logo_skoly.jpg, 12kB adresa.jpg, 35kB
  
youtube_page.png logo_fb_page.png
  Vítejte na stránkách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice  

Podpora multimediální výuky
Popis projektu

Cílů projektu chceme dosáhnout pomocí těchto klíčových aktivit:

1) Tvorba metodických materiálů a příprava pomůcek
Budou vytvořeny metodické materiály pro kurzy a workshopy, které budou probíhat v další fázi. Dvě příručky pro práci s programem Moodle vypracují partneři z EKF VŠB-TU Ostrava. Využijí vlastní zkušenosti z výuky s tímto programem a vytvoří metodiku zpracování informací, popíší způsoby ovládání programu, předvádění elektronických lekcí a testování znalostí. Dalším výukovým materiálem bude příručka Multimediální technika a komunikace, která se bude zabývat efektivními metodami vyuţívání multimediální komunikace a tvorbou multimediálních výukových objektů. Pro žáky bude tento materiál praktickou aplikací základních dovedností získaných ve výuce ICT.
Součástí této aktivity bude zakoupení potřebného hardware a software, bude nainstalován elearningový systém Moodle, do odborných učeben budou nainstalovány interaktivní tabule.

2) Příprava žáků na nové metody výuky
Do pilotního ověřování se zapojí po vždy 3 - 4 třídách v prvním, druhém a třetím ročníku SOŠ i SOU, coţ představuje minimálně 280 žáků. Žáci se zúčastní exkurze na VŠB-TUO a absolvují kurzy zaměřené na využívání systému Moodle – částečně na VŠB-TUO v Ostravě a částečně ve škole v Kopřivnici. Žáci budou v těchto kurzech rozděleni do 18 skupin po cca 15 žácích a budou seznámeni formou praktické výuky s využíváním programu Moodle. K dispozici budou mít výukový manuál. Na závěr kurzu proběhnou testy a dotazníkové šetření.

3) Výměna zkušeností na workshopech
Řídicí tým a vedoucí sekcí vyberou na základě jejich zájmu 30 členů realizačního týmu - zpracovatelů elektronických lekcí podle odbornosti tak, aby byly přiměřeně zastoupeny všechny předmětové sekce.
Zpracovatelé se zúčastní dvou workshopů: Vytváření výukových hodin v program Moodle a Multimediální technika a komunikace. V rámci těchto workshopů tvůrci lekcí společně proberou možnosti elearningového systému Moodle, prodiskutují témata svých plánovaných lekcí a pod dozorem lektorů je začnou vytvářet. Pod vedením lektorů také vytvoří základní multimediální prvky svých výukových lekcí.

4) Vytváření elektronických výukových lekcí
Učitelé budou pokračovat již individuální formou v tvorbě elektronických výukových lekcí. Budou mít nadále k dispozici lektory a konzultanty z EKF VŠB-TU. Vedoucí předmětových sekcí budou dbát na to, aby se témata nepřekrývala, vytvářené elektronické lekce budou v průběhu tvorby konzultovány s dalšími členy sekce. U přírodovědných a odborných oborů budou zapojeni i konzultanti - odborníci z výrobních podniků, abychom zajistili návaznost vytvářených lekcí na praxi.
Již v průběhu této aktivity budou moci zpracovatelé elektronických lekcí v případě potřeby ověřovat jednotlivé části svých vytvářených lekcí na cílové skupině žáků.

5) Pilotní ověření vytvořených materiálů ve výuce
Vytvořené elektronické lekce budou ověřeny v rámci výuky ve dříve vybraných třídách. Ověření a prezentace témat se mohou zúčastnit i další členové předmětové sekce, lektoři a konzultanti. Na závěr ověřování proběhne diskuze se žáky. Žáci i přítomní učitelé vyplní dotazník o elektronické lekci. V rámci sekcí se budou konat workshopy s prezentací a vyhodnocením kvality lekcí se zpracovateli, konzultanty a lektory.
Elektronické výukové materiály budou po ověření zveřejněny v systému Moodle na webové stránce školy. Škola zpřístupní tyto materiály i dalším zájemcům o vzdělávání.
Na závěrečné konferenci projektu budou s jeho výsledky seznámeni zástupci regionálních institucí, podniků, škol a také učitelé školy. Na konferenci budou předvedeny ukázky nejlepších elektronických lekcí. V rámci publicity budou přizváni zástupci místního tisku a TV.

Výstupy projektu:

V klíčové aktivitě 01 budou vytvořeny metodické příručky:
  - Jak využívat program Moodle (zákl. informace),
  - Jak pracovat s programem Moodle (rozšiřující informace),
  - Multimediální technika a komunikace.

V klíčové aktivitě 04 budou vytvořeny multimediální výukové lekce, které budou zveřejněny v Moodlu. Lekce budou pokrývat 4 oblasti:
  - humanitní (společenské vědy, dějepis),
  - jazykové (český jazyk, cizí jazyky),
  - přírodovědné (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie),
  - odborné (strojírenské technické předměty, ekonomické předměty, ICT).

© David Trubač 2010