípravou na zavedení výuky CLIL  -  výuky odborných předmětů v cizím jazyce do naší školy a zároveň umožňuje vyučovat odbornou angličtinu v hodinách cizího jazyka.

Žáci, kteří se do programu přihlásili, studují vybraná témata strojírenské technologie anglicky. Seznamují se s typickou odbornou slovní zásobou, popisují pracovní postupy, řeší modelové situace, studují odborné texty a diskutují o nich, poslouchají odborný jazyk a plní zadané úkoly a testy. Při práci jim vždy pomáhá učitel cizího jazyka a učitel strojírenské technologie. Všechny informace a úkoly žáci najdou v on-line učebnici, kde také úkoly a cvičení plní.

Soutěž v návrhu nového propagačního letáku školy

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 3. březen 2019

Náhled zprávy

Vyhlašujeme soutěž v návrhu nového propagačního letáku školy.

Exkurze MARLENKA international s.r.o.

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 22. únor 2019

Náhled zprávy
Dne 21.2. zamířili žáci nástavbového studia do návštěvnického centra známého výrobce medových dortů Marlenka v Lískovci. Cílem exkurze byla jak prohlídka výrobních linek za běžného provozu, tak seznámení se s historií a dalším rozvojem výroby v moderní firmě. Odborný výklad a zajímavou projekci umocnila i ochutnávka výrobků značky Marlenka.
 

Okresní kolo ve florbalu

Autor zprávy: Martin Nehera
Datum zveřejnění: 19. únor 2019

Náhled zprávy

Dne 13. 2. 2019 jsme pořádali okresní kolo ve florbalu. Náš tým ve složení Mikš, Zubek, Ripper, Goršanov, Herblich, Raška, Kotala, Štefek, Marek, Janek, Telčer, Vantuch, Hykl, Vavřík a Škrobák vybojovali krásné třetí místo.

Ke skvělým sportovním výkonům gratulujeme.

Kvalifikace na republikové finále v házené

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 7. únor 2019

Náhled zprávy

Ve středu 30. 1. 2019 žáci naší školy, jako reprezentanti Moravskoslezského kraje, absolvovali klání v rámci kvalifikace do republikového finále v házené středních škol.
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, p. o. reprezentovali žáci: Tomáš Alaxa, Dominik Feix, Ondřej Jalůvka, Samuel Kriegiel, Radek Kubečka, Lukáš Kučeriak, Oliver Ribánsky,  Jakub Ripper
a Radovan Vízner.

Prvenství si odvezli žáci Střední školy informatiky elektrotechniky a řemesel Rožnov
pod Radhoštěm reprezentující Zlínský kraj, krásné druhé místo obsadili žáci naší školy a na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia Olomouc-Hejčín, které reprezentovalo kraj Olomoucký.

Všem výše jmenovaným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Lyžařský kurz druhých ročníků

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 26. leden 2019

Náhled zprávy

Konečně přišla pořádná zima a žáci druhých ročníků se mohli těšit na lyžařský kurz.

 V pondělí  14. 1. 2019 odjeli na Bílou. Sněhu bylo nadbytek, takže si všichni mohli užít báječného  lyžování nebo jízdy na snowboardu. Každý den byl  terén trošku jiný. Všichni se naučili lyžovat nebo jezdit na snowboardu  a své dovednosti ukázali  v závěrečném slalomu.

 Večer byl k dispozici hotelový bazén či sauna. 

Infotherma 2019

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 24. leden 2019

Náhled zprávy

Žáci tříd 1NS a 2NS se dne 23.1. zúčastnili odborné exkurze konané na Výstavišti v Ostravě.  Prohlédli si stánky vystavovatelů, vyzkoušeli si sami některé postupy a seznámili se s novinkami výrobků a technologií z mnoha oblastí, např. tepelná čerpadla či klimatizace. Tyto informace nyní využijí v odborných předmětech technická zařízení či technologie.

Krajské kolo v házené

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 23. leden 2019

Náhled zprávy

Dne 16. 1. se naše škola zúčastnila krajského kola v házené středních škol. Naše družstvo skončilo na 1. místě a postoupilo do kvalifikace o republikové finále.
Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Exkurze - Masokombinát Krásno

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 20. prosinec 2018

Náhled zprávy

Žáci studijního oboru Provozní technika navštívili dne 19.12. zajímavou expozici Muzea řeznictví ve Valašském Meziříčí. Součástí prohlídky byly např. film o historii i současnosti řeznictví nebo také ukázka funkčního transmisního pohonu historických výrobních strojů a jejich další vývoj. V adventním čase potěšila i lahodná ochutnávka uzenářských výrobků a pozvánka na další zážitkové programy.

Okresní kolo v házené

Autor zprávy: Bc. Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 15. prosinec 2018

Náhled zprávy

Dne 7. 12. se naše škola zúčastnila okresního kola v házené středních škol. Naše družstvo skončilo na 1. místě.
Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo v plavání družstev

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 23. listopad 2018

Náhled zprávy

Dne 15. 11. 2018 proběhlo ve Frenštátě pod Radhoštěm okresní kolo v plavání družstev. Naší škole se po dlouhé době podařilo  sestavit tým plavců  z žáků  SOU  i SOŠ. Náš tým zabojoval v individuálních disciplínách i štafetách a získal celkově 3. místo. V individuálních disciplínách byl nejúspěšnější Michal Šupa  (1.místo – znak) a Jan Sazovský (2.místo – motýlek). Svými výkony přispěli k zisku medaile také Jan Syrek, Dominik Galko, Václav Lichnovský a Michael Marek. 

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Velký úspěch žáka naší školy

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 13. listopad 2018

Náhled zprávy

Jan Štramberský, žák 4. ročníku oboru Strojírenství, byl vybrán odborem školství Moravskoslezského kraje v Ostravě a oceněn jako jeden z 25 nejlepších žáků našeho kraje.

Honza je talentovaný matematik a zajímá se o studovaný obor. V loňském školním roce dosáhl výrazných úspěchů v krajských, národních i mezinárodních soutěžích.

Blahopřejeme!

Den otevřených dveří 20. 11. 2018 a 24. 1. 2019 13:00 h – 18:00 h

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 9. listopad 2018

Náhled zprávy

Srdečně zveme všechny zájemce o studium a jejich blízké na Den otevřených dveří naší školy.

Pro zájemce o prohlídku školy jsou spolu s učiteli a mistry odborného výcviku připraveni také studenti třetích
a čtvrtých ročníků.

Kontaktní osoby:

 • VOŠ a SOŠ: Mgr. Renata Hančíková, tel.: 556 833 326, hancikova@voskop.cz
 • SOU: Ing. Jaromír Polášek, tel.: 556 879 165, polasek@voskop.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

Nabídka práce - pracovník/ce úklidu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 5. listopad 2018

Náhled zprávy

Hledáme dva pracovníky/ce na úklid prostor VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. Nabízíme jedno pracovní místo na plný pracovní úvazek, pracovní doba v odpoledních hodinách a jedno pracovní místo na poloviční pracovní úvazek, pracovní doba v dopoledních hodinách.

Kontakt:

 • tel. 556 833 305, 777 468 777
 • e-mail: vajdova@voskop.cz.

Soutěž v návrhu nového plakátu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 17. říjen 2018

Náhled zprávy

Vyhlašujeme soutěž v návrhu nového plakátu (pozvánky) na Přehlídku technických profesí.

Adaptační kurz pro 1. ročník maturitních oborů

Autor zprávy: Mgr. Radka Svobodová
Datum zveřejnění: 8. říjen 2018

Náhled zprávy

Poslední dny v září byly jako každým rokem věnovány dvoudenním adaptačním kurzům 1. ročníků maturitních oborů. Seznamování a stmelování kolektivu probíhalo na táborové základně DDM Kopřivnice v Kletné u Suchdola nad Odrou, kde měli zkušení lektoři připravený pestrý program plný nejrůznějších úkolů zaměřených nejen sportovně, ale i na logické uvažování a vzájemnou spolupráci. Přestože už zavládlo chladné podzimní počasí, dobrá nálada nechyběla, což můžete vidět i na fotografiích.

Branná soutěž Wolfram

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 1. říjen 2018

Náhled zprávy

V sobotu 22. 09. 2018 se vybraní žáci ze třídy 3MS zúčastnili krajského kola branné soutěže středních škol Wolfram 2018. Pořadatelem soutěže bylo Krajské vojenské ředitelství Ostrava a samotné klání se konalo v okolí vodní nádrže Barnov, ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Soutěžilo celkem 8 čtyřčlenných týmů, převážně vítězů okresních kol.

Soutěžící museli absolvovat co nejrychleji okruh kolem vodní plochy v délce 2 750 m a přitom plnili 10 různých disciplín. Jako příklad lze uvést rozeznávání vojenské techniky a zbraní, zdravovědu, silový test, vědomostní test o Ostravské operaci, střelbu nebo úkoly z topografie.

Náš tým se při své první účasti v souboji ostatních škol neztratil a posbíral cenné zkušenosti do dalších ročníků. Žáci mohli prokázat své schopnosti a dovednosti také v oblastech, které nejsou hlavní náplní jejich oborů.

Sportovní kurz SOŠ a SOU

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 26. září 2018

Náhled zprávy

Jako každoročně  byl začátek září věnován tmelení kolektivu a zvyšování fyzické zdatnosti na sportovním kurzu SOŠ a SOU.  Kurz probíhal  od  10. do 14. 9. 2018   v  Melči  – Mokřinkách.  Počasí nám vyloženě přálo a my  jsme se mohli věnovat  cyklistice, horolezectví na skalách Kružberk  a také výuce na raftech, kánoích a kajaku na řece.  Zvládli jsme střelbu ze vzduchovky, jízdu zručnosti  i táborák s kytarou. Jak jsme se u toho  bavili,  můžete vidět na fotkách.

Seznamky prvních ročníků učebních oborů a nástavbového studia

Autor zprávy: Mgr. Radka Svobodová
Datum zveřejnění: 23. září 2018

Náhled zprávy

V prvních zářijových dnech navštívili žáci prvních ročníků učebních oborů a nástavbového studia v rámci školní akce Seznamky skautské centrum Vanaivan v Kopřivnici. Zkušení instruktoři měli pro žáky připravenou celou řadu zajímavých aktivit, při kterých měli žáci možnost poznat nejen své spolužáky, ale i třídní učitelé a mistry odborného výcviku pod dohledem školní psycholožky PhDr. Podžorné a školního metodika prevence Mgr. Svobodové. Během konání seznamek vládla ve třídách pohoda a spokojenost umocněná také příjemným počasí, o čemž se můžete přesvědčit na fotografiích.

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. srpen 2018

Náhled zprávy

Sdělení žákům konajících MZ2018P

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 2. červenec 2018

Náhled zprávy

Písemná část společné části maturitních zkoušek (písemné práce a didaktické testy) pro podzim 2018 se bude konat v termínu 3. - 7. 9. 2018. Spádovou školou pro tento termín je Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace.

Úřední hodiny sekretariátu školy o prázdninách

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 30. červen 2018

Náhled zprávy

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 20. červen 2018

Náhled zprávy

Nabídka práce - asistent pedagoga

Autor zprávy: Ing. Petr Rešl
Datum zveřejnění: 15. červen 2018

Náhled zprávy

Pro integraci žáka se zdravotním znevýhodněním škola hledá asistenta pedagoga. 
Zájemci o tuto pracovní pozici nechť  se kontaktují se zástupcem ředitele pro SOU ing. Rešlem telefonicky na čísle 556 879 147 (774 700 715) nebo e-mailem:resl@voskop.cz. 

 

Fotografie a video ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 7. červen 2018

Náhled zprávy

Další ročník "Staveb z vlnité lepenky“

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 4. červen 2018

Náhled zprávy

Úkolem studentů ve 12. ročníku soutěže je vytvořit originální model stavby na téma: „(Nová) národní knihovna České republiky“. Model stavby musí být vytvořen výhradně s využitím vlnité lepenky (kartonu). Soutěžící musí na stavbu modelu použít, kromě nového materiálu od pořadatele, také použitou vlnitou lepenku (bez log a komerčních názvů).

Cílem projektu je poukázat na všestranné využití vlnité lepenky a zejména pak na její ekologické přednosti. Pořadatelem je Svaz výrobců vlnitých lepenek, partnerem pak společnost EKO-KOM, a.s. 

Držíme palce na co nejlepší umístění v celostátní soutěži.

Úspěch v krajském kole SOČ

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 4. červen 2018

Náhled zprávy

Žák 4. ročníku oboru Strojírenství Marek Bezděk se úspěšně umístil v krajském kole Středoškolské odborné činnosti a se svou prací „Návrh driftovací tříkolky“ obsadil pěkné 5. místo.

Blahopřejeme k úspěšné reprezentaci školy.

Mezinárodní den strojařů

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 1. červen 2018

Náhled zprávy

Dne 4. května t. r. proběhla na VŠB-TU Ostrava soutěž Den strojařů.

Spočívala ve vypracování konstrukčního a technologického řešení úkolu z technické praxe: Návrh krokového dopravníku na trubky s definovanými parametry včetně potřebných výpočtů a výkresové dokumentace.

V konkurenci středních škol ze Severní Moravy se naši žáci Tereza Bílková, Michal Moštěk, Ondřej Štefek a Jan Štramberský umístili na krásném 2. místě.

Získali jsme statut Autodesk Academia

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 31. květen 2018

Náhled zprávy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, splnila podmínky pro členství v Autodesk Academia programu pro školní rok 2017/18 a získala statut Autodesk Academia.

Krajské finále v kopané

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 30. květen 2018

Náhled zprávy

Gratulujeme našim žákům k úspěšné reprezentaci školy v krajském finále středních škol v kopané.  Žáci SOŠ i  SOU spojili své síly a přivezli si z Poháru Josefa Masopusta třetí místo. Krajské finále se hrálo 15. 5. 2018 ve sportovním areálu Stovky ve Frýdku – Místku. Děkujeme všem za příkladnou reprezentaci školy. 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 17. květen 2018

Náhled zprávy

Okresní finále ve fotbale

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 17. květen 2018

Náhled zprávy

Finále okresního kola ve fotbale, které se konalo 3. 5. 2018 v Novém Jičíně, se zúčastnili žáci SOŠ i SOU.
Hoši  postupovali z prvního místa v základním kole a opět potvrdili své kvality. V turnajovém systému nejdříve porazili tým Gymnázia Bílovec a vyhráli 1:0. Ve finále o postup do krajského kola následně "rozdrtili" tým Gymnázia a SPŠEI Frenštát p. R. vítězstvím 3:0, čímž se nominovali do krajského kola ve Frýdku-Místku. 

Žák naší SOŠ dosáhl velkého úspěchu v celostátní matematické soutěži

Autor zprávy: RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 15. květen 2018

Náhled zprávy

Kopřivnická střední škola se může pochlubit čerstvým úspěchem svého žáka Jana Štramberského, který se v celostátním kole 26. ročníku Matematické soutěže žáků středních škol umístil na 2. místě. Skvělému umístění předcházelo úspěšné zvládnutí matematických úloh v konkurenci stovek řešitelů středních škol z celé České republiky. Jan Štramberský studuje 3. ročník oboru Strojírenství.

V silné konkurenci obstáli velice dobře i naši další dva studenti oboru Strojírenství Ivo Škrobák
a Adam Zátopek. Oba se stali úspěšnými řešiteli celostátního kola. K úspěchu všem blahopřejeme!

Přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 13. květen 2018

Náhled zprávy

Přehlídka technických profesí s názvem Řemeslo má zlaté dno, proběhla ve dnech 25. a 26. dubna 2018 ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.

Všem zájemcům o technické obory se v hale kopřivnické průmyslovky představilo minimálně devatenáct profesí, které si žáci mohli navíc také osahat.
Vyučující a současní žáci daných oborů přiblížili návštěvníkům své obory. „K vidění byly profese jako tesař, truhlář, opravář zemědělských strojů, mechanik seřizovač – obráběč kovů, zámečník – nástrojař, karosář – svářeč, lakýrník, autolakýrník, autoelektrikář, automechanik, strojař – počítačový grafik, strojař – konstruktér a diagnostik automobilů a mnoho dalších." Na akci, která je nejen pro žáky osmých tříd, se představilo také na 20 významných firem z regionu. Na 20 firem pro žáky připravilo celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Letos se podařilo zabezpečit účast 945 žáků a včetně veřejnosti dosáhla účast více než 1200 návštěvníků.
Tato úspěšná akce se mohla uskutečnit hlavně zásluhou Moravskoslezského kraje, partnerských obcí a firem, které ji pomohly finančně zabezpečit. Za to jim všem moc děkujeme.

Partneři akce:

 • Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ostravě:
  • kontaktní pracoviště v Novém Jičíně
  • kontaktní pracoviště v Kopřivnici
 • Město Kopřivnice
 • Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

 

Nabídka práce – pracovnice/pracovník úklidu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 10. květen 2018

Náhled zprávy

Hledáme pracovnici/pracovníka na úklid prostor VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o. Plný pracovní úvazek, pracovní doba v odpoledních hodinách.

Kontakt: 

 • tel. 556 833 305, 777 468 777
 • e-mail: vajdova@voskop.cz.

Dodávka automobilu pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2018

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 4. květen 2018

Náhled zprávy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks osobního automobilu pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, který bude sloužit k zabezpečení provozu školy.

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky, která je zadávána v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mimo režim zákona.

Zadávací řízení bylo vyhlášeno v neveřejném režimu dne 4.5.2018 zasláním písemné výzvy vybraným dodavatelům, a to dle Směrnice Zadavatele o zadávání veřejných zakázek.

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro obory s přijímací zkouškou

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 30. duben 2018

Náhled zprávy

Pozvánka na přehlídku technických profesí - 2018

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 28. březen 2018

Náhled zprávy

Ve dnech 25. a 26. dubna 2018 se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU uskuteční přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

Hlavním cílem této akce je přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého okolního regionu.

Naše škola ve spolupráci se Střední školou technickou a zemědělskou v Novém Jičíně bude prezentovat bezmála 15 maturitních a učebních oborů.

Součásti přehlídky bude i účast více jak dvanácti významných firem z okolí, které pro žáky připraví celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Tato úspěšná akce se může uskutečnit hlavně zásluhou partnerských obcí a firem, které nám pomáhají finančně akci zabezpečit.  Za to jim všem moc děkujeme!

Okresní kolo ve futsalu

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 19. březen 2018

Náhled zprávy

Dne 14. 3. 2018 se konalo v Novém Jičíně okresní kolo ve futsalu. Náš tým ve složení Kocián Lukáš, Rončka Petr, Gonda Matěj, Ševčík Jakub, Kadlčík Daniel, Křížek Tomáš, Zawacký Adam a Kelnar Adam vybojovali postup ze základní skupiny. Po dalších zápasech se jim povedlo získat bronz a tím krásné třetí místo. Ke skvělým sportovním výkonům gratulujeme.

Stavění jeřábů ze špejlí

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 15. březen 2018

Náhled zprávy

Ve středu 7.3.2018 se na Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě konalo krajské kolo středoškolské soutěže Stavění jeřábů ze špejlí. Naše škola vyslala jedno družstvo, tvořené žáky třídy 2.A, oboru Strojírenství. Tým ve složení Lukáš Herblich, Lukáš Laniak, Vojtěch Havlát a Jakub Výborný se utkal z dalšími sedmi týmy, které vyslaly ostatní školy v zastoupení nejen strojních a stavebních průmyslovek, ale  také gymnázia a jedné umělecké školy.

Úkolem bylo v předepsaném čase zhotovit dle vlastního připraveného výkresu za pomocí špejlí, tavné pistole a provázku statický model jeřábu. Hodnotil se nejenom design a dodržení dokumentace, ale hlavně únosnost a stabilita navržené konstrukce.

Žáci byli na soutěž připravováni pod vedením Ing. Lenky Kulové v rámci odborných strojírenských předmětů. Samotné soutěže se pak zúčastnili pod dohledem Ing. Jiřího Pišteckého, jenž byl také členem hodnotící komise.

V náročné konkurenci vybojoval náš tým krásné třetí místo, za což jim náleží poděkování.

Pozvánka na výstavu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 9. březen 2018

Náhled zprávy

Ve vestibulu kopřivnické radnice právě probíhá výstava u příležitosti 70 let od založení mistrovské večerní Průmyslové strojnické školy – nynější VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice,
p. o. Výstava mapuje historický vývoj školy od roku 1948 až do dnešních dnů.

Srdečně tímto zveme nejen absolventy, učitele i neučitele, kteří na škole působili,
aby si připomněli svá školní léta, ale také všechny ostatní „zvědavce“.

