logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
instagram_voskop.png youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím

Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 31479/99-14, k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněné informace

Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele

Název školy:Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
Sídlo:Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Právní forma:příspěvková organizace
Identifikační číslo: 00601624
Identifikátor zařízení:600016781
Kontakty: 
e-podatelna:vssko@po-msk.cz
telefon:556 833 300
telefon ředitelna: 556 833 301
email: sekret@voskop.cz
internet: www.voskop.cz
ID datové schránky:cehixps
Bankovní spojení:Komerční banka Kopřivnice, č. ú.: 7536801/0100
Ředitel školy:Ing. Jiří Pištecký
telefon:556 833 301
email: pistecky@voskop.cz

Ředitel školy byl jmenován Radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 45/3359, podle ustanovení § 59 odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 166 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

nahoru

Pracovníci pověření přijímat žádosti a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bude provádět vyřizování žádostí o poskytnutí informací a vyřizování stížností, oznámení a podnětů ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti statutární zástupce ředitele. Ředitel školy dále pověřuje pracovnici sekretariátu, k přijímání a evidenci žádostí o poskytnutí informací a stížností, podnětů a oznámení.

Ing. Jiří Pištecký
email: pistecky@voskop.cz, tel.: 556 833 301

Ing. Petr Rešl, statutární zástupce ředitele školy
email: resl@voskop.cz, tel.: 556 879 147

pracovnice sekretariátu
email: sekret@voskop.cz, tel.: 556 833 300

nahoru

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele je dáno §164-165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ředitel školy rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb o:

 • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 odst. 3,
 • povolení individuálního vzdělávacího plánu podle §18,
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59, vyšší odborné škole podle §93 a v konzervatoři podle §88
 • přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a §97,
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, §66 odst. 7 a §97 odst. 8,
 • podmíněném vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4,
 • zamítnutí žádosti uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100,

nahoru

Odvolání

Odvolání je možno podat proti těmto rozhodnutím ředitele školy:

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle §18
 • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 odst. 3,
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59, vyšší odborné škole podle §93 a v konzervatoři podle §88
 • zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a §97,
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4,
 • zamítnutí žádosti uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100

Odvolání se podává u ředitele školy do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Výjimkou je odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení - musí se podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

nahoru

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Ředitel školy je povinen přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a oznámení. Forma stížnosti může být ústní nebo písemná. V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, sepíše ředitel školy nebo pověřený pracovník zápis, který předloží stěžovateli k podpisu. Jedná-li se o stížnost zvláště závažnou, musí ředitel školy neprodleně informovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, který pak stanoví způsob vyřízení stížnosti.

Lhůty pro vyřizování stížností:

 • 10 dnů – u jednodušších stížností
 • 30 dnů – u ostatních stížností mimo výjimek
 • lhůtu 30 dnů lze prodloužit zcela výjimečně ve zvlášť složitých případech

Proti stěžovatelům (v případě rodičů ani proti žákům) nesmí být činěny žádné nepřípustné kroky proto, že podali stížnost. Ředitel školy je povinen sledovat, jak jsou opatření uložená ke zjednání nápravy plněna a popř. vyvozovat další důsledky.

Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže je to v zájmu správného vyřízení stížnosti, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele. O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve stanovených lhůtách, a to i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná.

Proti způsobu vyřízení stížností není možné podat odvolání, ale může se podat nová stížnost, která musí obsahovat další upřesňující skutečnosti, jinak není potřebné novou stížnost prošetřovat.

nahoru

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

 1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti.
 2. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení 2) musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 3. Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:
  1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je považována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  2. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
  3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podáním nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
 4. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
 5. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
  1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

nahoru

Právní předpisy pro oblast školství (všechny ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

nahoru

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012
Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

nahoru

Zprávy ČŠI

Zpráva ČŠI 2014
Zpráva ČŠI 2019

nahoru

Ochrana osobních údajů | © David Trubač 2010