logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Upřesňující podmínky konání maturitní zkoušky

Na základě Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. : MSMT-3267/2021-6 ze dne 28. dubna 2021, týkající...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 2. květen 2021

Náhled zprávy

Na základě Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. : MSMT-3267/2021-6 ze dne 28. dubna 2021, týkající se podmínek konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021, které mění opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021 č. j. MSMT-3267/2021-3 zveřejňujeme tyto upřesňující podmínky konání maturitní zkoušky – viz Příloha této zprávy.

Dodatek mění příslušná ustanovení dříve vydaných pokynů s účinnosti od 28. dubna 2021.

Informace k provozu školy od 26. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 upravujeme provoz školy...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 23. duben 2021

Náhled zprávy

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 upravujeme provoz školy od pondělí 26. dubna 2021 takto:

 • Obnovuje se odborný výcvik a praktické vyučování žáků střední školy v plném rozsahu dle platných rozvrhů hodin. Žáci jsou povinni se podrobit antigennímu testování vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 • Teoretická výuka všech žáků/studentů školy zůstává distanční formou dle platných rozvrhů.
 • Individuální konzultace 1 žák – 1 vyučující a skupinové konzultace max 6 žáků/studentů – 1 vyučující je možno provádět.
 • Obědy budou vydávány na obou výdejnách (SOU i HB) v časech od 11:30 – 13:00 hod).
 • Ostatní obecná opatření k ochraně zdraví jsou stále v platnosti.

Změna termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Upozorňujeme všechny uchazeče o studium na naší škole, že dle opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže...
Autor zprávy: Vedení školy
Datum zveřejnění: 19. duben 2021

Náhled zprávy

Upozorňujeme všechny uchazeče o studium na naší škole, že dle opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021, ve znění dodatku, č. j. MSMT-4337/2021-6 ze dne 15. března 2021, výroku X., platí, že: „ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021, a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání“.

Oznámení vedení školy

V úterý 20. 4. 2021 bude v celém areálu školy provedena odstávka vody. Na základě této skutečnosti ruší...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 19. duben 2021

Náhled zprávy

V úterý 20. 4. 2021 bude v celém areálu školy provedena odstávka vody. Na základě této skutečnosti ruší ředitel školy pro tento den všechny prezenční konzultace. Veškerá distanční výuka probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin.

Návrat do školy od 16. týdne – úprava

Na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ČR č. 374 a 375, schváleným usnesením vlády české...
Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 17. duben 2021

Náhled zprávy

Na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ČR č. 374 a 375, schváleným usnesením vlády české republiky ze dne 12. dubna 2021 upravujeme provoz školy od 16. týdne následovně:

 • Od pondělí 19. dubna 2021 pokračuje výuka všech žáků školy distančním způsobem.
 • Nadále jsou povoleny individuální konzultace 1 žák – 1 pedagogický pracovník.
 • Pro 16. týden jsou povoleny skupinové konzultace žáků posledních ročníků maturitních oborů, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině + 1 pedagogický pracovník. Žáci musí mít platný Ag test buď provedený školou, nebo musí doložit osvědčení o negativním testu ne starším 48 hodin.
 • Je povolen praktický výcvik v řízení motorových vozidel žáků učebních oborů automechanik, autoelektrikář, karosář a lakýrník v rámci jejich odborné přípravy. Teoretická výuka je zakázána (MO č. 375, Příloha č. 1, kap. I., odst. 3., písm. j)
 • Činnost komerční autoškoly pro veřejnost je povolena v plném rozsahu (MO č. 374, Příloha č. 1, kap. I., odst. 4., písm. c), přičemž na teoretické výuce nesmí být přítomno více jak 10 osob současně.
 • Obědy budou vydávány pouze na hlavní budově školy od 11:30 do 12:30 hod.
 • Ostatní opatření týkající se provozu školy platná od 12. dubna 2021 zůstávají v platnosti.

Návrat do školy od 16. týdne 2021

Pravděpodobně od pondělí 19. dubna 2021 (16. týden) bude umožněna prezenční výuka odborného výcviku učebních a studijních...
Autor zprávy: Ing. Jiří Pištecký
Datum zveřejnění: 11. duben 2021

Náhled zprávy
 • Pravděpodobně od pondělí 19. dubna 2021 (16. týden) bude umožněna prezenční výuka odborného výcviku učebních a studijních oborů a praktického vyučování pro všechny žáky střední školy.
 • Teoretická výuka zůstává nadále formou distanční výuky přes systém Google Classroom.
 • Obědy je možno odebrat v obou výdejnách (pouze 1 jídlo).