Další výplata krajských stipendií

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 15. únor 2018

Náhled zprávy
1. února 2018 jsme vypláceli druhou část motivačního a první část prospěchového krajského stipendia.
Více na:

Infotherma 2018

Autor zprávy: Mgr. Vráželová Krupová, Mgr. Slováková
Datum zveřejnění: 25. leden 2018

Náhled zprávy

Žáci tříd 1NS, 2NS a 4MS se dne 22.1. zúčastnili odborné exkurze na Výstavišti v Ostravě.  Prohlédli si stánky vystavovatelů, vyzkoušeli si sami některé postupy a seznámili se s novinkami výrobků a technologií. Nové informace nyní využijí např. v odborném předmětu technická zařízení či technologie.

Krajská stipendia i na naší škole

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. leden 2018

Náhled zprávy

Počínaje školním rokem 2017/2018 je žákům SOU oboru Mechanik seřizovač, vypláceno krajské stipendium. Toto stipendium tvoří motivační složka (tj. 500,- Kč za kalendářní měsíc) a prospěchová složka (až 3 000,- Kč za klasifikační období).

První část motivační složky za měsíce září až listopad 2017 (1 500,- Kč) již byla vyplacena a nyní žáci dostanou v měsíci únoru další část motivační složky (1 000,- Kč za měsíce prosinec a leden) a poprvé také prospěchovou složku za první pololetí (až 3 000,- Kč).

Pokud bychom chtěli vyčíslit celkové krajské stipendium za čtyřleté studium, tak může činit až 44 000,- Kč na žáka! Navíc je pravděpodobné, že počet oborů takto sponzorovaných krajskými stipendii se bude na naší škole rozšiřovat.

Žáci naší školy mohou také získat podniková stipendia od našich firemních partnerů až do výše 35 000,- Kč za studium.

Všichni zájemci o studium na naší škole jsou vždy vítáni. Pokud máte zájem o prohlídku naší školy, kontaktujte nás:

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Lyžařský kurz druhých ročníků

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 22. leden 2018

Náhled zprávy

V pondělí 8. ledna odjeli žáci druhých ročníků na lyžařský kurz na Bílou. Sněhu mnoho nebylo, přesto si mohli užít báječné lyžování nebo jízdu na snowboardu. Všichni se naučili lyžovat nebo jezdit na snowboardu, takže závěrečný závod i přes pády zdárně dokončili. Večer někteří využili hotelový bazén, aby příjemně uvolnili  bolavé  svaly.  

Operační program "Integrovaný regionální operační program 2014-2020", projekt "Podpora výuky CNC obrábění"

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. listopad 2017

Náhled zprávy
Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality a podmínek výuky pro výuku strojírenských předmětů žáků středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.
Specifickými cíli je zvýšení kvalifikační úrovně absolventů a jejich uplatnění práce na CNC strojích, zatraktivnění strojírenských oborů pro žáky, jakož i modernizace a rozvoj infrastruktury v oblasti
vzdělávání.
 

Krajské finále v házené

Autor zprávy: Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 22. listopad 2017

Náhled zprávy

Dne 8. 11. se naše škola zúčastnila krajského finále v házené středních škol. Naše družstvo skončilo na 2. místě.
Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Projekt Krokus

Autor zprávy: Mgr. Miluše Dvořáková
Datum zveřejnění: 14. listopad 2017

Náhled zprávy

V pátek 10. 11. 2017 se naše škola vysázením symbolických žlutých krokusů zapojila do irského projektu, který má být připomínkou židovských dětí, které zahynuly v rámci holocaustu v koncentračních táborech.

Projektu se účastní několik evropských zemí. Irská nadace pro osvětu o holocaustu poskytne školám cibulky žlutých krokusů, které se vysázejí v podzimních dnech a vykvetou v lednu, v době oslav Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Žlutý krokus symbolizuje Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni v době nacismu nosit.

Seznamovací kurz 1MS

Autor zprávy: Ing. Renata Bartoňová
Datum zveřejnění: 6. říjen 2017

Náhled zprávy

Ve dnech 25.9. - 26.9. 2017 se uskutečnil seznamovací pobyt třídy 1MS oboru Mechanik seřizovač na odloučeném pracovišti DDM Kopřvnice na Kletné.
Žáci si pod vedením instruktorů a pedagogů vyzkoušeli  zážitkové aktivity pro adaptaci v novém kolektivu.

Nabídka volných kancelářských prostor

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 26. září 2017

Náhled zprávy

Škola nabízí k užívání volné kancelářské prostory k pronájmu, a to ve správní budově SOU (na adrese Husova 1162, Kopřivnice).
Velikost jednotlivé kanceláře je 18 m2.
Kanceláře jsou k dispozici/pronájmu od 01. 09. 2017.

Kontakt:

 • Mojmír Škývara, tel. 556 833 344, 777 481 203 nebo e-mail: skyvara@voskop.cz.

Sportovní kurz SOŠ a SOU

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 20. září 2017

Náhled zprávy

Ve dnech 11.9. - 15. 9. 2017 jely třídy 3A a 3MS společně na sportovní kurz do krásného údolí řeky Moravice. Tradičně si vyzkoušeli horolezectví, vodáctví a také překonání sebe sama při náročných jízdách na kole.  Společné zážitky můžete s námi prožít při zhlédnutí videa nebo fotografií.

Seznamovací kurzy pro 1. ročníky SOŠ a SOU

Autor zprávy: Mgr. Iva Chuchmová
Datum zveřejnění: 2. září 2017

Náhled zprávy

Seznamovací kurzy pro 1. ročníky SOŠ a SOU

V měsíci září proběhnou na SOŠ a SOU seznamovací kurzy.

Informace k jednotlivým akcím:

 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 15. srpen 2017

Náhled zprávy

Nabídka práce - pracovnice/pracovník úklidu

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 11. srpen 2017

Náhled zprávy

Hledáme pracovnici/pracovníka na úklid prostor VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, p. o.
Plný pracovní úvazek, pracovní doba v odpoledních hodinách.

 • Kontakt: tel. 556 833 305, 777 468 777 nebo e-mail: vajdova@voskop.cz.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 13. červen 2017

Náhled zprávy

Fotografie a video ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 11. červen 2017

Náhled zprávy

Stavby z vlnité lepenky

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 2. červen 2017

Náhled zprávy

Tisková zpráva:

Studenti z Kopřivnice postavili model otáčejícího se muzea a Národní hokejový stadion z vlnité lepenky.

Kopřivnice, 2. června 2017 – Studenti z VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice vytvořili z vlnité lepenky model otáčejícího se muzea a Národní hokejový stadion. Stavby poslali do soutěže Stavby z vlnité lepenky. Zda postoupí do finále, bude známo do 7. června. Finále se uskuteční 21. června v brněnském Pavilonu Anthropos. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM.

Mladí stavaři a stavařky v letošním 11. ročníku soutěže vytvářeli originální stavbu podle vlastního návrhu. Téma je „Originální turistická atrakce (stavba) jako zviditelnění Česka v zahraničí“. Hodnotí se originalita a neotřelá myšlenka. Každá z přihlášených 30 středních stavebních škol měla možnost do soutěže přihlásit dvě stavby. Odborná porota vybere do 7. června šest staveb, které postoupí do finále.

Škola vítězného projektu se může těšit na ceny v hodnotě 20 tis. Kč. Školy umístěné na druhém a třetím místě vyhrají cenu v hodnotě 10 tis. Kč a 5 tis. Kč. Šest finálových škol bude nově bojovat o čtvrtou cenu v hodnotě 5 tis. Kč. Jedná se o titul „Nejlepší obal z vlnité lepenky na soutěžní stavbu“, který školy a studenti vyrobí pro bezpečnou přepravu modelu do finále.

Finále lepenkářské soutěže a slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 21. června v brněnském Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea. Tato státní paměťová instituce v tomto objektu dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého Evropy. Její muzejní expozice patří k největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě. V současné době v Pavilonu Anthrophos probíhají dvě výstavy Vítejte u neandertálců a Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana.

Cílem projektu je poukázat na ekologické výhody vlnité lepenky používané k výrobě obalů. Vlnitá lepenka nezatěžuje životní prostředí, je ekologicky zcela nezávadná a 100% recyklovatelná.

Poznámky:

Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL):
Hlavním cílem českého Svazu výrobců vlnitých lepenek je propagace ekologického obalového materiálu – vlnité lepenky. Svaz každoročně realizuje několik projektů, které mají na nutnost ochrany životního prostředí upozornit. Vysoká odbornost SVVL je zaručena členstvím pěti nejvýznamnějších výrobců obalů z vlnité lepenky v ČR. Členy svazu spojuje především vysoký standard kvality jejich výrobků a přesvědčení o nutnosti osvěty v oblasti ekologie. Členové SVVL: Mondi Bupak, s. r. o., Model Obaly, a. s., DS Smith Packaging Czech Republic, s. r. o., Smurfit Kappa Czech, s. r. o., THIMM Obaly, k. s.

Kontakt: Lukáš Klapil, Crest Communications Ostrava, Mob.: 603 824 194, E-mail: klapil@crestmorava.cz

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 19. květen 2017

Náhled zprávy

Soutěž Autoopravář Junior 2017 – finále v Mladé Boleslavi

Autor zprávy: Bc. Alan Břuska
Datum zveřejnění: 3. květen 2017

Náhled zprávy

Finálové klání v celorepublikové soutěži Autoopravář Junior 2017, které se konalo v termínu 18. – 20. 4. 2017 se již poněkolikáté uskutečnilo v servisní škole automobilky Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi – Kosmonosích. 

Soutěž se skládala ze čtyř kategorií: Automechanik, Autotronik, Lakýrník a Karosář. V kategorii Karosář se umístil na druhém místě žák našeho SOU Tomáš Nenička. Kromě samotného ocenění žáka získala naše škola od mladoboleslavské automobilky certifikát na motor a certifikát na odběr osobního automobilu pro potřeby výuky odborného výcviku.

Zpráva pro uchazeče

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 2. květen 2017

Náhled zprávy

Pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

 

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

 

V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu. Uchazečům, kteří byli přihlášeni v rámci některé skupiny uzpůsobení podmínek ZP_B, ZP_BR nebo SP, nebudou prostřednictvím tohoto webového portálu testová zadání poskytnuta, neboť se jedná o specificky upravená zadání. 

 

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

 

https://vpz.cermat.cz/testy/

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory zakončené maturitní zkouškou

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 2. květen 2017

Náhled zprávy

Přehlídka technických profesí - 2017

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 1. květen 2017

Náhled zprávy
Ve dnech 26. a 27. dubna 2017 se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU uskutečnila přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

Hlavním cílem této akce bylo přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého okolního regionu. Letos se podařilo zabezpečit účast 950 žáků z 35 základních škol a včetně veřejnosti dosáhla účast stejně jako v minulém roce téměř 1100 návštěvníků.

Naše škola ve spolupráci se Střední školou technickou a zemědělskou v Novém Jičíně prezentovala dohromady celkem 14 maturitních a učebních oborů.

Součásti přehlídky byla i účast deseti významných firem z okolí, které pro žáky připravily celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Tato úspěšná akce se mohla uskutečnit hlavně zásluhou partnerských obcí (10) a firem (30), které nám pomohly finančně akci zabezpečit.  Za to jim všem moc děkujeme!

Vítěz středoškolské odborné činnosti je z naší SOŠ

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 18. duben 2017

Náhled zprávy

V okresním kole soutěže Středoškolské odborné činnosti, které se konalo dne 6. dubna 2017 na Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm, zvítězil v kategorii 09 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design žák naší střední odborné školy Tomáš Kulatý se svou prací „Otočná parkovací plošina“.

Blahopřejeme k postupu do krajského kola, které se bude konat dne 11. května 2017 na VŠB-TU Ostrava.

Mezinárodní den strojařů

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 28. březen 2017

Náhled zprávy

Dne 27. března t. r. proběhla v Planetáriu Ostrava soutěž Mezinárodní den strojařů.
Spočívala v prezentaci a obhajobě konstrukčního a technologického řešení úkolu z technické praxe:
Návrh středověkého katapultu včetně potřebných výpočtů a kompletní výkresové dokumentace.
V konkurenci středních škol z České republiky a Polska se naši žáci Petr Stupčuk a Michal Petrič umístili na krásném 2. místě.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ve stolním fotbale

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Richterová
Datum zveřejnění: 20. březen 2017

Náhled zprávy

V pátek 10. března 2017 se  v Praze konalo mistrovství České republiky ve stolním fotbale. Za naši školu se zúčastnily dvě dvojice žáků, které postoupily z předchozího kola: Marcel Tóth - David Martínek a Ondřej Rajnoch - Josef Volek.
V obrovské konkurenci 48 dvojic z celé republiky vybojoval Marcel Tóth a David Martínek mezi amatérskými hráči krásné 3. místo. 
Našim klukům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Fotogalerie

Soutěže Autoopravář Junior 2017

Autor zprávy: Bc. Alan Břuska
Datum zveřejnění: 16. březen 2017

Náhled zprávy

Přelom února a března je u našich třetích a čtvrtých ročníků automobilních oborů
ve znamení soutěžního čtyřlístku Autoopravář Junior. Tato soutěž se skládá z kategorií Automechanik, Autotronik, Autolakýrník a Karosář. V letošním roce se soutěží zúčastnili i naši studenti.

Automechanik Junior 2017:

Soutěž se uskutečnila na SŠTD v Ostravě Vítkovicích, kde se zúčastnilo 14 soutěžících z dvanácti škol moravskoslezského kraje a mezi nimi i zástupce naší školy Dominik Holáň.

Na všechny soutěžící zde čekalo osm praktických úkolů, teoretický test a dvanáct poznávacích otázek.

V této nemalé konkurenci se Dominik umístil na krásném čtvrtém místě, přičemž mu třetí postupové místo uniklo o několik málo bodů.

Autotronik Junior 2017:

Naši soutěžící Tomáš Dušánek a Michal Kypr nemuseli jezdit daleko, protože pořadatelem soutěže byla naše škola a tak bojovali na domácí půdě. Akce se konala za podpory Moravskoslezského kraje a firmy Tatra Trucks.

Pro soutěžící bylo připraveno osm praktických pracovišť, teoretický test a osm poznávacích úkolů, které více než dobře prověřily schopnosti všech soutěžících a v silné konkurenci se naši studenti na přední místa bohužel neprobojovali.

Karosář Junior 2017:

Posledním kláním na krajské úrovni se uskutečnilo na SŠTO v Havířově-Šumbarku. Tato soutěž se nesla v komornějším duchu, protože zde bojovali pouze čtyři soutěžící, což ovšem nemělo žádný vliv na náročnost úkolů a všichni museli zabrat naplno, aby uspěli. Našim zástupcem byl Tomáš Nenička, který své vědomosti a zručnost proměnil v krásné druhé místo, což mu zajistilo postup do celostátního finále. Toto finále proběhne 18. – 20. 4. 2017 v Mladé Boleslavi.

Fotogalerie:

Video:

Krajské finále v házené

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 6. březen 2017

Náhled zprávy

Dne 20. 2. se naše škola zúčastnila krajského finále v házené středních škol. Naše družstvo skončilo na 3. místě.
Všem hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Žáci SOU v rádiu Kiss Morava

Autor zprávy: Mgr. Iva Chuchmová
Datum zveřejnění: 10. únor 2017

Náhled zprávy

Dne 2. 2. 2017 se žáci třídy 1MS zúčastnili zajímavé exkurze. Navštívili rádio Kiss Morava v Ostravě, kde si mohli vyzkoušet vystoupit v živém vysílání, natočit reklamní vstup a zároveň načerpali spoustu informací o tom, jak to funguje v zákulisí rádia.

Po celou dobu exkurze se žákům věnovali moderátoři a ostatní pracovníci rádia Kiss Morava. 

Workshop Finanční svoboda

Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová, Mgr. Irena Slováková
Datum zveřejnění: 21. leden 2017

Náhled zprávy

Dne 19. 1. 2017 se žáci tříd 3MS, 1NS a 2NS opět zúčastnili workshopu „Finanční svoboda“, tentokrát ve Velkém světě techniky v Ostravě. Žáci byli výukovou hrou nadšeni a již nyní se těší na pokračování workshopu na vyšší úrovni. Využití informací v praxi a zajímavé propojení výuky předmětů matematika a ekonomika byly hlavním přínosem celého projektu. 

Lyžařský kurz druhých ročníků SŠ

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 12. leden 2017

Náhled zprávy

Po vánočních svátcích mnozí museli znovu do školy, ale žáci druhých ročníků se mohli těšit
na prodloužení krásných chvilek na lyžařském kurzu. Odjeli v úterý do sněhobílé a pohádkové krajiny na Bílou. Sněhu bylo nadbytek, takže si všichni mohli užít báječné lyžování nebo jízdu na snowboardu. Každý den byl trochu jiný terén, žáci si vyzkoušeli sněžnice a díky nim se mohli projít okolní krajinou. Všichni se naučili lyžovat nebo jezdit na snowboardu, takže závěrečný závod i přes některé pády zdárně dokončili. Večer někteří využili hotelový bazén, aby příjemně uvolnili  bolavé  svaly.  Poslední den v  pátek se ještě lyžovalo  a přestože byl silný mráz, nikomu se nechtělo domů. 

Žáci SOU hráli divadlo

Autor zprávy: Mgr. Iva Chuchmová
Datum zveřejnění: 19. prosinec 2016

Náhled zprávy

V měsících listopadu a prosinci se uskutečnily adaptační dny pro 2. ročníky SOU. Postupně se zúčastnily třídy 2EO, 2KL a 2A.  Žáci měli možnost si vyzkoušet své herecké schopnosti a dovednosti. Úkolem bylo vytvoření příběhu podle vlastní fantazie a jeho následné ztvárnění na jevišti. Celý den byl vždy ukončen malou divadelní přehlídkou nacvičených představení. 

SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SPOLEČNOSTÍ PARTNERS

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 21. listopad 2016

Náhled zprávy

I v letošním roce pokračuje úspěšně spolupráce mezi naší školou a společností PARTNERS.  Pro studenty 2. a 3. ročníku VOŠ byly zorganizovány dvě akce, které vhodně doplnily standardní program výuky.

Nejprve si studenti změřili síly ve hře Finanční svoboda, kde sestavená družstva plnila úkoly moderátorů hry. Na výsledcích byly dokumentovány obvyklé chyby, kterých se lidé dopouštějí ve svém rodinném finančním hospodaření.

Druhou akcí byla přednáška zástupce firmy PARTNERS – Ing. Jána Kalocsányiho  na téma „osobní a rodinné finance“, která zajisté přispěla ke zvýšení finanční gramotnosti našich studentů.

Tímto děkujeme všem organizátorům i zúčastněným za aktivní přístup a úspěšnou realizaci obou akcí.

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů

Autor zprávy: Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 12. říjen 2016

Náhled zprávy

Dne 4. 10. 2016 se naše škola zúčastnila soutěže v programování CNC strojů, konaného při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kterou organizoval Svaz strojírenské technologie. Soutěžilo 153 žáků z 35 středních odborných škol z celé České republiky, kteří si mohli vybrat ze tří řídicích systémů - Heidenhain, Siemens a Fanuc.

Naší školu reprezentovalo 12 žáků 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Marek Poláček zvítězil ve druhém kole systému společnosti Siemens,  Matěj Orság zvítězil ve druhém kole v systému společnosti Fanuc a Antonín Socha zvítězil ve druhém kole systému společnosti Heidenhain.
Žákům blahopřejeme a všem ostatním soutěžícím a učitelům, kteří se podíleli na jejich přípravě, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Sportovní kurzy SOŠ a SOU

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 26. září 2016

Náhled zprávy

Začátek září není jen ve znamení začátku školního roku, ale také společných zážitků na sportovních kurzech SOŠ a SOU, které letos proběhly od 12. do 16. 9. 2016.
Žáci si vyzkoušeli pestrou nabídku netradičních her, skálolezení na cvičných skalách v Kružberku, vodácký výcvik a spoustu dalších aktivit na „vodě“ i na „suchu“.

Fotogalerie:

 

Spádová škola pro podzimní termín maturitních zkoušek

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 6. červenec 2016

Náhled zprávy

Spádovou školou pro konání písemných maturitních zkoušek v podzimním termínu bude:
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace,
Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

Úřední hodiny sekretariátu školy o prázdninách

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 2. červenec 2016

Náhled zprávy

1. 7. - 12. 7. 2016 a 1. 8.  - 31. 8. 2016 - HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY
Husova 1302/11 - nad bazénem, tel.: 556 833 300

 • PO, ÚT, ČT, PÁ:
  • 8:00 – 12:00 h.
 • ST:
  • 8:00 – 14:00 h. 

(s polední přestávkou 12:00 – 13:00 h.)

 

13. 7. - 29. 7. 2016 - BUDOVA SOU
(sekretariát na hlavní budově školy bude v této době zavřený!)
Husova 1162 – pod bazénem, tel.: 556 879 111

 • PO, ÚT, ČT, PÁ:
  • 8:00 – 12:00 h.
 • ST:
  • 8:00 – 14:00 h. 

