Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice,
příspěvková organizace
 1. Domů
 2. Podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

Podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

Podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem 
Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00601624 (dále jen „škola“), jako povinný subjekt dle zákona č.171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů, ze dne 2. 6. 2023 (dále jen "zákon o ochraně oznamovatele"), informuje o základních zásadách a principech, na jejichž základě je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle zákona o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 1. Zákon o ochraně oznamovatele se vztahuje k oznámení možného protiprávního jednání (jednání má znaky trestného činu, přestupku, porušování zákona o ochraně oznamovatele nebo jiného právního předpisu EU) osoby, pro niž oznamovatel přímo nebo zprostředkovaně vykonává nebo vykonával práci v následujících oblastech:
  1. finanční služby, produkty a trhy, povinný audit a jiné ověřovací služby
  2. praní peněz a financování terorismu;
  3. daně z příjmů právnických osob;
  4. ochrana spotřebitele;
  5. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  6. bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
  7. ochrana životního prostředí;
  8. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  9. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  10. veřejné zakázky;
  11. ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
  12. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
  13. ochrana finančních zájmů EU;
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.
 2. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti zákona o ochraně oznamovatele, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou se školou ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti zákona tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
 3. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém (VOS), externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty. (Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti)
 4. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 5. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 6. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 7. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Povinný obsah oznámení

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 • oblast působnosti dle zákona o ochraně oznamovatelů (viz část – Oblasti působnosti dle zákona o ochraně oznamovatel);
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně) v budově školy, a to po dohodě s příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 2. písemně na podatelně školy (sekretariát vedení školy, místnost A_300). Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "VOS – NEOTVÍRAT";
  1. telefonicky na telefonní lince: 777 468 785
   provozní doba telefonní linky:
   pondělí–čtvrtek 8:00 – 11:00
   pátek 8:00 – 10:00
 3. elektronicky na e‑mailové adrese whistleblowing@voskop.cz

Příslušná osoba

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách školy je stanoven zaměstnanec v pracovním zařazení výchovný poradce.

Dotaz

Máte dotaz?

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a zodpovíme vše pořebné