 

V návaznosti na jednání Vlády ČR ze dne 6. dubna 2021 bude od 19. dubna 2021 provoz školy podmíněn těmito opatřeními:

 • Žáci, studenti a zaměstnanci budou povinně testováni 2x týdně neinvazními Ag testy, kromě výjimek uvedených v opatření. Zaměstnanci, kteří nepřicházejí do kontaktu s žáky a studenty pak 1x týdně.
 • Žák nebo student nemůže být nucen k testování.  V případě neúčasti na testování nebude umožněna účast žáka nebo studenta na prezenčním vzdělávání ve škole. Účastnit se testování může pouze osoba, která nemá příznaky virového onemocnění.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 • Před testováním se nesmí min 30 minut kouřit a jíst.
 • Testovací místnosti jsou pro všechny učební obory a třídy 1M, 2M, 3M, 4M, 1P a 2P v budově teoretické výuky SOU (čísla dveří 236, 240 a 243), pro třídy 1S, 2S, 3S, 4S a studenty VOŠ je to posluchárna PO1 v hlavní budově školy.
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací 1-1, ale týká se skupinových konzultací v max počtu 6 žáků (studentů) – 1 vyučující.
 • Od 12. dubna 2021 je povolen praktický výcvik předmětu řízení motorových vozidel.
 • Všichni žáci, studenti a zaměstnanci školy jsou povinni v prostorách školy nosit respirátor.
 • Ostatní preventivní opatření zůstávají v platnosti.
 • Doporučujeme všem žáků a studentům, aby shlédli instruktážní video na provádění Ag Singlean testů: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Přílohy:

 

Pozor – změna termínů ukončování studia na střední škole ve školním roce 2020/2021

Na základě úprav, které byly provedeny formou obecné povahy ze dne 29. Ledna 2021 (č. j. MSMT-3267/2021-1; č. j. MSMT-3258/2021-1) a dodatkem opatření...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 16. březen 2021

Náhled zprávy

Na základě úprav, které byly provedeny formou obecné povahy ze dne 29. Ledna 2021 (č. j. MSMT-3267/2021-1; č. j. MSMT-3258/2021-1) a dodatkem opatření obecné povahy ze dne 15. 2. 2021
(č. j. MSMT-3267/2021-2; č. j. MSMT-3258/2021-2), provedl ředitel školy změny termínů a obsahu
u maturitních a závěrečných zkoušek:

 1. Maturitní zkoušky:
 • Písemné práce z ČJL a ANJ jsou zrušeny pro školní rok 2020/2021
 • Profilové zkoušky z  ČJL a ANJ jsou určeny jako zkoušky nepovinné
 • 5. a 6. května 2021 od 8:00 h praktická část MZ pro třídu 4S
 • 24. – 26. května 2021 didaktické testy MZ pro třídy 4M, 4S a 2P
 • 1. – 4. června 2021 od 8:00 h ústní část MZ pro třídy 4M a 4S
 • 7. a 8. června 2021 od 8:00 h ústní část MZ pro třídu 2P
 • 14. – 18. června 2021 od 6:00 h praktická část MZ pro třídu 4M
 1. Závěrečné zkoušky:
 • Písemná část JZZZ  zrušena pro školní rok 2020/2021
 • 14. a 15. června 2021 od 8:00 h ústní část JZZZ
 • 21. – 25. června 2021 od 6:00 h praktická část JZZZ

 

Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek

Informace o nekonání přijímacích zkoušek do oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-43-L/51 Provozní technika naleznete zde Pro...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 5. březen 2021

Náhled zprávy

Informace o nekonání přijímacích zkoušek do oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 23-43-L/51 Provozní technika naleznete zde

Pro obor 23-41-M/01 Strojírenství se přijímací zkoušky konají.

Provoz školy od 1. března 2021 do 21. března 2021

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2021 č. 197, 200 a 217 s účinností od 1. března 2021 upravujeme...
Autor zprávy: vedení školy
Datum zveřejnění: 28. únor 2021

Náhled zprávy

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2021 č. 197, 200 a 217 s účinností od 1. března 2021 upravujeme provoz školy takto:

 1. Od pondělí 1. března 2021 pokračuje zákaz osobní přítomnost žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy na středním a vyšším odborném vzdělávání ve škole. Žáci všech oborů střední školy a studenti vyšší odborné školy pokračují na distanční online výuce dle současných rozvrhů.
 2. Individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník) jsou povoleny.
 3. Jsou povoleny zkoušky na vyšší odborné škole za účasti nejvýše 10 osob.
 4. Je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na střední škole.
 5. Výdej obědů pro strávníky bude probíhat pouze ve výdejně na hlavní budově školy v době od 11:30 – 12:30 hod. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně, jídlo si mohou vyzvednout přes výdejové okénko v zadní části výdejny na hlavní budově školy.
 6. Od pondělí 1. března 2021 je ZAKÁZÁN VSTUP TŘETÍCH OSOB (mimo žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy. Ustanovení lze porušit jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. (viz bod 12, Usnesení vlády ČR č. 200).
 7. Povoluje se činnost komerční Autoškoly a tedy činnosti na základě zákona č. 247/2020 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zakazuje se pobyt v motorovém vozidle bez respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem. Teoretická výuka v prostorách školy je zakázána.
 8. Pokud máte dotazy k provozu školy v uvedeném období, obracejte se na příslušné zástupce ředitele školy nebo sekretariát školy.

Přejeme všem žákům, studentům a zaměstnancům pevné zdraví.

Víkendová matematika

Maturanti nástavbového studia využili nabídky VŠB TU Ostrava a zúčastnili se o víkendu online kurzu přípravy k maturitě. Podle vyjádření...
Autor zprávy: Mgr. Dana Vráželová Krupová
Datum zveřejnění: 23. únor 2021

Náhled zprávy

Maturanti nástavbového studia využili nabídky VŠB TU Ostrava a zúčastnili se o víkendu online kurzu přípravy k maturitě. Podle vyjádření žáků byl pro ně kurz velkým přínosem. Jejich samostatnou aktivní přípravu chválíme!

Starší zprávy

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010