(s polední přestávkou 12:00 – 13:00 h.)

Po telefonické domluvě možno i v jiném čase.

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/17

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 29. červen 2016

Náhled zprávy

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2016/17

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 15. červen 2016

Náhled zprávy

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2016/17

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 6. červen 2016

Náhled zprávy

Fotografie a video ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 5. červen 2016

Náhled zprávy

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2016/17

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 20. květen 2016

Náhled zprávy

Přednáška o štíhlé výrobě

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 6. květen 2016

Náhled zprávy

Ve středu 04. 05. 2016 se na půdě naší školy uskutečnila zajímavá přednáška o zkušenostech
se zaváděním štíhlé výroby v závodech automobilového průmyslu.  Přednášející Ing. Ivan Širocký seznámil naše žáky a studenty VOŠ se zkušenostmi firmy BROSE, s. r. o., která je předním světovým výrobcem nosných konstrukcí automobilových sedaček.  Přednáška byla zdařilým příspěvkem k dlouhodobé spolupráci školy s touto významnou firmou našeho regionu.

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 25. duben 2016

Náhled zprávy

Tohoto úžasného hesla jsme se drželi i my, když jsme se rozhodli poprvé sestavit družstvo a vyrazili se poprat o každý bod v úterý 19.04.2016 do Nového Jičína na okresní kolo ve volejbale. Do Nového Jičína se sjelo osm týmů děvčat i kluků, kteří se snažili zvítězit a postoupit do krajského kola. Náš tým ve složení Daniel Rýc – kapitán, Ladislav Kupčík, Daniel Hurtík, Jan Vojtík, Dominik Vymětalík, Dalibor Wind, Vojtěch Bašta a Adrian Bílek se nenechal zahanbit a byl adekvátním soupeřem. Kluci vybojovali pro školu bronzové místo a pro sebe sladkou odměnu, která jim vykompenzovala výdej energie.

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2016/17

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. duben 2016

Náhled zprávy

Přehlídka technických profesí - 2016

Autor zprávy: Ing. Petr Rešl
Datum zveřejnění: 17. duben 2016

Náhled zprávy

Ve dnech 13. a 14. dubna 2016 se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU uskutečnila přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

Hlavním cílem této akce bylo přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého okolního regionu. Letos se podařilo zabezpečit účast 996 žáků z 36 základních škol a včetně veřejnosti dosáhla účast téměř 1200 návštěvníků!

Naše škola ve spolupráci se Střední školou technickou a zemědělskou v Novém Jičíně prezentovala dohromady celkem 14 maturitních a učebních oborů.

Součásti přehlídky byla i účast třinácti významných firem z okolí, které pro žáky připravily celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Tato úspěšná akce se mohla uskutečnit hlavně zásluhou partnerských obcí (9) a firem (29), které nám pomohly finančně akci zabezpečit.  Za to jim všem moc děkujeme!

 

Mistrovství ČR ve stolním fotbale

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Richterová
Datum zveřejnění: 6. duben 2016

Náhled zprávy

V Praze se konalo 1. 4. 2016 republikové finále ve stolním fotbale.  Do finálového kola soutěže postoupili žáci naší školy Radek Štromajer a Marcel Tóth. V obrovské konkurenci vybojovali v amatérských dvojicích krásné 2. místo. 

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Stavby z vlnité lepenky

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 1. duben 2016

Náhled zprávy

Kopřivničtí studenti staví zámek Lednice z vlnité lepenky

Kopřivnice, 22. března 2016 – Jak vypadá zámek Lednice a Důl Michal z vlnité lepenky? To brzy uvidíme. Odstartoval totiž desátý ročník oblíbené soutěže Stavby z vlnité lepenky. Velkou výzvou pro mladé stavařky a mladé stavaře jsou letos národní kulturní památky. Lepenkovou výzvu přijala také VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Šanci na finále má poprvé 10 staveb. Kromě cen v hodnotě 40 000 Kč je ve hře i Zvláštní cena Národního památkového ústavu (NPÚ), který je letos novým partnerem soutěže. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM.

Tématem jubilejního 10. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky je „Národní kulturní památka České republiky“. Studenti si pro zpracování modelu vybírají nemovité kulturní památky, které jsou na seznamu národních kulturních památek pod správou NPÚ. Na vytvoření stavby mají soutěžící čas do 23. května 2016.

Každá z přihlášených 29 středních stavebních škol má možnost do soutěže přihlásit dvě stavby. Mimořádně letos postoupí do finále 10 nejlepších staveb. Finálové kolo se uskuteční během června v Zahradách pod Pražským hradem, které jsou jednou z národních kulturních památek ve správě NPÚ.

Ve finále vyberou nejlepší stavby dvě poroty. Porota pořadatele soutěže udělí celkem 3 ceny. Za nejlepší model získá vítězná škola cenu v hodnotě 25 000 Kč. Škola, která obsadí druhé místo, získá cenu v hodnotě 10 000 Kč a v pořadí třetí škola získá cenu v hodnotě 5 000 Kč. 

Zvláštní cenu pak udělí odborníci Národního památkového ústavu. Ocenění studenti se mohou těšit na zážitkový den ve vybrané památce. Ostatní finalisté obdrží od poroty věcné ceny a pořadatel jim uhradí cestovné na místo konání.

Stavby musí být zpracované výhradně z vlnité lepenky, ekologického obalového materiálu. Model může být obohacen barvami. Jiný materiál je dovolené použít pouze jako spojovací. Velikost stavby je omezena rozměrem 1 x 1,5 m. Určité množství vlnité lepenky obdrželi od pořadatele všichni soutěžící zdarma.

Celostátní soutěž dlouhodobě poukazuje na všestranné použití vlnité lepenky a na její šetrnost k životnímu prostředí. Vlnitá lepenka je materiál používaný k výrobě obalů. Jeho velkou výhodou oproti ostatním obalovým materiálům je stoprocentní recyklovatelnost.

Poznámky:

Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL):

Hlavním cílem českého Svazu výrobců vlnitých lepenek je propagace ekologického obalového materiálu – vlnité lepenky. Svaz každoročně realizuje několik projektů, které mají na nutnost ochrany životního prostředí upozornit. Vysoká odbornost SVVL je zaručena členstvím pěti nejvýznamnějších výrobců obalů z vlnité lepenky v ČR. Členy svazu spojuje především vysoký standard kvality jejich výrobků a přesvědčení o nutnosti osvěty v oblasti ekologie. Členové SVVL: Mondi Bupak, s. r. o., Model Obaly, a. s., DS Smith Packaging Czech Republic, s. r. o., Smurfit Kappa Czech, s. r. o., THIMM Obaly, k. s.

Národní památkový ústav:

Je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecká a výzkumná instituce pracuje na projektech s příspěvkem z evropských grantů i od institucí ČR. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Odborné znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o něž se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti.

Kontakt:

Pavel Sobol
Crest Communications Ostrava
Tel.: 596 620 435
Mob.: 603 184 049
E-mail: sobol@crestmorava.cz

 

 

Krajské finále ve futsalu

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 22. březen 2016

Náhled zprávy

Po vítězství v okresním kole středních škol ve futsalu se naše škola zúčastnila krajského finále.
Soutěž se konala 15. března ve sportovní hale Střední školy elektrostavební
a dřevozpracující ve Frýdku-Místku.
Ze základní skupiny jsme postoupili z 2. místa. Zápas o finále skončil remízou
a o vítězi rozhodly penalty, bohužel ve prospěch družstva z Gymnázia Třinec.
Boj o třetí místo jsme dotáhli do vítězného konce, kde opět došlo na penalty.

Výsledky:

 1. GYMNÁZIUM TŘINEC
 2. SŠED  FRÝDEK- MÍSTEK
 3. VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE
 4. SPŠEI OSTRAVA
 5. GYMNÁZIUM KARVINÁ
 6. GYMNÁZIUM BRUNTÁL

Oblastní kolo České republiky ve stolním fotbale 2016

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 17. březen 2016

Náhled zprávy

Ve středu 16. 3. 2016 se vydali naši žáci do Frýdku Místku na turnaj ve stolním fotbale, kterého se zúčastnilo celkem 88 soutěžících. Ze základního kola postoupily  všechny čtyři dvojice, pak se již vyřazovacím způsobem rozhodovalo o čtyřech nejlepších dvojicích, které mají právo startovat na Mistrovství České republiky v Praze.

Naše dvojka  Marcel Toth a Radek Štromayer  si zaslouženě vybojovala třetí místo a s ním i postup. Blahopřejeme k vítězství a všem ostatním děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

Olympiáda v Inventoru

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 16. březen 2016

Náhled zprávy
Ve dnech 29.2.-7.3. se konalo v rámci výuky předmětu CAD systémy školní kolo Olympiády v Inventoru. 
Soutěž se týkala 3. a 4. ročníků oboru Strojírenství a Technického lycea. 
 
Výsledky:
 
Kategorie - 3. ročník oboru Strojírenství a 4. ročník oboru Technické lyceum
 1. Arzt Vladimír 4.B
 2. Šustková Apolena 4.B
 3. Chlebek Jakub 3.A
 4. Pikulík Pavel a Mikeska Lukáš 4.B
Kategorie 4. ročník Strojírenství
 1. Caga Marek 4.A
 2. Jakob Michal 4.A
 3. Bartoš Daniel 4.A
 4. Pustka Jiří 4.A

Divadelní představení Velký Gatsby

Autor zprávy: Mgr. Iva Chuchmová
Datum zveřejnění: 1. březen 2016

Náhled zprávy

Dne 26. 2. se žáci SOU zúčastnili večerního představení v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě.  Kromě jistě nevšedních zážitků si odnesli také informace, které jim mohou být užitečné při přípravě na maturitní zkoušku. Celá akce byla velmi zdařilá a žákům přejeme hodně  štěstí  u maturit!

Olympiáda v AutoCADu 2016

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 22. únor 2016

Náhled zprávy

Ve dnech 8. - 12. února 2016 proběhlo v rámci výuky školní kolo olympiády v AutoCADu. Zúčastnili se žáci 2.ročníku oboru Strojírenství.

Výsledky:

 1. Tomáš Hrbáček 2.B
 2. Antonín Demel 2.B
 3. Martin Škorňa 2.A
 4. Tomáš Matějek 2.B
   

Změna úředních hodin školní knihovny

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 7. leden 2016

Náhled zprávy

Úřední hodiny:

 • úterý 14:30 h - 15:30 h
 • čtvrtek 15:00 h - 16:00 h.

Kontakt:

 • Mgr. Miroslav Hvězda, tel.: 777 468 778

Žáci SOU hráli divadlo

Autor zprávy: Mgr. Ivana Chuchmová
Datum zveřejnění: 6. prosinec 2015

Náhled zprávy

Dne 1. 12. 2015 se třída 3EL zúčastnila jednodenního adaptačního soustředění v DDM Kopřivnice. V rámci soustředění si žáci si mohli vyzkoušet pod vedením Bc. Daniela Brchela nejrůznější herecké role a prostřednictvím nacvičeného divadelního představení pobavit své spolužáky. Nedílnou součástí byl i nácvik relaxační techniky se školní psycholožkou PhDr. Stanislavou Podžornou.  Během této akce si žáci znovu vyzkoušeli, že týmová spolupráce je důležitá pro dosažení společného cíle a že je nejen v rámci třídy dobré „táhnout za jeden provaz“.

Krajské finále v házené

Autor zprávy: Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 2. prosinec 2015

Náhled zprávy

Dne 13. 11. se naše škola zúčastnila krajského finále v házené středních škol. Naše družstvo skončilo na 1. místě.
Nejlepší hráčem turnaje byl vyhlášen Marek Žalmánek, žák třídy 3K.
Všem našim hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Žáci SOU a SOŠ v Oxfordu

Autor zprávy: Mgr. Ivana Chuchmová
Datum zveřejnění: 27. listopad 2015

Náhled zprávy

Ve dnech 18. – 25. 10. 2015 se vybraní žáci SOU a SOŠ zúčastnili  studijně poznávacího zájezdu do Velké Británie. Byla to jedinečná příležitost zdokonalit si jazykové dovednosti a zároveň zhlédnout velmi zajímavá a známá místa v UK.

Výuka angličtiny probíhala pod vedením rodilých mluvčích, a to v rozsahu celkem devíti hodin. Žáci si vyzkoušeli nové zajímavé formy výuky a zároveň si otestovali své jazykové dovednosti tím, že angličtinu využili v praxi v cizojazyčném prostředí – a byli velmi úspěšní! Jako upomínku obdržel každý z nich certifikát o absolvování jazykového kurzu.

Součástí pobytu dále byly i poznávací výlety, které zahrnovaly dvakrát návštěvu Londýna (Westminster Abbey, parlament, Buckinghamský palác, Trafalgar Square a Piccadilly Circus, Tower of London, HMS Belfast, Tower Bridge, Katedrála sv. Pavla, Greenwich), návštěvu městečka Stratford upon Avon – „zastávka u Shakespearů“ (prohlídky Shakespearova rodného domu a Holy Trinity Church), prohlídku Oxfordu, lázeňského městečka Bath a v neposlední řadě také návštěvu jedné z nejslavnějších britských prehistorických památek Stonehenge. 

Pro všechny zúčastněné žáky byl zájezd velikou zkušeností a věříme, že i pomocí při studiu. Vždyť už Jan Amos Komenský řekl:   „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

 

Opět jsme stavěli mosty ze špejlí

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 25. listopad 2015

Náhled zprávy

Dne 3. 11. 2015 se žáci 4. ročníků SOŠ zúčastnili soutěže Bridge Builder Contest na Stavební fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Cílem soutěže bylo postavit most ze špejlí, který byl na konci soutěže podroben zátěžové destrukční zkoušce. Most s nejlepším poměrem váhy a nosnosti vyhrál. 

Jeden z našich mostů unesl celkově 36,5 kg a tím se umístil na krásném 5. místě z celkového počtu 20 týmů.

Získali jsme statut Autodesk Academia

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. listopad 2015

Náhled zprávy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, splnila podmínky pro členství v Autodesk Academia programu pro školní rok 2015/16 a získala statut Autodesk Academia.

Okresní kolo v logické hře PIŠQWORKY

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 11. listopad 2015

Náhled zprávy

V pátek 6. 11. 2015 se konalo okresní kolo v logické hře PIŠQWORKY. Soutěž pořádaná Student Cyber Games, z. s. se dlouhodobě zaměřuje na netradiční disciplíny, které rozvíjejí dovednosti středoškoláků.

Akce se uskutečnila na Gymnáziu a S0Š Nový Jičín. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů. Naše škola vyslala týmy tři  - za  SOU tým  třídy 2NS, za SOŠ tým 4.A „PROKLI“ a 3.B „ALFA“.

Do dalších kol postoupil tým 3.B, který až těsně pod stupněm vítězů prohrál s příborským gymnáziem.

Našimi úspěšnými „piškqworkáři“ byli: Vladislav Pokusiňski (kapitán), Tomáš Michálek, Petr Stupčuk, Jan Škvarek a Pavel Vavrečka.

Všichni se již nyní těší na další ročník této zajímavé soutěže.

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů v Brně

Autor zprávy: Tomáš Hruškovský
Datum zveřejnění: 21. září 2015

Náhled zprávy

Dne 15. 9. 2015 se naše škola zúčastnila soutěže v programování CNC strojů, konaného při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kterou organizoval Svaz strojírenské technologie.
Soutěže se zúčastnilo 135 žáků z 33 středních odborných škol z celé České republiky, kteří si mohli vybrat ze tří řídicích systémů - Heidenhain, Siemens a Fanuc.

Naší školu reprezentovalo 10 žáků 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Žák  Jakub Lakatoš  zvítězil v prvním kole v systému společnosti Fanuc.
K tomuto úspěchu blahopřejeme a všem ostatním soutěžícím a učitelům, kteří se podíleli na jejich přípravě, děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Sportovní kurz SOŠ

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 19. září 2015

Náhled zprávy

Začátek září není jen ve znamení začátku školního roku, ale také společných zážitků na sportovním kurzu SOŠ. Letošní díl „Rafťáků“  proběhl  jako každoročně druhý týden v září v  Melči  –Mokřinkách.   Přestože nám předpověď počasí neustále vyhrožovala deštěm, nakonec moc nepršelo a mohli jsme se věnovat cyklistice, horolezectví na skalách Kružberk, výuce na raftech, kánoích a kajaku na Stříbrném jezeře v Opavě.  Zvládli jsme střelbu, turnaj ve fotbale i noční stezku, jak jsme se u toho  bavili se můžete podívat na fotkách

Kopřivnická sbírka pro Adélku

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 3. září 2015

Náhled zprávy

V posledním srpnovém týdnu se naše škola také připojila do třetího kola kopřivnické sbírky „Vršky pro Adélku“.

Sběrem plastových uzávěrů jsme přispěli na zakoupení speciální pomůcky pro nemocnou Adélku.

Úřední hodiny

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 2. červenec 2015

Náhled zprávy

Úřední hodiny o prázdninách

8:00–12:00 h

ve středu 8:00–14:00 h

s polední přestávkou 12:00–13:00 h

Po telefonické domluvě možno i v jiném čase (556 833 300)

Návštěva Vídně

Autor zprávy: Mgr. Drahomíra Tandlerová
Datum zveřejnění: 2. červenec 2015

Náhled zprávy

Konce měsíce června žáci naší školy navštívili Vídeň. Prohlédli si zámek Schönbrunn  i přilehlé zámecké zahrady, průvodce je seznámil  s historií  města při procházce historickým centrem  a nakonec si užili nevšedních atrakcí v zábavním centru Prater.

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2015/16

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 1. červenec 2015

Náhled zprávy

... a jsou tady prázdniny!

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 30. červen 2015

Náhled zprávy

Vedení školy přeje všem studentům, žákům, pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy krásné dny volna prožité v klidu a pohodě.

Mistrovství ČR ve stolním fotbale

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Richterová
Datum zveřejnění: 21. červen 2015

Náhled zprávy

Začátkem června se naši žáci zúčastnili Mistrovství České republiky ve stolním fotbale  v Praze. Ve velmi početném poli hráčů (74 účastníků) obsadila dvojice ve složení Lukáš Bezděk - Jakub Lazecký 5.-8. místo a dvojice Michal Fišan - Robert Homolka 9.-16. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy.

Spádová škola pro podzimní maturity

Autor zprávy: Mgr. Miluše Dvořáková
Datum zveřejnění: 19. červen 2015

Náhled zprávy

Spádovou školou pro konání písemných maturitních zkoušek v podzimním termínu bude:

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2015/16

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. červen 2015

Náhled zprávy

Seznam přijatých uchazečů v 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2015/16

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 15. červen 2015

Náhled zprávy

Postup do finále soutěže

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 4. červen 2015

Náhled zprávy

Projekt Vysoká pec Vítkovice žáka Vladimíra Arzta byl vybrán mezi stavby postupující do finálového kola. Odborná porota model vyhodnotila jako velmi vydařený, takže se můžeme těšit na účast ve finálovém kole v prostorách Světa techniky v areálu Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě, kde se představí nejlepší stavby z České republiky.

Odborná porota vybírala z 26 přihlášených škol a celkem 38 modelů na základě fotografií šest nejlepších modelů.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2015/16

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 25. květen 2015

Náhled zprávy

Seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2015/16

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. květen 2015

Náhled zprávy

Exkurze do společnosti Tawesco

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 19. květen 2015

Náhled zprávy

Začátkem května t. r. se žáci 1. ročníku oboru Strojírenství se seznámili s činností společnosti Tawesco v areálu Tatry. Prohlédli si výrobu lisovacích nástrojů a také výlisků za studena a svařovaných dílů pro zákazníky, zejména z oblasti automobilového průmyslu.

Žáci také měli možnost vidět práci jednotlivých profesí, jako např. konstruktéra, programátora, technologa, obchodního zástupce, nákupčího. Ve všech těchto oborech mohou naši absolventi jednou pracovat.

Exkurze byla pro všechny zúčastněné velmi přínosná.

Úspěch v krajském kole SOČ

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 13. květen 2015

Náhled zprávy

Žák 4. ročníku oboru Strojírenství Jiří Šustala se úspěšně umístil v krajském kole Středoškolské odborné činnosti a se svou prací Robotická ruka obsadil 3. místo.

Blahopřejeme k úspěšné reprezentaci školy.

Sportovní den SOŠ

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 13. květen 2015

Náhled zprávy

Zatímco naši maturanti se snažili zazářit u maturitních písemek, žáci druhých a třetích ročníků si užívali v pondělí  4. 5. 2015 sportovního dne na volejbalových kurtech poblíž školy. Turnaje se zúčastnilo sedm týmů, každý si zvolil svůj originální název a snažil se zvítězit. V soutěži skupiny A zvítězilo bezkonkurenčně družstvo  3.A  „PROKLI“ ve složení :  Rýc, Kupčík, Hrivňák, Bezděk, Sekeráš, Dostál, Lazecký a Ondra. V soutěži skupiny B vyhrálo družstvo 2.A  „A ten zbytek“ ve složení:  Klepáč, Bednárik, Bajer, Herman, Halfar, Kelnar a Dovrtěl.  Hlavní rozhodčí  - volejbalista Daniel Hurtík nenechal nikoho na pochybách o svých rozhodcovských kvalitách, proto při zápasech vše probíhalo podle hesla FAIR PLAY. Doufáme, že si sportovní den všichni užili a za rok jej zopakujeme. 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2015/16

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 12. květen 2015

Náhled zprávy

1. kolo přijímacího řízení 2015/2016 - odvolání

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 12. květen 2015

Náhled zprávy

Všichni uchazeči, kteří si podali odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016, byli v rámci autoremedury rozhodnutím ředitele školy přijati. 

Rozhodnutí bude všem odesláno dnes 12. 5. 2015.  

Informace k písemným zkouškám SČ MZ 2015

Autor zprávy: Mgr. Miluše Dvořáková
Datum zveřejnění: 27. duben 2015

Náhled zprávy

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2015/16

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. duben 2015

Náhled zprávy

Přehlídka technických profesí - 2015

Autor zprávy: Ing. Petr Rešl
Datum zveřejnění: 19. duben 2015

Náhled zprávy

Ve dnech 15. a 16. dubna 2015 se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU uskutečnila přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

Hlavním cílem této akce bylo přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého okolního regionu. Letos se podařilo zabezpečit účast 958 žáků z 35 základních škol a včetně veřejnosti dosáhla účast stejně jako v minulém roce téměř
1100 návštěvníků.

Naše škola ve spolupráci se Střední školou technickou a zemědělskou v Novém Jičíně prezentovala dohromady celkem 14 maturitních a učebních oborů.

Součásti přehlídky byla i účast deseti významných firem z okolí, které pro žáky připravily celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Tato úspěšná akce se mohla uskutečnit hlavně zásluhou partnerských obcí (10) a firem (25), které nám pomohly finančně akci zabezpečit.  Za to jim všem moc děkujeme!

I letos "stavíme" z vlnité lepenky!

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 17. duben 2015

Náhled zprávy

Studenti z Kopřivnice dají technickým památkám novou fasádu z vlnité lepenky                       

Kopřivnice, 7. dubna 2015 – Významné české technické památky a stavby postaví studenti v 9. ročníku celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky. Letos se přihlásilo rekordních 26 středních stavebních škol ze všech krajů České republiky, mezi nimi i Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště z Kopřivnice. Studenti budou vyrábět modely z vlnité lepenky a autoři těch nejlepších si rozdělí ceny ve výši 40 tis. korun. Cílem projektu je poukázat na všestranné využití vlnité lepenky a zejména pak na její ekologické přednosti. Pořadatelem je Svaz výrobců vlnitých lepenek, partnerem pak společnost EKO-KOM, a.s. 

„Popularita technických památek a staveb stále roste. Lidé rádi navštěvují různé přehrady, vodárny, větrné mlýny nebo vysoké pece a hutě,“ vysvětluje volbu tématu „Technický div České republiky“ v letošním ročníku zástupce Svazu výrobců vlnitých lepenek Pavel Sobol a dodává: „Studenti se sami rozhodnou, jakou současnou či již neexistující technickou stavbu považují za nejvýznamnější. Pro každého to může být něco jiného.“

Modely musí být sestaveny výhradně z vlnité lepenky a s maximální podstavou 1 x 1,5 m. Přestože dostatečné množství výřezů lepenky obdrželi soutěžící zdarma od pořadatele, mohou využít i krabice, které mají doma či ve škole. Cílem projektu je totiž ukázat, že karton jako obalový materiál má širokou škálu využití a jeho používání je velmi šetrné k životnímu prostředí. Vlnitá lepenka je stoprocentně recyklovatelná.

Studenty ještě čekají týdny intenzivní práce, která začíná již u samotného návrhu. Ze zúčastněných škol pak vybere odborná porota 6 staveb z vlnité lepenky, které v červnu postoupí do závěrečného finále. Školy obvykle připravují svá interní kola soutěže a do výroby modelu zapojí několik skupin studentů. V letošním roce mohou poprvé přihlásit do soutěže dvě stavby a zvýšit tak svou šanci na úspěch.

Za nejlepší model získá vítězná škola cenu v hodnotě 20 000 Kč. Škola, která obsadí druhé místo, získá cenu v hodnotě 10 000 Kč a v pořadí třetí škola získá cenu v hodnotě 5 000 Kč. Nově udělí odborná porota zvláštní cenu za jedinečný nápad nebo originalitu stavby v hodnotě 5 000 Kč. Ostatním finalistům pořadatel uhradí cestovné na místo konání.

Poznámky pro editory

Hlavním cílem českého Svazu výrobců vlnitých lepenek je propagace ekologického obalového materiálu – vlnité lepenky. Svaz každoročně realizuje několik projektů, které mají na nutnost ochrany životního prostředí upozornit. Vysoká odbornost SVVL je zaručena členstvím pěti nejvýznamnějších výrobců obalů z vlnité lepenky v ČR. Členy svazu spojuje především vysoký standard kvality jejich výrobků a přesvědčení o nutnosti osvěty v oblasti ekologie.               

Členové svazu:

Mondi Bupak, s.r.o., Model Obaly, a.s., DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o., Smurfit Kappa Czech, s.r.o., THIMM Obaly, k.s.

Kontakt:

Pavel Sobol

Crest Communications Ostrava

Tel.: 596 620 435

Mob.: 603 184 049

E-mail: sobol@crestmorava.cz

 

Soč - vítěz okresního kola je z naší školy

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 17. duben 2015

Náhled zprávy

 

V okresním kole soutěže Středoškolská odborná činnost, které se konalo 7. dubna t. r., zvítězil v kategorii 09 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Jiří Šustala se svou prací Robotická ruka.
Blahopřejeme k postupu do krajského kola.

Francouzi u nás

Autor zprávy: Daniel Hrivňák a David Ondra
Datum zveřejnění: 16. duben 2015

Náhled zprávy

Pokračování francouzského pobytu v České republice (pohledem účastníků Davida Ondry a Daniela Hrivňáka)

Jsme žáci 3. ročníku SOŠ, oboru Strojírenství. Nedávno jsme se zúčastnili studijní stáže ve Francii, jež byla součástí spolupráce naší školy s francouzským Lycée Felixe Mayera v lotrinském Croutzwaldu. To, jak probíhaly dny při pobytu v Lotrinsku, již popsal náš spolucestovatel Pavel Vavrečka. A my se chceme podělit o společné zážitky u nás.

Naši noví francouzští přátelé přijeli den po nás (také autobusem – a také řádně unaveni). V Kopřivnici jsme se vzájemně přivítali a každý si odvezl domů nového kolegu, u kterého bydlel ve Francii. (David Ondra: „Již před odjezdem mi byl „přidělen“ devatenáctiletý Matthieu Fossedell – dodatečně jsem byl velmi rád, že to byl zrovna on, protože jsme si výborně rozuměli“).

Hned první den jsme ráno jeli do Ostravy na Krajský úřad MSK, který nám zorganizoval celý denní program. Byli jsme přijati zástupcem hejtmana a společně jsme debatovali o tom, jak se u nás Francouzům líbí, co je tu může zajímat, co je zde jiné nebo naopak stejné, jako u nich. Následně jsme jeli na VŠB - Technickou univerzitu a poté jsme navštívili Landek park - hornické muzeum. Následující dny jsme všichni společně poznávali významné místní podniky. A tak se francouzská delegace dozvídala o výrobních technologiích firem Cirex nebo Varroc (právě tato firma byla pro Francouze velice zajímavá, protože je to středisko výroby osvětlení pro automobily, většinou z plastů, tedy z materiálů, které oni přímo studují). Nejvíce je však zaujala kopřivnická Tatra, kde měli možnost se svézt v terénních nákladních vozech a poznat výrobu automobilů. Ve volných chvílích jsme trávili čas v naší škole, kde jsme jim ukazovali to, co se učíme my, (předváděli jsme ukázky ve školních strojnických laboratořích, viděli kreslení a modelování na PC a také maturitní práce letošních čtvrťáků).

Nejvíce se francouzským kolegům líbila kovárna v našich školních dílnách, kde si mohli vyzkoušet vykovat vlastní výrobek, například podkovu. Kování je velmi bavilo, protože nikdy dříve něco podobného neviděli ani nezkoušeli (viz vysílání KTK Kopřivnice). Domácí program v rodině nebyl nijak zvláštní, protože jsme přijížděli domů unaveni a až kolem šesté hodiny.  Nanejvýš jsme si někdy zašli na kebab nebo do čajovny na vodní dýmku, kterou oni milují. (David Ondra: „O víkendu jsem vzal Matthieho na fotbalový zápas a večer jsme navštívili kopřivnický Kimex Bar. V neděli jsme jeli do zmodernizovaných Dolních Vítkovic, kde jsme mohli vidět plno technických zajímavostí“).

Poslední den jsme všichni společně vyjeli do Štramberku, kde jsme zhodnotili výměnný pobyt a zasmáli se nad nemalým množstvím zážitků.

Po týdnu pobytu v ČR přišel pro francouzské přátele čas odjet domů. Bylo to těžké loučení. Domluvili jsme se, že se musíme ještě určitě vidět třeba v létě. Jsme zvědavi, jestli to vyjde.

Nakonec bychom chtěli poděkovat organizátorům akce panu Šlupinovi a paní Gardášové, která s námi byla ve Francii jako dozor a zároveň tlumočník. A samozřejmě i panu řediteli školy, že právě nám škola umožnila se zúčastnit tohoto výborného výměnného pobytu.

Mezinárodní den strojařů

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 15. duben 2015

Náhled zprávy

Dne 23. března t. r. proběhla na VŠB-TU Ostrava soutěž Den strojařů.

Spočívala v prezentaci a obhajobě konstrukčního a technologického řešení úkolu z technické praxe: Návrh stojanové vrtačky pro kutilskou dílnu včetně potřebných výpočtů, výkresové dokumentace a návrhu reklamního letáku.

V konkurenci středních škol ze Severní Moravy se naši žáci Jiří Šustala, Jan Tomášek a Tomáš Fojtů umístili na krásném 3. místě.

Stáž ve Francii

Autor zprávy: Pavel Vavrečka, 2.B
Datum zveřejnění: 9. duben 2015

Náhled zprávy

Jmenuji se Pavel Vavrečka, a jsem žákem 2. ročníku SOŠ oboru Strojírenství. Nedávno jsem se zúčastnil stáže ve Francii, která byla součástí spolupráce naší školy s francouzskou školou Lycée Felixe Mayera v lotrinském Croutzwaldu. Se mnou do Francie odcestovali i spolužáci Daniel Hrivnák a David Ondra. Pedagogický doprovod zajistila paní učitelka Gardášová, která nám celý pobyt pomáhala s komunikací. Cesta začala v Příboře, odkud jsme vyrazili autobusem Student AGENCY. I s přestupy trvala 16 hodin a zpříjemňovala nám ji Wi-Fi a televize v autobuse. Po příjezdu do cíle, kterým bylo město Metz, nás vyzvedl učitel francouzské školy a odvezl nás do Creutzwaldu. Následovalo seznámení s francouzkými studenty (Tristan Oger, Hugo Simonin a Matthieu Fossedel) a první jídlo v jejich jídelně. Hned první den jsme se rozdělili a vyrazili do rodin studentů. Zpočátku se mi zdálo, že komunikace bude velice těžká, ale nakonec tomu bylo naopak. Já jsem byl u rodiny Tristana Ogera. Řešení případných komunikačních problémů jistil google překladač. Francouzská škola pro nás připravila bohatý program – byli jsme v muzeu moderního umění Centre Pompidou-Metz, v uhelném dole, na exkurzi ve firmách (např. také v automobilce Smart), pracovali jsme ve školních dílnách. Odpoledne a o víkendu chystala program rodina. Po týdnu jsme se i s našimi francouzskými přáteli přesunuli do Česka, kde pokračovala druhá část výměnného pobytu.

Díky této akci jsem se mohl podrobně seznámit s životem ve francouzské škole i rodině. Za toto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří nám tuto stáž umožnili, především paní učitelce Miroslavě Gardášové, která nám ve všem obětavě pomáhala.

Gypri Scrabble Tournament 2015

Autor zprávy: Mgr. Miroslav Hvězda
Datum zveřejnění: 9. duben 2015

Náhled zprávy

Dne 25.3.2015 se žáci 1.B MARTIN BAYER a KRYŠTOF KAHÁNEK  zúčastnili turnaje ve Scrabble v angličtině, který pořádalo Masarykovo gymnázium Příbor.

Soutěžilo celkem 14 týmů a 28 jednotlivců. Soutěž byla vzorně připravena, děkujeme Mgr. Daliboru Dejmkovi za hezký den strávený s angličtinou. 

Exkurze do Brna a Otrokovic

Autor zprávy: Ing. Renáta Bartoňová
Datum zveřejnění: 1. duben 2015

Náhled zprávy

Ve dnech 24. 3. – 25. 3. 2015 se studenti 2. ročníku oboru Mechanik seřizovač společně se žáky 8. třídy ZŠ 17. listopadu v rámci projektu NatTech MSK zúčastnili exkurze do Brna a Otrokovic.
V úterý 24. 3. 2015 jsme zhlédli v Brně v Planetáriu představení Zpátky na Měsíc a komentovanou prohlídku výstavy Příběh Sluneční soustavy, potom jsme se přemístili do expozice Anthropos, která je věnována historii vývoje člověka.
Ve středu 25. 3. 2015 jsme navštívili Experimentárium Otrokovice na SOŠ, kde jsme byli provedeni jednotlivými pavilony zaměřenými na přírodní vědy a byl nám promítnut  3D film o Grand kaňonu v Kalifornii v USA.

Město Kopřivnice ocenilo naše učitele

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 30. březen 2015

Náhled zprávy

V pátek 27. března proběhlo v prostorách Šustalovy vily setkání pedagogických pracovníků se zástupci města ke Dni učitelů. Za naši školu převzali ocenění Ing. Petr Kopelec, učitel odborných předmětů, a Petr Fojtů, učitel praktického vyučování.

Oceněným učitelům blahopřejeme.

Úspěch v krajském kole ve stolním fotbale

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Richterová
Datum zveřejnění: 25. březen 2015

Náhled zprávy

Dne 16. 3. se konalo krajské MISTROVSTVÍ STŘEDNÍCH ŠKOL VE STOLNÍM FOTBALE ve Frýdku Místku. Závodu se zúčastnilo 53 dvojic z celého kraje a také pět dvojic studentů z naší školy. V tomto početném poli hráčů postoupily čtyři naše dvojice do finálového kola soutěže a dvě dvojice postoupily do republikového finále v Praze. Nejlepšího umístění dosáhla dvojice ve složení Jakub Lazecký a Lukáš Bezděk, která obsadila krásné druhé místo. Všem našim hráčům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v Praze.

Další divadelní představení v rámci Nadačního fondu ŠKOLA

Autor zprávy: Mgr. Ivana Chuchmová
Datum zveřejnění: 23. březen 2015

Náhled zprávy

Dne 19. 3. 2015 se vybraní studenti SOŠ a SOU zúčastnili divadelního představení HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE v podání Slezského divadla z Opavy.  Představení bylo odehráno v kopřivnickém kulturním domě a pro studenty, kteří přispěli do školního Nadačního fondu, bylo zcela zdarma.

Operetu napsal autor Josef Stelibský ve stylu hudebních 30. let minulého století, později byla upravena hercem a režisérem Antonínem Procházkou na velmi zdařilou hudební komedii. Mohli jsme proto sledovat jeviště plné rozzářených kostýmů, veselých situací, skvělých hereckých výkonů, a to vše při doprovodu „živého“ orchestru.

Studenti i učitelé celé představení ohodnotili velmi kladně  - jako zdařilý kulturní večer plný zábavy.

„Důvěryhodná firma“

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 21. březen 2015

Náhled zprávy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, získala pro rok 2015 certifikát „Důvěryhodná firma“.

PO ROCE OPĚT VÝMĚNNÁ STÁŽ VE FRANCII

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 21. březen 2015

Náhled zprávy

V loňském školním roce v rámci projektu partnerství Comenius Regio mezi Moravskoslezským krajem a francouzským regionem Lotrinsko proběhl vzájemný výměnný pobyt našich a francouzských žáků na školách. Projekt byl financován fondy EU.

Úkolem projektu, kromě vzájemného poznání podmínek školství a života v Lotrinsku, byla snaha navázat trvalejší spolupráci mezi školami. A tento záměr byl úspěšný. V neděli 15. 3. 2015 odjela skupina našich žáků SOŠ s pedagogickým doprovodem opět na školu Lycée Félix MAYER v lotrinském CREUTZWALDU, aby se týdenním pobytem zařadila do jejího života. Zde se účastní se svými francouzskými kolegy nejen výuky, ale i exkurzí po průmyslových podnicích regionu a místních pamětihodnostech. Koncem měsíce pak přijedou Francouzi do Kopřivnice.

Celá akce se uskutečňuje s významnou finanční a organizační podporou Krajského úřadu MSK.

Exkurze do Dukovan a Dalešic

Autor zprávy: Mgr. Zuzana Špačková
Datum zveřejnění: 1. březen 2015

Náhled zprávy

Dne 16. 2. 2015 se zúčastnili žáci třídy 4. AT ze SOU společně s žáky 8. ročníku ZŠ Milady Horákové tematické exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a vodní přečerpávací elektrárny Dalešice. Exkurze byla organizována v rámci projektu NatTech z aktivity B-1-3 Technický workshop.

V informačním centru jaderné elektrárny Dukovany jsme zhlédli zajímavý film a prezentaci o současnosti i historii elektrárny. Všechny nás velmi zaujala prohlídka zmenšených modelů jednotlivých částí elektrárny, včetně modelu jaderného reaktoru. Následně jsme se přesunuli do nedaleké přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, kde jsme si prošli celou elektrárnu. Absolvovali jsme také zajímavou prohlídku jedné ze čtyř Francisových turbín. Exkurze byla pro všechny zúčastněné velmi přínosná.

Lyžařský kurz SOŠ

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 28. únor 2015

Náhled zprávy

Po vzoru filmu Sněženky a Machři vyrazili na hory a lyžařský výcvik jako každoročně také žáci SOŠ, respektive „machři“ ze tříd 1.A,1.B, 2.A a 2.B. Ubytování nám poskytli v hotelu Visalaje v obci Krásná a své lyžařské a snowboardové umění jsme zdokonalovali v lyžařském areálu Biocel Zlatník.

 Zažili jsme sněhovou kalamitu, kdy nejezdila místní doprava, a proto jsme hromady sněhu využili na tvorbu sněhových soch. V průběhu kurzu nebyl zaznamenán žádný úraz, což svědčí o vysoké odolnosti našich strojařů a také o kvalitní organizaci kurzu. O zážitky nebyla nouze. Doufáme proto, že se ještě ve větším počtu zúčastníme dalšího dílu – Rafťáci, respektive sportovního kurzu v září tohoto roku.

Slavnostní křest 1. prototypu studentské formule SAE

Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 19. leden 2015

Náhled zprávy

Fakulta strojní VŠB–TU Ostrava pozvala zástupce naší školy na slavnostní křest 1. prototypu studentské formule SAE, který se konal 15. ledna t. r. Vybraní žáci 3. ročníku oboru Strojírenství současně měli možnost prohlédnout si výsledky práce studentů Fakulty strojní a získat tak představu o svém možném budoucím profesním směřování.

Studenti a žáci Institutu dopravy při Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava již nyní pracují na druhé formuli, která by měla vycházet z představeného modelu a měla by být technologicky a konstrukčně modifikována na základě zkušeností se stavbou a funkčními zkouškami prvního prototypu. Tato formule se bude již aktivně účastnit soutěží.

Členem konstrukčního a projektového týmu byl také absolvent naší školy Ing. Tibor Kállai, nyní student doktorandského studia VŠB-TU Ostrava.

Akce tohoto typu pořádané fakultami vysokých škol i pro žáky středních škol jsou vhodným motivátorem technického vzdělávání mládeže.

fotogalerie

Divadelní představení Postřižiny

Autor zprávy: Mgr. Ivana Chuchmová
Datum zveřejnění: 12. leden 2015

Náhled zprávy

Ve čtvrtek 8. 1. 2015 se žáci SOU ze tříd 4AT, 1NS, 3AT a 4MS zúčastnili divadelního představení Postřižiny v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Hra  byla uvedena ke stému výročí narození významého českého spisovatele Bohumila Hrabala. Skrze postavu Maryšky – svojí matky – autor vzpomíná na dětství, které strávil v nymburském pivovaru. 

Dramatizace slavné novely byla velice zdařilá, nechybělo pivo, ženy, zabíjačka, komín ani řvoucí strýc Pepin. Všichni zúčastnění se výborně bavili a z divadla si odnesli kromě potřebných informací k maturitní zkoušce také skvělé zážitky.

Byli jsme opět v divadle

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 1. leden 2015

Náhled zprávy

Již potřetí v tomto kalendářním roce zorganizovala správní rada Nadačního fondu ŠKOLA návštěvu večerního divadelního představení v ostravském Národním divadle moravskoslezském.

Po dubnové operetě Jacquese Offenbacha „Krásná Helena“ a zářijové komedii Oscara Wilde „Jak důležité je mít Filipa“ to byl před vánočními svátky komediální muzikál „Dohana! (Hole dupy)“ anglických autorů Terrence McNally a Davida Yazbekal. Děj čerpá z námětů současného života a je přenesen do ostravského prostředí, který místním jadrným jazykem, avšak zcela bez dnes obvyklých hrubostí, po dvě hodiny skvěle baví diváky.

Výběr divadelních představení byl volen tak, aby mladé lidi zaujal a pomohl jim vytvořit vztah k tomuto ušlechtilému druhu umění. Že se to povedlo, může dokládat i fakt, když při prvním představení se zájemci museli hledat, při dalších se již hlásili sami a na poslední představení na některé zájemce vstupenka bohužel již nezbyla. Organizátory zájem a pozitivní ohlasy velmi těší! 

Olympiáda v českém jazyce

Autor zprávy: Mgr. Darja Babůrková
Datum zveřejnění: 1. leden 2015

Náhled zprávy

Dne 17. 12. 2014 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Martin Škorňa ze třídy 1. A, druhé místo získal Radim Bednárik ze třídy 2. A a na třetím místě se umístil Tomáš Bajer také ze třídy 2. A.

Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, a blahopřejeme vítězům.

Exkurze ve VIDA centru Brno

Autor zprávy: RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 1. leden 2015

Náhled zprávy

Ve dnech 11. 12. 2014 a 16. 12. 2014 navštívili žáci tříd 3MS a 2. B expozici VIDA centra v Brně. Na ploše asi 4600 m2 zde bylo umístěno 150 interaktivních exponátů, které sloužily k demonstraci nejrůznějších přírodních jevů. Součástí programu byla návštěva Divadla vědy, kde žáci zhlédli science show - představení plné zábavných ohnivých experimentů.

Na závěr se žáci 3MS zúčastnili výukového programu „Hrajeme si s magnetickým polem“, v němž si mohli prostřednictvím pokusů „osahat“ magnetické pole a vyzkoušet magnetičnost různých materiálů. Žáci 2. B se zúčastnili zábavné mechanicko-konstrukční dílny.

video

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Autor zprávy: Mgr. Darja Babůrková
Datum zveřejnění: 1. leden 2015

Náhled zprávy

Dne 18. 12. 2014 se žáci naší školy zúčastnili školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Na prvním místě se umístil Tomáš Hrbáček ze třídy 1. B, na druhém místě byl Antonín Demel ze třídy 1. B a třetí místo získal Jaromír Ožana ze třídy 3. B.

Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, a blahopřejeme vítězům.

Studenti stavěli mosty ze špejlí

Autor zprávy: Richard Konupka, Alice Kohutová, Lukáš Tončík - 4.B
Datum zveřejnění: 17. prosinec 2014

Náhled zprávy
Dne 9. 12. 2014 se žáci 4.A a 4.B zúčastnili soutěže Bridge Builder Contest na Fakultě stavební Vysoké školy báňské v Ostravě. Cílem soutěže bylo postavit most ze špejlí, který byl na konci soutěže podroben zátěžové destrukční zkoušce. Most s nejlepším poměrem váhy a nosnosti vyhrál. 
Most 4.B unesl celkově 15,2 kg a tím se umístil na krásném 11. místě z celkového počtu 21 týmů. Most 4.A s nosností 11,9 kg se umístil na 13. místě.
Atmosféru soutěže lze vidět v reportáži České televize, které naši studenti poskytli rozhovor.

Vánoční jarmark na ZŠ Emila Zátopka

Autor zprávy: Dana Krupová
Datum zveřejnění: 17. prosinec 2014

Náhled zprávy
Dne 11. 12. 2014 proběhl v prostorách ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici „Vánoční jarmark“, jehož partnerem byla i naše škola. 
Někteří vyučující SOU, připravili pro děti i jejich rodiče zábavné a tvůrčí aktivity, které měly vzbudit zájem žáků o studium technických oborů na naší škole.
Největší úspěch měly soutěžní disciplíny, připravené učiteli odborného výcviku a jazyků.

Soutěž Bobřík informatiky

Autor zprávy: Ing. Pavla Jindrová
Datum zveřejnění: 11. prosinec 2014

Náhled zprávy

Ve dnech 10. a 11. listopadu probíhala celostátní on-line soutěž Bobřík informatiky 2014. Za naši školu soutěžilo v kategorii Junior 16 žáků a v kategorii Senior 9 žáků.

Vítězem školního kola v kategorii Senior se stal Jan Žárský ze třídy 4.B, na druhém místě skončil Vladimír Arzt ze třídy 3.B a na třetím místě se umístil Jiří Šustala ze třídy 4.A.

V kategorii Junior ve školním kole zvítězil Karel Dovrtěl ze třídy 2.A, druhý byl Radim Bednárik ze třídy 2.A a na třetím místě Zdeněk Urbanovský ze třídy 2.B.

Celkem se celostátního kola zúčastnilo 8342 v kategorii Junior a 4233 žáků v kategorii Senior. Naši vítězové se umístili takto: Jan Žárský na 14. místě a Karel Dovrtěl na 156 místě.

Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Více na www.ibobr.cz

Exkurze do adventní Vídně

Autor zprávy: Mgr. Ilona Martínková
Datum zveřejnění: 11. prosinec 2014

Náhled zprávy

5. prosince jsme se se žáky a studenty SOU společně vydali na exkurzi do Vídně.

Nechali jsme se pohltit vánoční atmosférou pohádkové Vídně.
Navštívili jsme Habsburské letní sídlo Schönbrunn, prohlédli jsme si Hofburg, gotický chrám Stephansdom i Starou radnici.
Studenti se se zájmem procházeli mezi sbírkami Přírodovědeckého muzea a všichni společně vstřebávali nezapomenutelnou atmosféru na proslulých vánočních trzích.

Dny technické kariéry

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 9. prosinec 2014

Náhled zprávy

Ve čtvrtek 4. prosince v Kulturním domě Kopřivnice se prezentovala naše škola již na třetích Dnech technické kariéry.

Žákům 8. a 9. tříd základních škol nabízely střední školy, učiliště a také průmyslové podniky a firmy z Kopřivnice a blízkého okolí možnosti studia a následného uplatnění v nejrůznějších technických oborech. 

Získali jsme statut Autodesk Academia

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 22. listopad 2014

Náhled zprávy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace, splnila podmínky pro členství v Autodesk Academia programu pro školní rok 2014/15 a získala statut Autodesk Academia.

Pozvánka na výstavku modelů z vlnité lepenky

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 11. listopad 2014

Náhled zprávy

Dne 10. listopadu 2014 byla ve vstupních prostorách Městského úřadu v Kopřivnici instalována výstavka prací našich žáků na téma: Modely z vlnité lepenky.

Výstavka potrvá do 5. prosince t. r. 

Exkurze - Tajemství vesmíru

Autor zprávy: Mgr. Hana Marková
Datum zveřejnění: 4. listopad 2014

Náhled zprávy

V úterý 4. 11. 2014 se žáci SOU, vypravili do areálu Dolních Vítkovic na akci pořádanou Světem techniky – Tajemství vesmíru pro SŠ.

Třída 2MS nejprve shlédla video „Sluneční soustava“, které bylo doplněno o nejnovější aktuality. Poté žáci dostali tablety. Použili je na vyhledávání různých informací ohledně temné hmoty a temné energie. Také si vyzkoušeli aplikaci Spacecraft 3D, kterou si někteří žáci stáhli do svých mobilních telefonů.  Akce končila expozicí, kde si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli různé pokusy a aplikace nejen z oblasti astronomie, ale také celé fyziky.

Alergeny ve školní jídelně

Autor zprávy: Anna Macháňová, vedoucí školní jídelny
Datum zveřejnění: 30. říjen 2014

Náhled zprávy
S účinností od 13. prosince letošního roku je organizace povinna uvádět ve svém jídelníčku složení jídel s odkazem na seznam alergenů (směrnice 1169/2011 EU). Seznam alergenů bude vyvěšen ve všech výdejnách školy.   Pro snadnější orientaci budou u každého jídla označeny čísly potraviny, které jsou při jeho zpracování použity. 
Podrobnější informaci získáte v odkazu (Informace pro strávníky - Alergeny ve školní jídelně). 
 

Návštěva Osvětimi

Autor zprávy: Mgr. Darja Babůrková
Datum zveřejnění: 23. říjen 2014

Náhled zprávy
Návštěva Osvětimi
Ve středu 22. října se do polské Osvětimi vypravili také žáci a studenti SOŠ a VOŠ. Prohlédli si tam bývalý koncentrační tábor a seznámili se s tragickým osudem milionů lidí. A nebyli sami, poklonit se památce zavražděných obětí přijíždějí početné výpravy z dalších zemí. I přes nepřízeň počasí nikdo nelitoval svého rozhodnutí cestovat na toto pietní místo.

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů v Brně

Autor zprávy: Ondřej Kovalák
Datum zveřejnění: 7. říjen 2014

Náhled zprávy

Dne 1. 10. 2014 se naše škola zúčastnila soutěže v programování CNC strojů, konaného při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kterou organizoval Svaz strojírenské technologie. Soutěžilo 134 žáků z 32 středních odborných škol z celé České republiky, kteří si mohli vybrat ze tří řídicích systémů - Heidenhain, Siemens a Fanuc.

Naší školu reprezentovalo 14 žáků 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač. Matěj  Holiš zvítězil ve třetím kole systému společnosti Siemens a Martin  Váňa zvítězil ve druhém kole v systému společnosti Fanuc.
Oběma žákům blahopřejeme a všem ostatním soutěžícím a učitelům, kteří se podíleli na jejich přípravě, děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Fotogalerie

Skvěle jsme se bavili…

Autor zprávy: Matěj Fucyman, třída 4. C, obor Obchodní akademie
Datum zveřejnění: 29. září 2014

Náhled zprávy

Studenti, kteří měli zájem, se zúčastnili dne 22. 9. 2014 v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě večerního představení „Jak důležité je mít Filipa“, jehož autorem je Oscar Wilde. Odjížděli jsme v 17:00 hodin od hotelu Tatra v Kopřivnici. Samotné představení začínalo v 18:30 hodin.

Tato divadelní hra o třech dějstvích byla napsána roku 1895 a byla oslavována jako první moderní anglicky psaná komedie. V originále se tato hra jmenuje „The Importance of Being Earnest“ a doslovný překlad zní: „Jak je důležité být vážným Ernestem“. Hra se vysmívá viktoriánským společenským rituálům, např. žádostem o ruku, i viktoriánské snaze po serióznosti a vážnosti, především v otázkách mravních a náboženských. Charakteristické jsou dialogy plné ironie, sarkasmu, paradoxů a aforismů.

Děj se odehrává v Londýně a poté ve Wooltonu. Hlavní zápletka spočívá ve jménu Filip. Hlavními postavami jsou dva milenecké páry Jack a Gvendolína, Algernon a Jackova schovanka Cecílie.

Jack v Londýně vystupuje pod pseudonymem Filip. Na venkově se zase za Filipa, Jackova bratra, vydává Algernon, který se zde zamiluje do Cecílie. Když na venkov přijíždí i Gvendolína a potká se s Cecílií, obě zjistí, že jsou zasnoubeny s Filipem. Jack a Algernon se snaží vzniklou situaci zachránit. Souhlasí, že se oba přejmenují na Filipa. Nakonec se ale ukáže, že Jack je skutečný Algernonův bratr, kterého chůva kdysi zanechala v tašce na nádraží a ve skutečnosti se jmenuje Filip.  

I když nemohu samozřejmě hovořit za všechny, dle mého názoru jsme se všichni skvěle bavili.

Září v duchu prevence

Autor zprávy: Mgr. Jana Sykalová
Datum zveřejnění: 25. září 2014

Náhled zprávy

Stalo se již tradicí, že v měsíci září probíhají na naší škole seznamky pro nematuritní ročníky na SOU a výjezdové adaptační kurzy na Kletné pro maturitní ročníky na SOŠ a SOU.
V těchto aktivitách nabízíme ve spolupráci s odbornými lektory možnost adaptace prvních ročníků na nové prostředí a nově vznikající třídní kolektiv. Adaptace je realizována formou atraktivních psychosociálních prožitkových her.
Našim „prváčkům“ přejeme úspěšné studium.

Sportovní kurz SOŠ

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 14. září 2014

Náhled zprávy

Ve dnech 8. - 12. 9. 2014 proběhl sportovní kurz SOŠ v Melči - Mokřinkách.

Žáci 3.A a 3.B si vyzkoušeli jízdu na raftech a kajaku, naučili se základy horolezectví a zvládli ujet na kolech téměř 200km.

Fotogalerie

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2014/15

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 26. srpen 2014

Náhled zprávy

ISIC karty do naší školy

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 1. srpen 2014

Náhled zprávy

Na základě zájmu žáků navázala naše škola spolupráci s firmou GTS ALIVE s. r. o., která je distributorem ISIC karet (více informací o produktu na http://www.isic.cz/).
Tyto karty budou plnohodnotnou náhradou za stávající čipy a zároveň poskytují jejich držitelům řadu slev a výhod, a to jak v rámci republiky, tak i v zahraničí. K výměně čipů za karty dojde během měsíce září 2014.
Konkrétní informace o změně systému i využití ISIC karet podají studentům a žákům skupinoví a třídní učitelé začátkem měsíce září 2014. 

Podzimní termín maturitních zkoušek

Autor zprávy: sekretariát školy
Datum zveřejnění: 17. červenec 2014

Náhled zprávy
Spádovou školou pro písemnou část společné části maturitních zkoušek v podzimním termínu 2014 je Masarykovo gymnázium Příbor.
Pozvánky s konkrétními údaji  budou žákům zaslány e-mailem ve druhé polovině srpna.

Úřední hodiny o prázdninách

Autor zprávy: Sekretariát školy
Datum zveřejnění: 4. červenec 2014

Náhled zprávy

8:00–12:00 h

 

ve středu 8:00–15:00 h

s polední přestávkou

12:00–13:00 h

 

Po telefonické domluvě možno i v jiném čase

telefon: 556 833 300

Maturita hravě

Autor zprávy: Mgr. Darja Babůrková
Datum zveřejnění: 27. červen 2014

Náhled zprávy

Naše škola získala nabídku využít přístup zdarma k webové aplikaci pro přípravu k maturitě Maturita hravě, a to pro všechny maturanty, kteří neuspěli během květnového termínu. Maturita hravě obsahuje několik set otázek z maturitních testů a vysvětlení nejdůležitější látky. Aplikace je spustitelná v prohlížeči a využívá herních prvků pro zatraktivnění studia. Pokud jste u květnové maturitní zkoušky neuspěli a chcete tuto nabídku využít, můžete se od 4. 7. zaregistrovat na stránce www.hrave.cz. Během registrace nezapomeňte vybrat, jakou školu navštěvujete. V případě nejasností se můžete obrátit na poskytovatele aplikace na e-mailové adrese info@hrave.cz.

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2014/15

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 25. červen 2014

Náhled zprávy

Šetříme životní prostředí prostřednictvím "Recyklohraní"!

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. červen 2014

Náhled zprávy

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin!

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 60 televizí, 24 monitorů a 382 kg drobného elektra.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili 60 televizí, 24 monitorů a 382 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 21,99 MWh elektřiny, 904,69 litrů ropy, 101,17 m3 vody a 1,01 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,11 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 19,79 tun.

Fotografie a videa ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení

Autor zprávy: Mgr. Robert Šádek
Datum zveřejnění: 9. červen 2014

Náhled zprávy

Fotografie a videa jsou ke stažení zde.

Videa jsou k dispozici na YouTube: SOU, SOŠ

Velký úspěch žáka 4. ročníku technického lycea

Autor zprávy: RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 28. květen 2014

Náhled zprávy

Naše škola se může pochlubit čerstvým úspěchem svého žáka Martina Jahna, který se umístil na 6. místě v celostátní soutěži 22. ročníku Matematické soutěže žáků středních škol. Skvělému umístění předcházelo úspěšné zvládnutí matematických úloh v konkurenci 187 úspěšných řešitelů ze stovky středních škol z celé České republiky. Martinův úspěch v soutěži není náhodný, před dvěma lety ve stejné soutěži ve své kategorii s přehledem zvítězil.

Martin Jahn v červnu ukončí studium na naší střední škole a připravuje se na studium jaderné fyziky na Karlově univerzitě v Praze. K úspěchu mu blahopřejeme a přejeme zvládnutí všech nástrah budoucího náročného studia.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2014/15

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 26. květen 2014

Náhled zprávy

Seznamy přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2014/15 pro obory s přijímací zkouškou.

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. duben 2014

Náhled zprávy

Spolupráce s Francií

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 23. duben 2014

Náhled zprávy

Naše škola je od školního roku 2012/2013 aktivně zapojena do partnerství Comenius Regio.

V rámci této spolupráce se uskutečnila řada vzájemných setkání s partnery z Lotrinska, na kterých, kromě jiného, se připravovala vzájemná výměnná návštěva žáků spolupracujících škol.

Původně do projektu byly na francouzské straně zapojeny 3 školy, na české pak ostravská automobilní průmyslovka a naše střední odborná škola. Pro konkrétní výměnný pobyt učitelů a žáků zůstala pouze naše kopřivnická škola a francouzská škola se zaměřením na zpracování plastů Lycée Félix MAYER z příhraničního města CREUTZWALD.

V minulých dnech se vzájemná poznávací návštěva uskutečnila. Na francouzskou školu nejprve odjela skupina tří našich žáků pod dohledem francouzštináře. Žáci byli ubytováni v místních rodinách, poznávali chod školy a její výuku, účastnili se však také řady exkurzí v místních průmyslových podnicích a seznamovali se s francouzskou kulturou a způsobem života. Po týdenním pobytu pak s novými francouzskými kamarády přijeli do našeho města. Škola Francouzům připravila podobný program.

Naši žáci po příjezdu z pobytu ve Francii byli nadšeni, z odjíždějících Francouzů při loučení vyzařovala také spokojenost. Tu potvrdil i jejich pedagogický doprovod.

Touto návštěvou byl položen základ další spolupráce a výměnných pobytů mezi VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a lyceem v lotrinském CREUTZWALDU.

Cíle projektu – navázat spolupráci se zahraniční školou - bylo dosaženo.

Úspěšná přehlídka technických profesí

Autor zprávy: Ing. Petr Rešl
Datum zveřejnění: 16. duben 2014

Náhled zprávy

Ve dnech 9. a 10. dubna 2014 se uskutečnila ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Hlavním cílem této akce bylo přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého okolního regionu. Letos se podařilo zabezpečit účast 1 009 žáků z 39 základních škol a včetně veřejnosti dosáhla účast stejně jako v minulém roce více než 1100 návštěvníků. Naše škola ve spolupráci se Střední školou technickou a zemědělskou Nový Jičín prezentovala dohromady celkem 14 maturitních a učebních oborů. Součásti přehlídky byla i účast devíti významných firem z okolí, které pro žáky připravily celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů. Děkujeme všem partnerským obcím (10) a firmám (29), které nám pomohly finančně uvedenou úspěšnou akci zabezpečit!

Mezinárodní den strojařů

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 16. duben 2014

Náhled zprávy

Ve dnech 14. – 15. dubna t. r. proběhla v hotelu Duo na Horní Bečvě mezinárodní soutěž Den strojařů.

Spočívala v prezentaci a obhajobě konstrukčního a technologického řešení úkolu z technické praxe: Návrh aerodynamického vozidla na lidský pohon včetně potřebných výpočtů a výkresové dokumentace.

V konkurenci středních škol ze Severní Moravy, Polska a Slovenska se naši žáci Jiří Gregor a Lukáš Hrubý umístili na krásném 3. místě.

Výsledky literární soutěže

Autor zprávy: Mgr. Darja Babůrková
Datum zveřejnění: 14. duben 2014

Náhled zprávy

Žáci 3. ročníku Natálie Brandová a Jan Hanus se zúčastnili soutěže vyhlášené Českým svazem bojovníků za svobodu. Vyhodnocení soutěže proběhlo 7. 4. 2014 na Krajském úřadě MSK v Ostravě, odkud si oba odnesli věcné ceny. 

Blahopřejeme.

SOČ - vítězové okresního kola jsou z naší školy

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 10. duben 2014

Náhled zprávy

V okresním kole soutěže Středoškolská odborná činnost, které se konalo 2. dubna t. r., zvítězili v kategorii 09 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Jiří Gregor a Lukáš Hrubý se svou prací Návrh aerodynamického vozidla na lidský pohon.

Blahopřejeme k postupu do krajského kola.

Soutěž Kariéra

Autor zprávy: Ing. Simona Vajdová
Datum zveřejnění: 20. březen 2014

Náhled zprávy

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov ve spolupráci s firmou E-kom Promotion, s. r. o. pořádala soutěž s názvem Kariéra, která simulovala reálné výběrové řízení na pozici obchodního zástupce. Podklady pro soutěž i vyhodnocení jednotlivých částí prováděli zástupci spolupořádající firmy.

Za naši školu se zúčastnili dva žáci 4. ročníku Ekonomického lycea - Martin Přidal a Marek Šťastný.  Oba postoupili do 2. kola a Martin Přidal se nakonec umístil na velmi pěkném 3. místě.

Blahopřejeme

Dům na Marsu

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 4. březen 2014

Náhled zprávy

Dům na Marsu - takové je zadání projektu "Stavby z vlnité lepenky", který je určen středním stavebním školám z České republiky.  

Do letošního 8. ročníku se jich přihlásilo rekordních 23, mezi nimi i Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště z Kopřivnice. Poprvé si téma soutěže zvolili sami studenti. Autoři vítězných modelů si rozdělí odměnu ve výši 40 tis. Kč. Cílem projektu je poukázat na ekologické přednosti vlnité lepenky používané k výrobě obalů. Pořadatelem je český Svaz výrobců vlnitých lepenek, partnerem pak společnost EKO-KOM, a.s. 

Tisková zpráva

Přehlídka technických profesí

Autor zprávy: Ing. Petr Rešl
Datum zveřejnění: 1. březen 2014

Náhled zprávy

Zveme žáky základních škol a jejich rodiče, před kterými stojí nelehké rozhodování o budoucí volbě povolání a výběru střední školy na  - v pořadí již osmý ročník "Přehlídky technických profesí - řemeslo má zlaté dno".
Žáci středních škol budou předvádět zájemcům ukázky činností ze 17 studijních a učebních oborů, které patří na trhu práce dnes k nejžádanějším!

Nový automobil ve školních dílnách

Autor zprávy: Vedení školy
Datum zveřejnění: 29. leden 2014

Náhled zprávy

V pondělí 13. ledna 2014 byl z  Nošovic přivezen do školních dílen SOU vůz ix35, který škole poskytla automobilka Hyundai za symbolickou 1,- Kč. Automobil byl dopraven vozidlem DAF s hydraulickou rukou a slavnostně zaparkován ve školních dílnách. Naši žáci teď mají příležitost seznamovat se s moderním vybavením, které jim automobil Hyundai ix35 nabízí.

Fotogalerie

Neváhejte požádat o příspěvek na Autoškolu!

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 20. leden 2014

Náhled zprávy

Od 1. 9. 2013 mají možnost všichni žáci střední školy s velmi dobrým prospěchem a splňující další stanovená kritéria požádat Nadační fond ŠKOLA o finanční příspěvek na uhrazení kurzu autoškoly pro získání řidičského průkazu skupiny B, kterou provozuje naše škola.

Právě v minulém týdnu byla první taková žádost žákem SOŠ podána, posouzena a vedením školy a nadačního fondu schválena. Oprávnění žadatelé z řad našich žáků takto mohou získat významnou finanční podporu k získání řidičského oprávnění.

Poděkování automobilce Hyundai

Autor zprávy: Vedení školy
Datum zveřejnění: 10. leden 2014

Náhled zprávy

Dne 18. prosince 2013 se ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech konal slavnostní ceremoniál předávání symbolických klíčků, kterého se zúčastnili za naši školu Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy a RNDr. Václav Nešpor, statutární zástupce ředitele.

Jsme velmi rádi, že jsme byli mezi vybranými školami, kterým automobilka vůz Hyundai ix35 poskytla ke studijním účelům za symbolickou cenu 1 Kč.  Tento automobil je pro školu velkým přínosem při modernizaci nácvikových a výukových pomůcek.

Ještě jednou společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. touto cestou děkujeme.

Fotogalerie

Opakovaný úspěch žáka naší školy

Autor zprávy: Mgr. Miluše Dvořáková
Datum zveřejnění: 8. listopad 2013

Náhled zprávy

Jan Žárský, žák 3. ročníku oboru Technické lyceum, byl opakovaně vybrán odborem školství Moravskoslezského kraje v Ostravě a oceněn jako jeden z 25 nejlepších žáků našeho kraje.

Honza je talentovaný matematik a zajímá se o programování. I v loňském školním roce dosáhl výrazných úspěchů v soutěžních kolech krajských, národních i mezinárodních.

Blahopřejeme!

P.S. Honza (druhý zleva) na společné fotografii oceněných žáků

Úspěch našich žáků na akci "Letní škola mechatronických systémů"

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 11. říjen 2013

Náhled zprávy

V září letošního roku se zúčastnili vybraní žáci 4. ročníku oboru Strojírenství akce „Letní škola mechatronických systémů 2013“, která se uskutečnila na VŠB-TU Ostrava-Poruba. V soutěži s žáky gymnázia z Ostravy a  SPŠE z Frenštátu pod Radhoštěm se z naší školy umístili Radek Hanzelka a Daniel Staňa na vynikajícím 2. místě.

 Blahopřejeme!

Informace pro návštěvníky školní knihovny

Autor zprávy: sekretariát
Datum zveřejnění: 1. říjen 2013

Náhled zprávy

Školní knihovna je přestěhována do administrativní budovy SOU (1. patro) na ulici Husova 1162.

 

Úřední hodiny:

 Pondělí  11:00-15:00 h

Středa   11:00-15:00 h

 

 

Významná výročí naší školy

Autor zprávy: Mgr. Jan Pavelka
Datum zveřejnění: 20. září 2013

Náhled zprávy

Se začátkem školního roku 2013/2014 si naše škola připomíná dvě významná výročí své historie.

V roce 1948, tedy před 65 lety, byla založena Mistrovská škola strojnická, která jako odborná škola do dnešních dnů působí v rámci Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici.

Podstatně mladší událostí pak bylo v roce 2003 sloučení s blízkým strojírenským odborným učilištěm, kdy vzniklo v té době jedno z největších vzdělávacích zařízení v republice.

65. výročí průmyslového školství chce vedení školy připomenout jejím absolventům, bývalým i současným zaměstnancům, žákům a studentům, ale též široké veřejnosti, v pátek 1. listopadu 2013. V odpoledních hodinách bude do areálu školy pro všechny návštěvníky umožněn volný vstup. Všichni si mohou prohlédnout prostory školy a její současné vybavení.

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

 

Nadační fond ŠKOLA znovu odměňoval

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 1. červenec 2013

Náhled zprávy

U příležitosti právě skončeného školního roku byli odměněni diplomem a finanční poukázkou žáci s výborným prospěchem a ti, kteří ve školním roce 2012/2013 reprezentovali školu a umístili se  na významných krajských nebo celorepublikových soutěžích. Toto ocenění si spolu s vysvědčením převzalo 16 žáků střední školy.

Šetříme životní prostředí

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 13. červen 2013

Náhled zprávy

S programem „Recyklohraní“ a soutěže společnosti ASA naše škola opět přispěla nemalou měrou k ochraně životního prostředí.

Od zahájení jmenovaného programu se nám ve škole podařilo odevzdat k recyklaci 229 monitorů a 950 kg drobného elektrozařízení. Celkem jsme odevzdali bezmála 4700 kg tohoto nebezpečného odpadu. Spoluorganizátorem celého programu je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a jeho následnou recyklaci.   

Dále spolupracujeme se společností ASA, která každoročně vyhlašuje ekologickou soutěž pro školy „Soutěž s panem Popelou“. V této soutěži jsme již nasbírali přibližně 4000 kg papíru.

Díky těmto aktivitám se nám podařilo nejen motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je zapojit do procesu ochrany životního prostředí.

 

Výsledky soutěže staveb z vlnité lepenky: Mosty v mém okolí

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 7. červen 2013

Náhled zprávy

Na základě hlasování komise postoupily do finále tyto školy: Banská Bystrica, Námestovo, Hradec Králové, Plzeň, Opava, Valašské Meziříčí. Další pořadí škol nebylo stanoveno. 

Organizátor soutěže nás informoval, že naši žáci, i když se účastnili této soutěže poprvé, vytvořili velmi dobrou stavbu a porazili několik dlouholetých účastníků soutěže. Navíc byla letošní konkurence, pokud  jde o kvalitu přihlášených staveb, asi největší v historii soutěže.

 Věříme, že naše žáky neúčast ve finále neodradí a zúčastní se soutěže i příští rok.

 

Nadační fond odměňoval

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 5. červen 2013

Náhled zprávy

U příležitosti slavnostního předávání maturitních vysvědčení  byli nejlepší žáci střední školy, kteří během celého studia dosahovali výborných studijních výsledků nebo úspěšně reprezentovali školu na sportovních, vědomostních nebo odborných soutěžích, oceněni Nadačním fondem ŠKOLA. Za nadstandardní práci ve škole jim byla předána ředitelem školy finanční odměna.

 

Účast žáků v soutěži staveb z vlnité lepenky: Mosty v mém okolí

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 3. červen 2013

Náhled zprávy

Tisková zpráva:

Kopřivničtí studenti postavili originální most z vlnité lepenky

Kopřivnice, 29. května 2013 – Studenti SOŠ a SOU z Kopřivnice Jan Žárský, Richard Konupka, Lukáš Tončík, Jakub Šimíček, Barbora Matulová, Alice Kohutová a Natálie Brandová postavili z vlnité lepenky, ekologického obalového materiálu, originální návrh mostu s názvem Helix. Zapojili se tak do 7. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky, která je určená středním školám zaměřeným na stavebnictví z Česka a letos poprvé i ze Slovenska. Odborná porota vybere do 3. června mezi 32 přihlášenými školami 6 finalistů. Ti postoupí do finálového kola konaného v Praze. Autoři tří nejlepších finálových staveb získají ceny za 30, 15 a 10 tis. Kč. Pořadateli jsou český a slovenský svaz výrobců vlnitých lepenek. Téma sedmého ročníku je „Mosty v mém okolí“.

„Mezinárodní statut soutěže Stavby z vlnité lepenky přinesl několik významných změn. Díky rozšíření soutěže jsme navýšili odměny pro studenty téměř o 40 %. Aby byla soutěž atraktivní až do konce, tak do finále postoupí minimálně jedna škola z každé země. Každý rok se navíc snažíme uskutečnit finálové kolo na zajímavém místě. Letos to bude v Národním zemědělském muzeu v Praze“, říká zástupce pořadatelů Pavel Sobol.

Studenti pracovali výhradně s vlnitou lepenkou. Od svazů obdrželi archy různé pevnosti, velikosti a barvy. Mohli však využít i vlastní vlnitou lepenku. Model mostu umístili na předem danou podstavu z vlnité lepenky o velikosti 1,5x1 metr. Autoři vytvářeli již existující most, který se nachází či nacházel v jejich městě a regionu, nebo navrhli a postavili originální stavbu podle vlastního návrhu.

Projektu Stavby z vlnité lepenky, který se letos koná již posedmé, se účastní 20 středních škol z Česka a 12 středních škol ze Slovenska. Šest nejlepších staveb postoupí do finálového kola. Vítěz mezinárodní soutěže se může těšit na dárky v hodnotě 30 tis. Kč. Škola na 2. místě dostane 15 tis. a bronzový projekt obdrží 10 tis. Kč. O konečném pořadí se rozhodne 19. června v prostorech Národního zemědělského muzea v Praze.

Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek České republiky a Svaz výrobců a zpracovatelů vlnité lepenky ze Slovenska ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo životního prostředí. Cílem projektu je poukázat na ekologické přednosti vlnité lepenky používané k výrobě obalů.


Poznámky pro editory
Hlavním cílem českého Svazu výrobců vlnitých lepenek je propagace ekologického obalového materiálu – vlnité lepenky. Svaz každoročně realizuje několik projektů, které mají na nutnost ochrany životního prostředí upozornit. Vysoká odbornost SVVL je zaručena členstvím pěti nejvýznamnějších výrobců obalů z vlnité lepenky v ČR. Členy svazu spojuje především vysoký standard kvality jejich výrobků a přesvědčení o nutnosti osvěty v oblasti ekologie.
 
Členové svazu (ČR):
DS Smith Packaging, Model Obaly, Mondi Bupak, Smurfit Kappa Czech, THIMM Obaly

Členové svazu (SR):
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, Duropack Turpack Obaly, Grafobal, EKOPACK  Trade
 

Úspěch v krajském kole SOČ

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 22. květen 2013

Náhled zprávy

Žák 4. ročníku oboru Strojírenství Lukáš Gelnar se úspěšně umístil v krajském kole Středoškolské odborné činnosti a se svou prací Tatra T 813 Kolos obsadil 3. místo.

Blahopřejeme za úspěšnou reprezentaci.

Úspěch v republikovém kole

Autor zprávy: RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 13. květen 2013

Náhled zprávy

Jan Žárský, žák 2. ročníku oboru Technické lyceum, se pravidelně účastní soutěží z matematiky a informatiky. Dne 5. dubna se konalo republikové kolo Matematické soutěže žáků středních odborných škol. Po sečtení všech bodů obsadil Jan Žárský v silné konkurenci soutěžících vynikající 4. místo.

Blahopřejeme!

 

PŘEHLÍDKA TECHNICKÝCH PROFESÍ

Autor zprávy: Mgr. Drahomír Rečka
Datum zveřejnění: 9. květen 2013

Náhled zprávy

 

Ve dnech 24. a 25. dubna 2013 se ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU uskutečnila přehlídka technických profesí s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.

Hlavním cílem této akce bylo přiblížit a hlavně zatraktivnit technické učební i maturitní obory žákům základních škol z celého okolního regionu. Letos se podařilo zabezpečit účast 920 žáků z 38 základních škol a včetně veřejnosti dosáhla účast více než 1100 návštěvníků.

Naše škola ve spolupráci se Střední školou technickou a zemědělskou Nový Jičín a Gymnáziem a Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě p. R. prezentovaly dohromady celkem 22 maturitních a učebních oborů.

Součásti přehlídky byla i účast významných firem z okolí, které pro žáky připravily celou řadu aktivit, včetně ukázek svých výrobních programů.

Děkujeme všem partnerským obcím (10) a firmám (25), které nám pomohly finančně uvedenou úspěšnou akci zabezpečit!

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

 

Pilotování učebnice anglického jazyka CHOICES

Autor zprávy: Mgr. Iveta Boháčová
Datum zveřejnění: 30. duben 2013

Náhled zprávy

V tomto školním roce se naše škola účastní projektu pilotování nové učebnice anglického jazyka Choices, a to jako jedna z osmi škol z celé České republiky, které byly do projektu vybrány.

Ve vyučovacích hodinách se žáci z této učebnice učí a poté zhodnotí, jak se jim s učebnicí pracovalo. Jejich hodnocení se týká témat, obrázků, výukových textů, poslechových i gramatických cvičení, organizace a uspořádání jednotlivých stránek.

Pilotování učebnice se účastní žáci prvního ročníku oboru technické lyceum, kteří jsou s učebnicí velmi spokojeni a oceňují především její moderní obsah a zajímavou prezentaci úkolů. Velmi oblíbený je také on-line komponent My English Lab, který jim dává možnost procvičovat jazyk na cvičeních, která jsou okamžitě vyhodnocována, a to nejen doma, ale kdekoli je internetové připojení.

Odměnou za jejich práci jsou učebnice, které získali zdarma na začátku projektu.

 

Účast v mezinárodní soutěži Den strojařů

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 5. duben 2013

Náhled zprávy

Ve dnech 18. – 19. března 2013 proběhla v hotelu Duo na Horní Bečvě mezinárodní soutěž Den strojařů. Obsahovala prezentaci a obhajobu konstrukčního a technologického řešení úkolu z technické praxe, jehož zadání dodala firma Huisman Konstrukce, s. r. o., ze Sviadnova.
Úkolem bylo navrhnout Banki turbínu na „hobby“ úrovni. Součástí zadání byla i výkresová dokumentace a postup výroby a montáže.
I když se našim žákům tentokrát nepodařilo v konkurenci 8 škol ze severní Moravy, Polska a Slovenska probojovat na stupně vítězů, přesto získali cenné zkušenosti.

Úspěch v okresním kole SOČ

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 5. duben 2013

Náhled zprávy

Dva žáci 4. ročníku oboru Strojírenství – David Klemsa a Lukáš Gelnar se úspěšně umístili v okresním kole Středoškolské odborné činnosti a se svými pracemi, Banki turbína a Tatra T 813 Kolos, postoupují do krajského kola této soutěže.

Blahopřejeme za úspěšnou reprezentaci.

Úspěch v mezinárodní soutěži Autodesk Academia Design 2013

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 5. duben 2013

Náhled zprávy

Ve dnech 22. – 23. března 2013 proběhla ve Strakonicích mezinárodní soutěž ve 2D kreslení a 3D modelování s názvem Autodesk Academia Design 2013. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 škol z naší republiky a také ze Slovenska. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích, a to: 2D kreslení v programu AutoCAD (žáci), 3D modelování v programu Inventor (žáci a učitelé). Všechny 3 kategorie se souhrnně hodnotily v soutěži o Putovní pohár firmy Autodesk.
V této soutěži naše škola obsadila pěkné 6. místo. Soutěžícímu týmu ve složení Adam Jašek a Lukáš Gelnar pod vedením Ing. Lenky Kulové děkujeme za reprezentaci naší školy.

Autoškola VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Autor zprávy: Sekretariát školy
Datum zveřejnění: 18. únor 2013

Náhled zprávy

Během studia na SOŠ a SOU si můžete udělat kurz autoškoly skupiny B!

Pro velmi dobré studenty se studijním průměrem do 2,0 s výrazným finančním příspěvkem z nadačního fondu ŠKOLA!

Přijďte studovat a udělat řidičské zkoušky v Autoškole na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.

Bližší informace získáte na telefonu 556 833 300 nebo na emailu sekret@voskop.cz.

Krátká zpráva o lyžařském kurzu

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 17. únor 2013

Náhled zprávy

Celý minulý týden 11.-15.2.2013 třídy 2.A a 2.B lyžovaly a snowboardovaly na lyžařském kurzu. Všichni se naučili sjet svah, vyřádili se při stavbách ze sněhu nebo jízdě za sněžným skútrem. Další fotky můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Návštěva z Francie na naší škole

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 17. únor 2013

Náhled zprávy

V minulém týdnu ve dnech 11.2. - 14.2. se uskutečnila první výměnná schůzka zástupců organizací, spolupracujících na partnerství  Comenius Regio a projektu „Zlepšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce“. Do České republiky přijela delegace z francouzského Lotrinska, ve které byli zástupci partnerských francouzských organizací. Slavnostní přivítání se uskutečnilo na KÚ Moravskoslezského kraje, kde v krátké prezentaci byli představeni všichni partneři projektu. Jedno dopoledne „principalement des femmes délégation” strávila i na naší škole. Zde se seznámila s oborovou strukturou školy, principy odborné výuky a  prohlédla si učebny a ostatní prostory školy. Francouzské partnery především zaujalo velmi vstřícné a přátelské prostředí a na odborném učilišti pak jeho velikost a komplexní vybavení dílen.
V rámci celého projektu se uskuteční několik podobných návštěv s různou tématickou náplní ať už u nás, nebo naopak našich zástupců v regionu Lotrinska.
Jednou z aktivit je i týdenní pobyt žáků odborného vzdělávání s doprovodem  ve dvou hospodářských podnicích a školských zařízeních. Každá strana si stanovila za cíl takto otestovat možnosti budoucích stáží v partnerském regionu.
Pracovní program projektu se bude realizovat až do června 2014.

Projekt "Amélioration de l´employabilité des JeUnes Sur le marché du Travail Européen" je financován z prostředků Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení.

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/mezinarodni/projekt-s-partnerskym-regionem-lotrinsko-se-rozbiha-30145/

Program "Rok v Lotrinsku"

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 17. únor 2013

Náhled zprávy

KÚ Moravskoslezského kraje nás informoval o možnosti, která se otevírá žákům naší školy, kteří se učí francouzsky. Otevírá se jim příležitost vyjet studovat na rok na střední školu (lyceum) do Francie. Tento projekt vznikl ve spolupráci Moravskoslezského kraje a jeho partnerského regionu Lotrinsko.

Čeští žáci při tom plní řádnou školní docházku stejně jako jejich francouzští spolužáci.

Ubytování je během školního týdne zajištěno v internátě školy. Víkendy tráví čeští žáci v hostitelských rodinách.

Podle stupně předchozího vzdělání v České republice a úrovně znalosti francouzštiny jsou žáci zařazeni buď do prvního ročníku (ve Francii seconde) příp. do druhého ročníku (première) lycea.

Na naší střední škole studuje francouzštinu 30 žáků.

Partnerství Comenius Regio

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 17. únor 2013

Náhled zprávy

 Naše škola je od začátku školního roku 2012/2013 aktivně zapojena do partnerství Comenius Regio.Toto partnerství zastřešuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a jeho úkolem je finančně podporovat bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů s cílem zlepšovat možnosti v oblasti školního vzdělávání.

Součástí tohoto partnerství je projekt „Zlepšení uplatnitelnosti mladých lidí na evropském trhu práce“, který je zaměřen na mezinárodní spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a francouzským regionem Lotrinsko (http://cs.wikipedia.org/wiki/Lorraine). Na české straně partnery tohoto projektu jsou KÚ MSK, Krajská hospodářská komora MSK a střední školy SŠTD Ostrava – Vítkovice a VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Francouzskou stranu zastupují Regionální rada Lotrinska, organizace Rectorat de l'académie de Nancy-Metz a Le Centre Régional Information Jeunesse de Lorraine - Nancy, které podporují a rozvíjejí mezinárodní projektovou činnost a provádějí poradní a informační vzdělávací a volnočasovou činnost pro mládež. Školská zařízení jsou na francouzské straně zastoupena školami Lycée polyvalent Félix Mayer z Creutzwaldu, dále pak Lycée Jacques Marquette z města Pont-à-Mousson a Lycée Gustave Eiffel z města Talange. Všechny tři školy jsou zaměřeny na podobnou problematiku výuky, jakou má naše škola.

Konkrétním úkolem projektu je prohloubení spolupráce mezi uvedenými regiony a pomoc regionům vypracovávat a vyměňovat si osvědčené postupy ve školním vzdělávání, podporovat a vytvářet zájem o technické vzdělávání, který není na straně žáků takový, jaký si vyžadují potřeby průmyslu na české i francouzské straně.

 

Projekt "Amélioration de l´employabilité des JeUnes Sur le marché du Travail Européen" je financován z prostředků Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení.

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/mezinarodni/projekt-s-partnerskym-regionem-lotrinsko-se-rozbiha-30145/

Zajímavá zkouška na naší škole

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 30. leden 2013

Náhled zprávy

Naše škola byla jmenována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje k nostrifikaci dosaženého vzdělání japonského státního občana pana O. M, který dlouhodobě pracuje v české pobočce fy SHIMANO. 

Vlastní zkoušky proběhly v tomto týdnu. Byl zkoušen z předmětů Statika a Řízení jakosti. Pro zkoušeného i pro zkoušející byly o to náročnější, že probíhaly za účasti tlumočníka, protože zkoušený odpovídal ve svém rodném jazyce. Pan O. M. prokázal velmi dobré znalosti a zkušební komise potvrdila úspěšné složení zkoušek.

Vánoční soutěž v psaní na klávesnici

Autor zprávy: Ing. Simona Vajdová
Datum zveřejnění: 20. prosinec 2012

Náhled zprávy

V úterý 18. prosince 2012 proběhla na naší škole již tradiční Vánoční soutěž v psaní na klávesnici. Soutěžilo se v desetiminutovém opisu textu z papírové předlohy při penalizaci 50 úhozů za chybu. Výsledky byly vyhlášeny ve dvou kategoriích.

 V kategorii 2. ročníků SOŠ byla oceněna za nejlepší výkon Pavla Jarošová z 2. C.

V kategorii 3. a 4. ročníků SOŠ dosáhli nejlepších výkonů Otmar Smolan ze 3. D, Jan Zátopek ze 4. D a Denis Neuwirth z 3. C.

 Všem soutěžícím děkujeme za účast a oceněným žákům blahopřejeme!

SOUTĚŽ BOBŘÍK INFORMATIKY

Autor zprávy: Ing. Pavla Jindrová
Datum zveřejnění: 13. prosinec 2012

Náhled zprávy

Ve dnech 12. a 13. listopadu probíhala celostátní on-line soutěž Bobřík informatiky 2012. Za naši školu soutěžilo v kategorii Junior 17 žáků a v kategorii Senior 16 žáků.

Vítězem školního kola v kategorii Junior se stal Jan Žárský z 2.B, na druhém místě skončil David Ondra z 1.A a na třetím místě se umístil David Janásek z 2.MS.

Kategorii Senior ve školním kole vyhráli Petr Fajmon z 3.C a Zbyněk Veselka z 4.B a na třetím místě skončil Martin Jahn z 3.B.

Dalšími úspěšnými řešiteli jsou: Martin Fulin z 1.AT, Jakub Libiš z 2.EL, Jan Tomášek z 2.A a Filip Vícha z 1.MS.

Celkem se celostátního kola zúčastnilo 5 509 žáků v kategorii Junior a 2 649 žáků v kategorii Senior. Naši žáci se umístili takto: Jan Žárský na 28. místě a Petr Fajmon se Zbyňkem Veselkou na 103 místě.

Všem gratulujeme a děkujeme jim za pěknou reprezentaci naší školy.

Více na www.ibobr.cz

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ o návrh plakátu a pozvánky na školní ples

Autor zprávy: Mgr. Ivana Čípová
Datum zveřejnění: 13. prosinec 2012

Náhled zprávy

Povinné údaje:

Školní ples 2013

V pátek 8. února 2013 ve 20:00 h v Katolickém domě Kopřivnice.

Předprodej vstupenek v pokladně školy od 21. ledna 2013.

Cena 150, 120 a 80 Kč.

Hraje skupina TNT, DJ Mirek.

Bohatý program, občerstvení zajištěno.

 Velikost plakátu formát A3, velikost pozvánky 1/3 formátu A4, doporučujeme společný motiv.

 Termín odevzdání návrhů:

Pondělí 7. ledna 2013 do 12:00 h na sekretariátě školy nebo e-mail: sekret@voskop.cz

Vítěz obdrží volnou vstupenku + věcnou cenu.

 

 

 

Školní kolo soutěže v českém a cizím jazyce na SOŠ

Autor zprávy: Mgr. Darja Babůrková
Datum zveřejnění: 4. prosinec 2012

Náhled zprávy

Dne 13. listopadu 2012 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Nejlepšími řešiteli a zároveň postupujícími do okresního kola soutěže se stali Matěj Tabach ze třídy 3.D a Lukáš Krupa ze třídy 2.C.

Dne 27. listopadu 2012 se konalo školní kolo konverzace v cizím jazyce. Na prvním místě se umístili Jan Žárský ze třídy 2.B a Matěj Tabach ze třídy 3.D, druhé  místo obsadili Richard Konupka ze třídy 2.B a Martin Kabíček ze třídy 2.C a třetí místo získal Martin Přidal ze třídy 3.C.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem soutěžícím a učitelům, kteří soutěže připravovali.

3. MÍSTO NA REPUBLIKOVÉM FINÁLE!!!

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Richterová
Datum zveřejnění: 27. listopad 2012

Náhled zprávy

Družstvo žáků SŠ ve složení Michal Masnica, Ota Schwarz, Tomáš Rajnoch a Michal Borovský obhájilo na republikovém finále ve stolním tenisu vynikající  3. místo. Finále se konalo 15. a  16. 11. 2012 v Holicích u Pardubic, zúčastnilo se ho celkem 30 týmů chlapců a děvčat. Letošní soutěž byla velmi těžká, a proto umístění našeho týmu je obrovským úspěchem. Všem žákům včetně Lukáše Veličky, který reprezentoval školu v předešlých kolech, děkujeme!!!

Projekt Tvorba elektronických učebnic zvítězil v soutěži projektů

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 21. listopad 2012

Náhled zprávy

Projekt Tvorba elektronických učebnic, v němž od června 2011 do června 2012 naši učitelé vytvořili pro žáky 40 vlastních učebnic ve formátu PDF, byl oceněn na soutěži školních projektů TOPík 2012. Finále soutěže na krajské konferenci vzdělávací organizace KVIC se zúčastnilo 10 projektů.

Veškeré výstupy projektů jsou k dispozici na stránkách projektu www.voskop.cz/teu.

Upozornění pro letošní maturanty

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 20. listopad 2012

Náhled zprávy

Sledujte pozorně odkaz www.novamaturita.cz, který je doplňován stále novými informacemi.

Pozvánka na výstavku grafických prací žáků

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 13. listopad 2012

Náhled zprávy

Dne 12. listopadu 2012 byla ve vestibulu budovy Městského úřadu v Kopřivnici instalovana výstavka, která ukazuje počítačově zpracované grafické maturitní a ročníkové práce žáků oborů Strojírenství a Technické lyceum kopřivnické střední odborné školy.

Jde o "reprízu" výstavy dovedností žáků SOŠ Kopřivnice, která proběhla v březnu letošního roku v muzeu Tatra. Vzhledem k prostorovým možnostem Městského úřadu v Kopřivnici však nyní probíhá v menším rozsahu. S výstavou v muzeu byli občané města seznámeni prostřednictvím reportáže  v KTK a podle zápisů v knize hostů výstavy bylo zřejmé, že ji navštívili především přespolní návštěvníci. Přesto ji ale vidělo asi 400 žáků kopřivnických základních škol. Poděkování patří vedení základních škol, kopřivnickému muzeu, podniku TATRA, Centru podnikání a rozvoje a Městskému úřadu v Kopřivnici za podporu této zajímavé akce.

Srdečně zveme letošní deváťáky a jejich rodiče, aby přišli a podívali se, co všechno vytvořili naši žáci na počítačích v oborech Strojírenství a Technické lyceum.

Ocenění dvou týmů za 3. místo a nejlepší prezentaci v soutěži „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“

Autor zprávy: Mgr. Martin Juchelka
Datum zveřejnění: 13. listopad 2012

Náhled zprávy

Od června letošního roku se dva pětičlenné týmy se zabývaly náročnou problematikou vodohospodářství, kde zpracovaly rozsáhlé studie týkající se vodních toků Lubina a Jičínka, vodních děl v Moravskoslezském kraji a řešily spotřebu vody v domácnostech a ve škole. Jejich závěrečnou třicetistránkovou zprávu, plakáty s fotografiemi a prezentace výsledků výzkumu před publikem v aule VŠB v Ostravě hodnotila odborná komise. Ve velké konkurenci středoškolských týmů ze škol v Moravskoslezském kraji se podařilo našim žákům získat tato ocenění:

Kateřina Rašková 3.C, Martin Jahn 3.B, Kristian Köhler 3.B, František Mazura 3.B a Pavel Novobilský 3.B vybojovali celkové 3. místo dotované finanční odměnou 5000,- Kč.

Kristýna Lípová 4.C, Martina Polášková 4.C, Dominik Rýdl 4.C, Tomáš Brabec 4.C a Patrik Nguyen 2EL získali ocenění poroty za nejlepší prezentaci v soutěži.

Blahopřejeme!

TERMÍNY PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2013

Autor zprávy: Iva Fajkusová
Datum zveřejnění: 9. listopad 2012

Náhled zprávy

AKTUÁLNÍ TERMÍNY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE V ROCE 2013:

 • 3. 12. 2012 - poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svoji vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy i s případným posudkem PUP
   
 • 16. 12. 2012 - termín, ve kterém budou školy muset ukončit přihlašování 
   
 • 20. 12. 2012 - poslední možný termín, kdy musí žák obdržet výpis přihlášky k MZ a potvrdit správnost svým podpisem

Jan Žárský opět bodoval

Autor zprávy: RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 6. listopad 2012

Náhled zprávy

Dne 2. listopadu 2012 se konalo V Ostravě v budově  Krajského úřadu Moravskoslezského kraje krajské kolo soutěže s názvem Logická olympiáda. Soutěž, kterou pořádá Mensa České republiky, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup, rychlé uvažování a pohotové rozhodování. Jan Žárský zvítězil v kategorii žáků všech typů středních škol a postoupil do celorepublikového kola, které se uskuteční 26. listopadu 2012 na Pražském hradě.

Blahopřejeme!

V krajském finále jsme byli nejlepší!

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 1. listopad 2012

Náhled zprávy

Žáci střední školy Michal Masnica, Lukáš Velička, Tomáš Rajnoch a Michal Borovský byli opět úspěšní ve snaze probojovat se na Mistrovství republiky ve stolním tenise. Přestože naše družstvo bylo oslabeno nemocí Oty Schwarze, úspěšně jej nahradil Michal Borovský a hoši byli nepřekonatelní i na krajském finále, které se konalo v Opavě 30. října 2012. Krajského finále se zúčastnilo sedm týmů a nikomu se nepodařilo naše družstvo porazit. Stejně jako v loňském roce pojedeme na republikové finále do Holic a věříme, že se nám povede probojovat až k medailovým pozicím. Za vzornou a příkladnou reprezentaci školy žákům děkujeme. Sportu zdar !!!

Velký úspěch žáka naší školy

Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 24. říjen 2012

Náhled zprávy

Jan Žárský, žák 2. ročníku oboru Technické lyceum, byl vybrán odborem školství Moravskoslezského kraje v Ostravě a oceněn jako jeden z 25 nejlepších žáků našeho kraje. Ocenění mu bylo předáno na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě za přítomnosti náměstkyně hejtmana Věry Palkové a ředitele krajského úřadu Jaroslava Sourala.

Honza je talentovaným matematikem a zajímá se o programování. Své znalosti a vědomosti zúročil na různých soutěžích, olympiádách nebo při řešení korespondenčních seminářů, kterých se účastnil v průběhu minulého  školního roku. Dosáhl výrazných úspěchů v soutěžních kolech krajských, národních i mezinárodních.

Blahopřejeme!

Více se dočtete na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-27845

 

Uplatnění našeho absolventa VOŠ oboru Strojírenství Ondřeje Fabiána, DiS.

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 17. říjen 2012

Náhled zprávy

Mnozí z vás si jistě ještě pamatují na vysílání KTK Kopřivnice z června letošního roku, které přiblížilo absolventské zkoušky studentů strojírenského oboru naší vyšší odborné školy.

Zkoušky konal i student Ondřej Fabián – celé absolutorium úspěšně složil a získal titul diplomovaný specialista, který přináleží všem úspěšným absolventům vyššího odborného studia v ČR (mimochodem je i absolventem naší střední odborné školy).

Kopřivnické televizi tehdy poskytl rozhovor, ve kterém se velmi pozitivně vyjadřoval o studiu na naší vyšší škole a také o perspektivách, které mu získané znalosti ze studia a kontakty z firmy Bang a Olufsen, ve které vykonal svoji závěrečnou praxi a absolventskou práci, přinesou pro jeho další profesní uplatnění.

V minulých dnech jsme se zcela náhodou s Ondrou setkali a on nám sdělil, co je u něj nového.

Do firmy Bang a Olufsen (dánská firma s výrobou špičkové audiotechniky s výrobním závodem v kopřivnické průmyslové zóně) nastoupil do pracovního poměru začátkem července letošního roku, pracovní smlouvu získal na dobu neurčitou. Koncem srpna byl vyslán na služební cestu, a jak on sám říká „na zkušenou“ do mateřské firmy v Dánsku v přímořském městě Struer, aby se seznámil se svými dánskými kolegy, kteří jsou ve firmě na stejné pozici a řeší podobnou problematiku jako on, a se kterými komunikuje pouze elektronicky. Součástí jeho pracovní smlouvy je i možnost jeho dvouletého zaměstnání přímo na dánském ústředí firmy (tuto možnost Ondra stále zvažuje).

Sám říká: „Pracuji na pozici „podpora výroby“ , tzn. že se starám o výrobky, které se zrovna vyrábějí, a dohlížím, aby vše šlo bez problémů. Vedle toho jsem i konzultantem ve věci mechanických návrhů a změn nově vyvíjených produktů. Mám možnost také pracovně navštěvovat odborné veletrhy a zde hledat inspiraci pro svou práci.“

Je vidět, že Ondřej Fabián si svoji pozici na trhu práce našel. Velmi nás těší, že je pracovně úspěšný a že k jeho uplatnění významnou měrou přispělo vzdělání, které získal na naší škole.

Vítězství v okresním finále stolního tenisu

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 16. říjen 2012

Náhled zprávy

Žáci střední školy Michal Masnica, Lukáš Velička, Ota Schwarz a Tomáš Rajnoch stejně jako v loňském roce i letos reprezentovali úspěšně naši školu na soutěži pořádané AŠSK. Okresní kolo ve stolním tenisu tentokrát proběhlo ve Fulneku a hoši byli jednoznačně nejlepší. Bez sebemenšího zaváhání zvítězili ve všech zápasech a vybojovali si postup na krajské finále do Opavy.

 Blahopřejeme!

Nové informace z oblasti onkologie a jaderné energetiky

Autor zprávy: RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 2. říjen 2012

Náhled zprávy

V pátek dne 21. září 2012 proběhly na naší škole tematické přednášky z jaderné energetiky a onkologie, které vedli odborníci z Karlovy univerzity v Praze a VUT v Brně.

Přednášky z jaderné energetiky byly určeny pro žáky 3. a 4. ročníků oborů Technické lyceum a  Strojírenství. Žákům byl nastíněn princip práce jaderného reaktoru, mohli srovnat výhody a nevýhody výroby elektrické energie z různých  zdrojů, rovněž získali velice cenné a nezkreslené informace o vlivu jaderné energetiky na zdraví člověka a životní prostředí.

Přednášky  z onkologie, kterých se zúčastnili žáci oboru Ekonomické lyceum, byly zaměřeny na prevenci  vzniku nádorů a zdravý životní styl.

Obě témata žáky zaujala nejen svým obsahem, ale též poutavým výkladem lektorů. Přednášky pro školu zorganizovala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

Vynikající úspěch našich žáků na akci "Letní škola mechatronických systémů"

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 2. říjen 2012

Náhled zprávy

Dne 5. září 2012 se zúčastnili vybraní žáci 4. ročníku akce „Letní škola mechatronických systémů 2012“, která se uskutečnila na VŠB-TU Ostrava-Poruba. V soutěži s žáky Wichterlova gymnázia z Ostravy a SPŠ Hranice se z naší školy umístili Miroslav Čech a Martin Polách na vynikajícím 1. místě .

 Blahopřejeme!

Sportovní kurz SOŠ

Autor zprávy: Mgr. Vladimíra Milčinská
Datum zveřejnění: 26. září 2012

Náhled zprávy

Ve dnech 10.-14. 9. 2012 proběhl již tradičně sportovní kurz žáků třetích ročníků střední odborné školy v Melči–Mokřinkách. Žáci si užili cykloturistických vyjížděk krásným údolím řeky Moravy i kopcovitého terénu v okolí přehradní nádrže Kružberk. Tam měli na skalách výuku horolezectví, kde všichni prokázali svou odvahu a také odpovědnost při jištění kamarádů. Vyzkoušeli si jízdu na raftu v řece pod přehradou. Jediný deštivý den využili pro společenské hry, střelbu ze vzduchovky, stolní tenis, kulečník i stolní fotbálek. Večer se posedělo u táboráku a zpívalo s kytarou. Věříme, že si žáci odvezli spoustu zajímavých zážitků a zkušeností a budou na tento pěkný týden dlouho vzpomínat.

Blahopřejný dopis náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

Autor zprávy: Vedení školy
Datum zveřejnění: 25. září 2012

Náhled zprávy

Náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Palková zaslala blahopřání k dosaženým úspěchům nejen našim oceněným žákům, ale rovněž všem pedagogům, kteří se aktivně zapojili do organizace soutěží ve školním roce 2011/2012.

Pro žáky základních škol nabízíme kroužky z oblasti počítačové techniky

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 20. září 2012

Náhled zprávy

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici společně s kopřivnickou průmyslovkou otevírají v prvním říjnovém týdnu v učebnách naší školy pro žáky  základních škol dva počítačové kroužky.

 V prvé řadě se jedná o kroužek „Počítačové modelování v programu Inventor“, který dovede prostorově tvořit – modelovat – předměty denního života, zobrazovat je v různých pohledech a pohybovat s nimi. Informativní schůzka pro zájemce bude ve středu 26. září 2012 v 16:00 h v DDM. Kroužek bude probíhat vždy ve středu a vedoucí kroužku bude Ing. Lenka Kulová, telefon 556 833 331.

 Dalším kroužkem, který bude také probíhat na naší škole, je Programování v Baltíkovi 3. Mohou jej navštěvovat žáci již od 3. třídy, kterým to logicky myslí a kteří si nechtějí na počítači pouze hrát. Informační schůzka bude ve čtvrtek 20. 9. v 16:00 h v DDM. Kroužek bude probíhat vždy ve čtvrtek a vedoucí kroužku bude Ing. Jiří Sumbal, telefon 556 833 330.

 Zájemci z řad žáků základních škol se mohou přihlásit přímo v DDM Kopřivnice, případně u jmenovaných učitelů průmyslové školy.

 

 

Sbíráme ocenění Moravskoslezským krajem

Autor zprávy: RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 4. září 2012

Náhled zprávy

Jan Žárský, žák 2. ročníku oboru Technické lyceum, byl vybrán Odborem školství Moravskoslezského kraje v Ostravě k ocenění nejlepších žáků našeho kraje. Toto významné ocenění z rukou náměstkyně školství Věry Palkové již druhým rokem převezme žák naší školy.

Jan Žárský je talentovaným matematikem a zajímá se o programování. Své znalosti a vědomosti zúročil na různých soutěžích, olympiádách nebo při řešení korespondenčních seminářů, kterých se účastnil v průběhu minulého  školního roku. Dosáhl výrazných úspěchů v soutěžních kolech krajských, národních i mezinárodních.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 19. října 2012 na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.

 

Další fotogalerie z předávání maturitních vysvědčení SOŠ

Autor zprávy: Iva Fajkusová
Datum zveřejnění: 19. červen 2012

Náhled zprávy

Zbývající videa ze slavnostního předávání vysvědčení maturantům SOŠ ke stažení

ve formátu avi 

ve formátu mp4.

Žák 1.B Jan žárský převzal ocenění z rukou náměstkyně hejtmana

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 14. červen 2012

Náhled zprávy

V úterý 12. června 2012 se v Ostravě konalo slavnostní vyhlašování vítězů krajských kol matematické olypiády, fyzikální olympiády, olympiády z českého jazyka a zeměpisu.

Žák 1. ročníku Technického lycea Jan Žárský obdržel za 3. místo v matematické olympiádě ocenění z rukou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové. Paní náměstkyně zdůraznila, že se jedná o první úspěch žáka střední odborné školy v konkurenci gymnázií za posledních 10 let.

Jan Žárský byl kromě toho oceněn také za výsledek v celostátním kole matematické soutěže SOŠ.

Fotogalerie z předávání maturitních vysvědčení

Autor zprávy: Iva Fajkusová
Datum zveřejnění: 11. červen 2012

Náhled zprávy

Ve čtvrtek 7. června 2012 proběhlo v aule SOU slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům naší školy. Fotografie a natočená videa jsou ke stažení:

SOU - video ve formátu mp4, avi, fotografie

SOŠ - fotografie.

Exkurze do VÚHŽ a "Den s managementem"

Autor zprávy: Zbyněk Veselka a Jakub Uhlík, žáci třídy 3.B
Datum zveřejnění: 6. červen 2012

Náhled zprávy
Ve čtvrtek 24. 5. 2012 se dva žáci 3. ročníku Technického lycea zúčastnili exkurze do Výzkumného ústavu hutnictví železa v Dobré u Frýdku-Místku.
VÚHŽ, jehož vlastníkem jsou Třinecké železárny, se kromě výzkumné činnosti zaměřuje na malosériovou výrobu speciálních válcových profilů, odstředivé odlévání výrobků a polotovarů válcového tvaru, strojírenskou výrobu nebo na nanášení povlaků sloužících ke zvýšení životnosti nástrojů a forem.
Žáci strávili jeden den s manažery firmy, zúčastnili se jejich pracovních porad a měli možnost se podívat i do průmyslové výroby. Nejvíc zaujaly povlakovací stroje, které žáci doposud neměli možnost nikde zhlédnout.
Tento velice zajímavý „Den s managementem“ zorganizovala pro žáky školy Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

Práce žáků naší střední odborné školy v Technickém muzeu v Kopřivnici nahradila výstava Karla Gotta

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 7. květen 2012

Náhled zprávy
Dne 30. dubna 2012 skončila po dvou měsících v tatrováckém muzeu výstava grafických a výtvarných prací žáků naší odborné školy.
Každodenní návštěvníci z celé republiky si mohli prohlédnout počítačové prostorové modely technických součástí i předmětů běžného života.
Naší škole se podařilo na výstavu přivést i žáky druhého stupně všech kopřivnických základních škol a kvalifikovaným výkladem našich učitelů je seznámit s problematikou počítačového modelování.
Takto muzeum navštívilo přibližně 400 sedmáků a osmáků za přispění vedení muzea, města a Centra podnikání a rozvoje v Kopřivnici bez jejich finančních nákladů.

Úspěchy našich matematiků

Autor zprávy: RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 4. květen 2012

Náhled zprávy
Žák 1. ročníku Technického lycea Jan Žárský obsadil krásné 3. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie C. Skvělé umístění je o to cennější, že se Jan po úspěšném zvládnutí matematických úloh školního a okresního kola prosadil i v silné konkurenci žáků gymnázií Moravskoslezského kraje.

Jan Žárský spolu s Martinem Jahnem, žákem 2. ročníku Technického lycea, se účastnili rovněž celostátního kola Matematické soutěže žáků středních škol. Oba byli úspěšnými řešiteli a v konkurenci několika desítek řešitelů obsadil Martin Jahn 12. místo a Jan Žárský 13. místo.

Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Nadační fond ŠKOLA ocenil nejlepší žáky Střední odborné školy

Autor zprávy: Ing. Miloš Šlupina
Datum zveřejnění: 30. duben 2012

Náhled zprávy
Dne 30. dubna 2012 byli při předávání závěrečného vysvědčení žáků 4. ročníků střední odborné školy finančně oceněni z prostředků nadačního fondu ŠKOLA tito žáci:

Zdeněk Čeladník, třída 4.C, obor Technické lyceum
Jan Polášek, třída 4.C, obor Technické lyceum
za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia

Adam Jež, třída 4.C, obor Technické lyceum
David Kunčar, třída 4.C, obor Technické lyceum
Lucie Neničková, třída 4.C, obor Technické lyceum
Lukáš Jadrníček, třída 4.D, obor Ekonomické lyceum
Michaela Krčmářová, třída 4.D, obor Ekonomické lyceum
Anna Pavelková, třída 4.E, obor Obchodní akademie
Marek Jakůbek, třída 4.F, obor Obchodní akademie
za výborné studijní výsledky po celou dobu studia

Všem jmenovaným blahopřejeme a přejeme úspěch i u maturitní zkoušky!

2. místo v soutěži Mladý programátor

Autor zprávy: Jiří Sumbal
Datum zveřejnění: 26. duben 2012

Náhled zprávy
Ve dnech 20.-22. dubna se v Holicích uskutečnilo celostátní kolo soutěže v programování Mladý programátor. Naši školu reprezentoval žák 1. ročníku Technického lycea Jan Žárský, který obsadil 2. místo. K tomuto úspěchu mu blahopřejeme.

Účast naší školy v mezinárodní soutěži Den strojařů

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 17. duben 2012

Náhled zprávy
Ve dnech 29. – 30. března 2012 proběhla na hotelu Duo na Horní Bečvě mezinárodní soutěž Den strojařů. Obsahovala prezentaci a obhajobu konstrukčního a technologického řešení úkolu z technické praxe, jehož zadání dodala firma Huisman Konstrukce, s. r. o., ze Sviadnova.
Úkolem bylo navrhnout sloup pro uchycení vnitřních vodicích profilů roletových vrat tak, aby bylo možné tento sloup co nejjednodušeji odstranit pro najetí nadrozměrného nákladu s dodržením maximálního průjezdného profilu. Součástí zadání byla i výkresová dokumentace a postup výroby a montáže.
I když se našim žákům tentokrát nepodařilo v konkurenci 10 škol ze Severní Moravy, Polska a Slovenska probojovat na stupně vítězů, přesto získali cenné zkušenosti pro účast v příštím ročníku soutěže.

Účast naší školy v mezinárodní soutěži Autodesk Academia Design 2012

Autor zprávy: Ing. Lenka Kulová
Datum zveřejnění: 17. duben 2012

Náhled zprávy
Ve dnech 23. – 24. března 2012 proběhla v Praze mezinárodní soutěž ve 2D kreslení a 3D modelování s názvem Autodesk Academia Design 2012. Soutěže se zúčastnilo celkem 32 škol z naší republiky a také ze Slovenska. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích, a to: 2D kreslení v programu AutoCAD (studenti), 3D modelování v programu Inventor (žáci a učitelé). Všechny 3 kategorie se souhrnně hodnotily v soutěži o Putovní pohár firmy Autodesk.
V této soutěži naše škola obsadila krásné 4. místo. Soutěžnímu týmu ve složení Adam Jašek a David Kliment pod vedením Ing. Jaromíra Rečky děkujeme za reprezentaci naší školy.

Vernisáž grafických a výtvarných prací žáků oborů Strojírenství a Technické lyceum

Autor zprávy: Sekretariát školy
Datum zveřejnění: 6. březen 2012

Náhled zprávy
Dne 1. března 2012 byla otevřena slavnostní vernisáží v kopřivnickém Technickém muzeu Tatra výstava grafických a výtvarných prací žáků střední odborné školy oborů Strojírenství a Technické lyceum. Byly zde představeny a jsou k vidění nejen ročníkové a maturitní práce zpracované v grafických programech AutoCAD a Inventor, ale také konkrétní modely předmětů denní potřeby, které žáci vytvořili v předmětu Průmyslové výtvarnictví. V reprezentativních prostorách muzea se na vernisáži sešly čtyři desítky hostů. Hlavně nás potěšil zájem vedení města Kopřivnice a spolupracujících průmyslových podniků, zástupců základních škol z blízkého okolí, médií a všech ostatních, kteří projevili svou účastí zájem o tuto výstavu. Vystavené práce ukázaly vysokou kreativitu, profesionální a technickou úroveň žáků uvedených oborů. O příjemnou atmosféru vernisáže svou hudební produkcí se postarali žáci Základní umělecké školy Zdeňka Buriana v Kopřivnici. Vedení muzea vyšlo vstříc žákům základních škol a snížilo pro organizované skupiny vstupné na 30,- Kč na osobu. Srdečně zveme žáky základních škol a také širokou veřejnost na tuto akci, která potrvá v rámci celé expozice muzea do 30. dubna 2012.

Účast naší školy v projektu Podpora moderních metod v oblasti výrobních technologií

Autor zprávy: Sekretariát školy
Datum zveřejnění: 6. únor 2012

Náhled zprávy
V úterý 31. ledna 2012 se v prostorách naší školy uskutečnila první část z připravované série odborných přednášek na téma „Progresivní metody v obrábění“, kterou za účasti vyučujících odborných předmětů přednesli vědecko-pedagogičtí zaměstnanci Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-Technické univerzity Ostrava.
Tato akce, která vznikla za podpory projektu Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol, určitě nebyla poslední a bude pokračovat dalšími odbornými tématy v příštím školním roce.

Nebojíme se používat vlastní rozum

Autor zprávy: RNDr. Miroslava Hermanová
Datum zveřejnění: 31. leden 2012

Náhled zprávy
Ve středu 25. ledna 2012 proběhlo školní kolo soutěže „Netradiční logické úlohy“. Soutěž je založena na logických úlohách vyžadující samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Do školního kola postoupilo 38 nejlepších řešitelů třídních kol. Soutěžilo se jen v jedné kategorii. Na prvních třech místech se umístili tito žáci:
1. Martin Jahn (2. ročník TEL)
2. Zbyněk Veselka (3. ročník TEL)
3. David Kunčar (4. ročník TEL)


Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Konverzační soutěže v cizích jazycích

Autor zprávy: Mgr. M. Dvořáková
Datum zveřejnění: 22. prosinec 2011

Náhled zprávy
Konverzační soutěže v cizích jazycích.

Ve dnech 16., 19. a 20. 12. 2011 probíhaly na naší škole konverzační soutěže ve francouzštině, němčině, ruštině a angličtině. Účast byla letos rekordní – celkem 50 účastníků.

Na prvních místech se umístili tito žáci:

Francouzská konverzace:
1. místo Martin Rečka ze třídy 3.B
2. místo žákyně ze třídy 4.D
3. místo František Mazura ze třídy 2.B

Ruská konverzace:
1. místo Pavel Tkáčik ze třídy 3.B
2. místo Klára Adamcová ze třídy 3.D
3. místo Lucie Kirschnerová ze třídy 3.C

Německá konverzace:
Bylo uděleno pouze 1. místo – získal ho Jan Šmelko ze třídy 2.B.

Anglická konverzace:
I. kategorie pro obor Obchodní akademie
1. místo Dalibor Řehák ze třídy 4.E
2. místo Daniel Špirko ze třídy 4.E
3. místo Marek Michalský ze třídy 3.D

II. kategorie pro obory Strojírenství, Technické a Ekonomické lyceum
1. místo Petra Borovičková ze třídy 4.D
2. místo David Smolík ze třídy 3.B
3. místo Adam Jašek ze třídy 3.A

Všem zúčastněným i zkoušejícím pedagogům patří dík a výhercům gratulace.

Olympiáda v českém jazyce

Autor zprávy: Mgr. M. Dvořáková
Datum zveřejnění: 20. prosinec 2011

Náhled zprávy
Ve čtvrtek 15. prosince 2011 již tradičně proběhlo školní kolo Olympiády v
českém jazyce.
Z celkového počtu 19 žáků z různých ročníků SOŠ se na stupních vítězů
umístily tyto žákyně:
1. Daniela Phamová ze třídy 2.C
2. Lenka Jurková ze třídy 4.F
3. Tereza Bražinová ze třídy 4.D
Do okresního kola postupuje Daniela Phamová.
Všem zúčastněným děkujeme a výherkyním blahopřejeme!

Úspěch ve středoškolské futsalové lize

Autor zprávy: Mgr. Jana Sykalová
Datum zveřejnění: 16. prosinec 2011

Náhled zprávy
Dne 14. 12. 2011 bylo odehráno ve sportovní hale v Kopřivnici druhé kolo středoškolské futsalové ligy. Naši školu reprezentovali žáci SOU a SOŠ, soupeři byli hráči z Gymnázia MK Bílovec, SPŠ Hranice a SSOŠ Hranice..

A jak se hrálo?
Kopřivnice – Bílovec 5:6
SSOŠ Hranice – SPŠ Hranice 5:2
Kopřivnice – SPŠ Hranice 4:3
Bílovec – SSOŠ Hranice 5:2
Kopřivnice – SSOŠ Hranice 5:4
Bílovec – SPŠ Hranice 7:1

Cíl, postup do 3. kola středoškolské futsalové ligy, byl splněn. Děkujeme za vzornou reprezentaci, blahopřejeme k výsledku a přejeme další úspěchy!

Zájezd do Vídně

Autor zprávy: Mgr. Jana Milichová
Datum zveřejnění: 13. prosinec 2011

Náhled zprávy
A opět je tu doba adventu a s ním již tradiční zájezd naší školy do předvánoční Vídně. Ten letošní se uskutečnil v pátek 9. 12. 2011. Hodní a vnímaví žáci a studenti, krásná procházka historickým centrem hlavního města Rakouska, pěkné počasí, při zpáteční cestě autobusem skvělá zábava při jazykovém kvízu s hodnotnými cenami – co víc si může organizátor zájezdu přát. Věřím, že i ostatní účastníci našeho zájezdu si tento předvánoční den ve Vídni užili.

Soutěž v účetnictví Má Dáti – Dal

Autor zprávy: Eva Jeřábková
Datum zveřejnění: 26. listopad 2011

Náhled zprávy
Dne 21. 11. 2011 se uskutečnil 1. ročník školní soutěže v účetnictví
Má Dáti – Dal. Zúčastnilo se 25 žáků střední školy oborů EL a OA. Soutěžilo se ve 2 kategoriích:
1. kategorie – základní úroveň – žáci 3.D a 4.D
2. kategorie – vyšší úroveň – žáci 4.F a 4.E
V 1. kategorii se umístili tito studenti:
1. místo – Krčmářová Michaela(4.D), Zeman Daniel (3.D)
2. místo – Urban Petr (4.D)
3. místo – Adamcová Klára (3.D)
Ve 2. kategorii se umístili
1. místo – Jakubek Marek (4.F)
2. místo – Ertel Milan (4.F)
3. místo – Šušla Martin (4.F)
K úspěchu blahopřejeme a děkujeme za účast.

Úspěch v celostátní soutěži v programování

Autor zprávy: Mgr. David Trubač
Datum zveřejnění: 23. listopad 2011

Náhled zprávy
Pěkného úspěchu dosáhl žák 1. ročníku Technického lycea Jan Žárský, který se v celostátní programátorské soutěži v programovacím jazyku C# umístil na krásném 2. místě. Soutěž probíhala v Praze a každý soutěžící se prezentoval vlastním programem.
K úspěchu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

BRONZ Z MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

Autor zprávy: Mgr. V. Milčinská
Datum zveřejnění: 20. listopad 2011

Náhled zprávy
Studenti SOŠ Michal Masnica, Lukáš Velička a studenti SOU Ota Schwarz a Tomáš Rajnoch vytvořili družstvo, které se probojovalo na Mistrovství republiky ve stolním tenisu. Boje o postup na Mistrovství světa probíhaly v Holicích u Pardubic. Hoši hráli výborně až do semifinále, kde byli poraženi studenty z Liberce. Ti také celou soutěž vyhráli. Poražené semifinalisty čekal boj o třetí místo. Reprezentanti naší školy měli v tomto utkání více psychických i fyzických sil. Zabojovali a vyhráli bronzovou medaili . Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy a budeme držet palce opět za rok na dalších školních soutěžích.

Bobřík informatiky

Autor zprávy: Ing. Zuzana Žárská
Datum zveřejnění: 11. listopad 2011

Náhled zprávy
Ve dnech 7. a 8. listopadu 2011 se zúčastnili žáci naší školy celorepublikového finále on-line soutěže Bobřík informatiky.

Vítězem v rámci školy v kategorii Junior pro 1. a 2. ročníky se stal Martin Jahn z 2.B, na druhém místě skončil Jan Žárský z 1.B a na třetím místě skončil Jan Tomášek z 1.A. Martin Jahn a Jan Žárský byli současně úspěšnými řešiteli celorepublikového finále. Oba dva dosáhli vynikajícího umístění mezi nejlepšími z celé republiky. Kategorie Junior se zúčastnilo 4900 žáků ze všech typů středních škol.

Vítězem v rámci školy v kategorii Senior pro 3. a 4. ročníky se stal David Kunčar ze 4.C, na druhém místě skončil Martin Šablatura ze 4.C a na třetím místě skončil Patrik Nedoma, také ze 4.C. Všichni tři byli také úspěšnými řešiteli celorepublikového finále. Také v této kategorii David Kunčar a Martin Šablatura získali vynikajícího umístění mezi nejlepšími v celé republice. Kategorie Senior se celkově zúčastnilo 2540 žáků.

Ocenění pětičlenného týmu za nejlepší prezentaci v soutěži „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“

Autor zprávy: Mgr. Martin Juchelka
Datum zveřejnění: 10. listopad 2011

Náhled zprávy
V úterý 8.11.2011 žáci Petra Neckařová (3.C), Tereza Vlčková (3.C), Petra Honešová (3.C), Jiří Jurášek (3.B) a Martin Rečka (3.B) vybojovali čestné uznání a získali ocenění za NEJLEPŠÍ PREZENTACI v soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje.
Pětičlenný tým se zabýval problematikou vody a vodohospodářství a zpracoval studii vodního toku Lubina. Jejich závěrečnou zprávu, plakát s fotografiemi a prezentaci výsledků výzkumu před publikem v aule VŠB v Ostravě hodnotila odborná komise. V konkurenci jedenácti středoškolských týmů z různých částí Moravskoslezského kraje získali naši žáci ocenění za nejlepší prezentaci výzkumu.

Slavnostní předávání ocenění Martinu Ševčíkovi

Autor zprávy: Sekretariát školy
Datum zveřejnění: 10. listopad 2011

Náhled zprávy
Ve středu 2. 11. 2011 proběhlo na naší škole Slavnostní předávání ocenění Martinu Ševčíkovi, vítězi soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů.
Předávání se zúčastnili zástupci Svazu strojírenské technologie, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zástupci společnosti Siemens, s. r.o.

Ocenění našeho studenta

Autor zprávy: Sekretariát školy
Datum zveřejnění: 26. říjen 2011

Náhled zprávy
Martin Jahn, žák 2. ročníku oboru Technické lyceum, byl vybrán Odborem školství Moravskoslezského kraje v Ostravě a oceněn jako jeden z 25 nejlepších žáků našeho kraje. Ocenění mu bylo předáno na ostravské Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu z rukou zástupkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové.
Martin patří k nejlepším žákům školy. V loňském roce získal prvenství v celostátním kole Matematické soutěže žáků středních škol.
Blahopřejeme!
Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010